BioInvent delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

BIOINVENT DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2002 * BioInvent förvärvar rättigheterna till att utveckla och kommersialisera en ny typ av läkemedel mot HIV. * Nya samarbetsavtal med CellControl Laboratories AG och Pharmacia Diagnostics AB ger högt kapacitetsutnyttjande i produktionsanläggningen. * I en riktad nyemission har Oxford GlycoSciences Plc tecknat 1 331 251 nya aktier à 39,06 kronor per aktie. Betalningen tillförde BioInvents kassa 52 miljoner kronor. * Nettoomsättningen januari-juni 2002 ökade till 40,3 miljoner kronor (28,6). * Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari-juni 2002 uppgick till 4,1 miljoner kronor (-22,4). Likvida medel vid periodens slut: 394,8 miljoner kronor. * Resultatet efter finansnetto januari-juni 2002 uppgick till - 23,9 miljoner kronor (-22,5). Stark finansiell utveckling Verksamheten BioInvent utvecklar och tillverkar antikroppsbaserade läkemedel och forskningsverktyg. Teknikplattformen omfattar hela kedjan i utvecklingen, från biblioteksteknologi för snabbt och effektivt urval av humana antikroppar till tillverkning i en anläggning godkänd för produktion av biologiska läkemedel. Detta integrerade erbjudande är utgångspunkten för utvecklingssamarbeten med internationella läkemedels- och bioteknikföretag. Bland våra avtalspartners märks Antisoma, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen, Novo Nordisk, Pharmacia och Oxford GlycoSciences. BioInvent förvärvar rättigheterna till att utveckla och kommersialisera en ny typ av läkemedel mot HIV Efter rapportperiodens slut har BioInvent förvärvat rättigheterna till att utveckla antikroppsbaserade läkemedel mot en grupp målstrukturer associerade med HIV-viruset. Målsättningen är att kraftigt minska antalet viruspartiklar i blodet hos patienten. Bedömningen är att det finns goda förutsättningar att undvika resistensutveckling i samband med behandlingen. Detta är ett stort problem med nuvarande behandlingar. Rättigheterna har förvärvats från Thymon LLC, New Jersey, USA. BioInvent betalar en initial avgift för tillgång till rättigheterna, framgångsrelaterade milestone-betalningar samt royalty vid försäljning av den färdiga produkten. Avtalet är ytterligare ett steg mot att realisera bolagets strategi; att bygga en portfölj av läkemedelskandidater baserat på den unika kunskap och teknikplattform som bolaget förfogar över. Två nya samarbetsavtal Under perioden har BioInvent tecknat två avtal om nya tillverkningssamarbeten. Det ena omfattar storskalig tillverkning av tyska CellControl Laboratories AG:s antikropp ACA-125. Antikroppen används i ett tumörvaccin mot äggstockscancer som just nu genomgår kliniska studier. Enligt avtalet ska BioInvent genomföra processkvalificering och cGMP- tillverkning (current Good Manufacturing Practise) för fas III-studier av vaccinet, inklusive regulatorisk support. Det andra avtalet gäller storskalig tillverkning av en monoklonal antikroppsprodukt för Pharmacia Diagnostics AB, världsledande inom laboratoriediagnostik för allergi. Enligt avtalet ska BioInvent genomföra storskalig cGMP-tillverkning, dvs cellodling och rening, av en antikropp avsedd för företagets in vitro diagnostik. Båda avtalen stärker BioInvent genom att bidra till högt kapacitetsutnyttjande i produktionsanläggningen. Strategin återspeglas i ny organisation Före börsintroduktionen 2001 lade BioInvent fast sin strategi att på sikt bygga upp en egen portfölj av läkemedelskandidater. Den integrerade plattformen är en förutsättning för att nå dit. En annan förutsättning är tillgång till målstrukturer lämpliga för behandling med antikroppsbaserade läkemedel. För att ge strategin ännu starkare genomslag i verksamheten genomför BioInvent nu en omorganisation, där dotterbolagen BioInvent Therapeutic AB och BioInvent Production AB fusioneras med moderbolaget. Detta skapar en organisatorisk enhet med fokus på projekt där hela bolagets kunnande och teknik kan integreras. Nyemissionen tillförde 52 miljoner kronor Vid årets bolagsstämma godkändes styrelsens beslut om en riktad nyemission till Oxford GlycoSciences Plc (OGS). Emissionen omfattade 1.331.251 nya aktier till ett pris om 39,06 kronor per aktie, totalt 52 miljoner. Immateriella rättigheter Under perioden har BioInvent lämnat in två nya patentansökningar avseende potentiella målstrukturer för behandling av cancer. Dessutom har bolaget förvärvat en icke-exklusiv licens från Biosite Inc. avseende display av antikroppsfragment från BioInvents antikroppsbibliotek. Försäljning och resultat BioInvent fortsätter att redovisa en stark tillväxt. Intäkterna avser ersättning för utvecklings- och tillverkningssamarbeten samt licensavgifter avseende n-CoDeR(TM). Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade till 22,3 MSEK jämfört med 16,8 MSEK motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen, januari-juni, ökade till 40,3 MSEK (28,6). Andra kvartalets resultat efter finansnetto blev -12,2 MSEK jämfört med -11,0 MSEK för motsvarande period föregående år. Resultat efter finansnetto, januari-juni, uppgick till -23,9 MSEK (-22,5). Utbyggnad av bolagets kapacitet för forskning och utveckling samt ökade marknadsföringsinsatser har påverkat resultatet. Koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick under januari-juni till 27,1 MSEK (21,2). Avskrivningar enligt plan har belastat rörelseresultatet under perioden med 4,8 MSEK (3,2). Finansiell ställning och kassaflöde Kassaflödet, januari-juni, från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till 4,1 MSEK (-22,4). Rörelsekapitalet har påverkats positivt av kundinbetalningar. Det samlade kassaflödet, januari-juni, blev 56,1 MSEK (249,9). I samband med nyemissionen till Oxford GlycoSciences Plc, erhölls nyemissionslikvid uppgående till 52,0 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2002 till 394,8 MSEK. Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 4,9 MSEK (15,1). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 9,2 MSEK (-). Eget kapital uppgick till 416,5 MSEK vid periodens slut. Bolagets aktiekapital var 14,7 MSEK fördelade på 29.475.556 aktier à nominellt 50 öre. Per 30 juni fanns teckningsoptioner motsvarande 1.259.500 aktier utställda, varav teckningsoptioner motsvarande 652.650 aktier fanns i eget förvar för avyttring till anställda på marknadsmässiga villkor. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 87,9 procent. Koncernen har inga räntebärande skulder. Koncernens ackumulerade outnyttjade förlustavdrag uppgick per 30 juni 2002 till 187 MSEK. BioInvent har historiskt inte uppvisat och beräknas de närmaste åren inte uppvisa någon beskattningsbar vinst. Uppskjuten skattefordran hänförbar till förlustavdraget upptas således inte till något värde. Moderbolaget Resultat efter finansnetto uppgick till 0,8 MSEK (-3,2) för januari- juni. Moderbolaget har lämnat 15 MSEK i villkorat aktieägartillskott till BioInvent Therapeutic AB. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som i årsredovisningen för år 2001. Kommande rapporttillfällen BioInvent avser att avge finansiella rapporter enligt följande: Delårsrapport för kvartal 3 17 oktober Bokslutskommuniké för 2002 februari 2003 Lund 18 juli 2002 Svein Mathisen, VD Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport för perioden 2002-01- 01-2002-06-30 enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Lund den 18 juli 2002 ERNST & YOUNG AB Åke Stenmo Auktoriserad revisor Kontakt: Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Svein Mathisen, VD, 0708-97 82 13 Jonas Källmén, CFO, 0708-77 48 07 Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com BioInvent International AB (publ.) Org nr 556537-7263 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00400/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00400/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar