BioInvent delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

Väsentliga händelser under andra kvartalet och efter rapportperiodens utgång

  • BioInvent erhöll i juli milstolpsersättning när partnerprogram gick in i klinik.
  • Avtalet med Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation för forskning och utveckling av antikroppsläkemedel förlängdes och utökades.
  • Michael Oredsson utsågs till verkställande direktör för BioInvent och tillträder befattningen 19 augusti.
  • Prekliniska data för BI-505 publicerade i den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell som visar på tydliga anti-myelom effekter.
  • Den första patienten doserades i en initial fas II-studie med BI-505.

Finansiella huvudpunkter

  • En övertecknad företrädesemission om 23 MSEK före transaktionskostnader avslutades i juli månad.
  • Nettoomsättning januari – juni 2013 uppgick till 24 (21) MSEK.
  • Resultat efter skatt januari – juni 2013 uppgick till -24 (-129) MSEK och resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,32 (-1,84) SEK.
  • Likvida medel per 30 juni 2013 uppgick till 40 (186) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari – juni 2013 uppgick till -60 (-84) MSEK.

BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. Dessutom utvecklas antikroppsläkemedel i samarbeten med partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning.

VD:s kommentar

Under första halvåret lades många pusselbitar i BioInvents nya strategi på plats. Kostnadsnivån i verksamheten sänktes kraftigt, den egna läkemedelsutvecklingen fick ett tydligare fokus på cancerområdet och den kommersiella inriktningen i form av externa partnersamarbeten fick en ökad prioritet i verksamheten. För att ytterligare stärka BioInvents kommersiella profil har styrelsen rekryterat en ny VD, Michael Oredsson, med lång erfarenhet av affärsutveckling inom life scienceområdet. Michael Oredsson tillträder den 19 augusti och jag lämnar då min position som tillförordnad VD.

Den egna läkemedelsutvecklingen utgör kärnan i vår verksamhet och flera framsteg kunde noteras i portföljen under perioden. Vår läkemedelskandidat BI-505 för behandling av multipelt myelom gick in i fas ll-studier och vår avsikt är att ingå ett licensavtal med en extern partner inför den fortsatta kliniska prövningen. Utvecklingen av de två andra läkemedelskandidaterna inom cancerområdet fortsatte enligt plan, med målet att inleda kliniska studier under 2014 respektive 2015. Samtidigt pågår det en ständig utveckling av vår tidiga forskningsportfölj för att identifiera nya läkemedelskandidater.

Vår genomgripande översyn av kostnadsnivån har varit framgångsrik och som vi tidigare kommunicerat är vårt mål att de löpande kostnaderna skall halveras och balanseras av intäkter från vår kommersiella verksamhet. Vi har idag samarbetsavtal med fem externa partners som i nuläget omfattar åtta projekt. Ett av dessa projekt gick i juli in i klinisk fas vilket resulterade i en milstolpsersättning åt BioInvent. Fördelarna med de externa partnersamarbetena är många – de sänker risknivån i vår verksamhet i och med att våra partners står för samtliga utvecklingskostnader, de kan också ge oss intäkter i form av milstolpsersättningar när projekten går in i kliniska studier, och de utgör också en bekräftelse av styrkan och kvaliteten i vår antikroppsteknologi.

BioInvent har genomfört en övertecknad företrädesemission som ger ett kapitaltillskott på 23 MSEK före transaktionskostnader. Detta skapar en starkare finansiell plattform och därmed ett minskat beroende av när förväntade intäkter från våra externa partners faller ut. Dessa intäkter väntas öka under hösten och in i nästa år, men exakt när varje intäkt faller ut är svårt att beräkna.

Andra hälften av 2013 har förutsättning att bli en nyhetsmässigt spännande period, där den kommersiella verksamheten väntas öka i betydelse genom externa partnersamarbeten. Kapitaltillskottet från företrädesemissionen tillsammans med förväntade externa intäkter skapar en finansiell grund för den fortsatta utvecklingen av Bioinvent till att bli ett väl positionerat bioteknikbolag med kommersiella möjligheter inom antikroppsområdet.

Cristina Glad

    
Kontakt

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av       
Cristina Glad, VD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70      

Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com.


Informationen i denna delårsrapport är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2013 kl 08.45.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar