Årsstämma i BioInvent International AB (publ)

Lund, Sverige – 22 april 2015 – BioInvent International AB (publ) (OMXS:BINV)

På BioInvents årsstämma den 22 april godkändes styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Birgitta Stymne Göransson valdes som ny styrelseledamot.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2014 samt att till förfogande stående fritt eget kapital om 15 750 427 kr skulle överföras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet, beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Björn O. Nilsson, Dharminder Chahal, Lars Ingelmark, Jonas Jendi och Elisabeth Lindner, samt nyval av Birgitta Stymne Göransson. Björn O. Nilsson omvaldes till styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades om arvode om 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, om 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och om 20 000 kronor till envar av ledamöterna i ett eventuellt ersättningsutskott. Arvode för utskottsarbete ska dock inte utgå till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 20 mars 2015 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I enlighet med de av styrelsen den 16 april slutligen fastställda villkoren ska varje aktie i BioInvent, vilken innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen den 24 april 2015, berättiga till en (1) teckningsrätt. Vidare ska nio (9) teckningsrätter ge rätt till teckning av fyra (4) nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 1,55 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 77,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 28 april 2015 till och med den 13 maj 2015, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst
4 010 312,88 kronor till totalt högst 13 033 516,88 kronor, genom en emission av högst 50 128 911 nya aktier.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 27 april 2015.

Slutligen bemyndigade årsstämman styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 15 procent av det registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för emissionsbeslutet). Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

-- SLUT --    
    
Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. Bolagets projektportfölj omfattar för närvarande tre läkemedelskandidater för behandling av cancer.

Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Screeningverktyget F.I.R.S.T.™ och antikroppsbiblioteket n-CoDeR® är två patenterade hjälpmedel som möjliggör identifiering av relevanta humana antikroppar och målstrukturer under discovery-fasen. BioInvent har också stor erfarenhet av – och en egen anläggning för – processutveckling och produktion av antikroppar för kliniska studier. Bredden och styrkan i bolagets teknologiplattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till milstolpeersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Les Laboratoires Servier and Mitsubishi Tanabe Pharma. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com
   
Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar BioInvents aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 kl.18.45.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar