BioInvent bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012

Fokus på cancer

  •   Tydligt indikationsfokus i bolagets verksamhet sedan all egen utveckling av antikroppsläkemedel koncentrerats till onkologi.
  •   Arbetet med att uppnå en självfinansierande affärsmodell har påbörjats.
  •   Antalet anställda har reducerats till ca 50 personer.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet och efter rapportperiodens utgång

  •   De sista patienterna rekryterades i fas I-studien med BI-505 på patienter med multipelt myelom. Efter periodens utgång rapporterades att studien uppnådde våra målsättningar då läkemedelskandidaten tolererades väl och dessutom indikerades terapeutisk effekt.
  •  Verkställande direktören Svein Mathisen har avgått och rekryteringen av ny verkställande direktör har inletts.

Finansiella huvudpunkter

  •   Rörelsens intäkter januari – december 2012 uppgick till 43 (125) MSEK, varav fjärde kvartalet 9,3 (1,8) MSEK.
  •   Resultat januari – december 2012 uppgick till -188 (-67) MSEK efter omstruktureringskostnader om 24 MSEK och avsättning om 19 MSEK efter att utvecklingen av TB-402 avbrutits samt reserv 6,2 MSEK avseende uppsägningslön och avgångsvederlag till avgående VDn. Resultat fjärde kvartalet uppgick till -21 (-59).
  •   Resultat per aktie uppgick till -2,61 (-1,04) SEK, varav fjärde kvartalet -0,29 (-0,88) SEK.
  •   Likvida medel per 31 december 2012 uppgick till 100 (174) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari – december 2012 uppgick till -170 (-60) MSEK, varav fjärde kvartalet -52 (-43) MSEK.
  •   En företrädesemission om 105 MSEK före transaktionskostnader avslutades framgångsrikt i april.


BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. Dessutom utvecklas antikroppsläkemedel i samarbeten med partner som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning.

VD:s kommentar
BioInvents förändringsarbete med inriktning på en självfinansierande affärsmodell för basverksamheten ger nu snabbt resultat i form av sänkta kostnader och förstärkt fokus på nya affärer. På endast några kvartal kommer bolagets kostnader att mer än halveras från en tidigare årstakt på över 200 MSEK.

BioInvent fortsätter också att utveckla sin teknologiplattform för framtagning och utveckling av nya antikroppsläkemedel. Den långa rad av partner som vi redan arbetar med inom ramen för vårt n-CoDeR®-bibliotek är en viktig referens när vi nu ökar vårt fokus på nya affärer. Jag är övertygad om att vårt starka erbjudande kommer att locka nya partner till oss, samtidigt som våra befintliga partner på flera fronter flyttar fram positionerna inom våra samarbeten och under det innevarande året väntas inleda kliniska studier.

Det är glädjande att se, nu senast vid vetenskapliga konferenser i San Diego i december samt Vancouver i januari, att bolagets unika F.I.R.S.T™-teknologi, en vidareutveckling av, och ett viktigt komplement till, n-CoDeR®-plattformen, röner stort intresse. F.I.R.S.T™ är vår nya funktionsbaserade plattform för identifiering av sjukdomsassocierade målstrukturer och antikroppsläkemedel på samma gång. Med F.I.R.S.T™ kan vi på ett unikt sätt tidigt identifiera de målstrukturer som är associerad med sjuk vävnad i jämförelse med frisk, samtidigt som de biologiskt mest effektiva antikropparna kan identifieras. Vår bedömning är att den biologiska relevansen hos F.I.R.S.T™ kommer att bidra till den starka utveckling på marknaden för antikroppsläkemedel som förväntas fortsätta även under kommande årtionde, inte minst inom cancerområdet.

BI-505 är ett exempel på BioInvents kapacitet att internt, baserat på vår egna F.I.R.S.T™-teknologi och biologisk expertis, ta fram kliniska projekt. Det är därför särskilt tillfredställande att kunna konstatera att vår första studie på människa med BI-505 uppnådde våra målsättningar. Läkemedelskandidaten tolererades väl och indikerade terapeutisk aktivitet, då sju av totalt 29 patienter med långt framskridet multipelt myelom uppvisade stabil sjukdom under minst två månader.

Vi har beslutat att gå vidare med BI-505 till en ny, mindre uppföljningsstudie, som redan har godkänts av Läkemedelsverket. Effekt och säkerhet med BI-505 kommer att undersökas i patienter med multipelt myelom som ännu inte fått symptom av sin sjukdom, så kallat asymptomatiskt multipelt myelom. På en konferens i Japan i april kommer vi även att presentera intressanta resultat från prekliniska studier, som visar på förbättrad anti-tumör aktivitet när godkända preparat kombineras med BI-505. Dessa resultat ger stöd för att kunna gå vidare med en klinisk studie där BI-505 kombineras med ett annat läkemedel, vilket vore en naturlig fortsättning på det kliniska utvecklingsarbetet med detta vårt längst komna projekt.

De stora medicinska behov som marknaden för multipelt myelom uppvisar och den tilltagande konkurrens som följer i spåren av detta kommer att ställa speciella krav på utvecklingen av BI-505. Därför tror vi att den rakaste vägen framåt för BI-505 är tillsammans med en partner med stor erfarenhet av registreringsgrundande studier inom cancerområdet.

Till sist vill jag tacka min företrädare Svein Mathisen för hans goda insatser som bolagets VD under lång tid. Svein förde BioInvent från ett plattformsbolag till ett företag med fokus på produkter. BioInvent är trots ett utmanande 2012 väl rustat för att ta tillvara på nya möjligheter.

Cristina Glad

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av       
Cristina Glad, VD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2013 kl 08.30.

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar