BioInvent delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Viktiga framsteg i BioInvents immunterapeutiska projekt

Tredje kvartalet 2016, juli - september

  • Nettoomsättning juli - september 2016 uppgick till 0,8 (1,7) MSEK.
  • Resultat efter skatt juli - september 2016 uppgick till -29 (-23) MSEK.
  • Resultat efter skatt juli - september 2016 per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,14) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksam-heten och investeringsverksamheten juli - september 2016 uppgick till -28 (-12) MSEK.

Niomånadersrapport 2016, januari - september

  • Nettoomsättning januari - september 2016 uppgick till 40 (5,9) MSEK.
  • Resultat efter skatt januari - september 2016 uppgick till -55 (-70) MSEK.
  • Resultat efter skatt januari - september 2016 per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,51) SEK. 
  • Likvida medel per 30 september 2016 uppgick till 196 (51) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari - september 2016 uppgick till -54 (-63) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet och efter rapportperiodens utgång 

  • BioInvent meddelade i juli 2016 att bolaget tecknat avtal med Alligator Bioscience AB rörande processutveckling och tillverkning av Alligators nya bispecifika antikropp ADC-1015. Avtalet förväntas generera intäkter på drygt 20 miljoner kronor, varav majoriteten under 2017.
  • BioInvent meddelade i september 2016 att företaget beviljats ytterligare patentskydd i Japan, Ryssland och Kina för BI-505. Dessa patent omfattar användning av BI-505 för behandling av patienter som tidigare har behandlats för cancer men som antingen inte har svarat eller som senare har återfallit.

VD:s kommentar
“BioInvent fortsätter att uppnå viktiga framsteg i att genomföra sin strategi att leverera nya och förbättrade immunterapeutiska läkemedel till patienter och vi fortsätter att fokusera på att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Med tre av våra läkemedelskandidater i kliniska prövningar, befinner sig nu BioInvent i en stark position. Baserat på de prekliniska data som hittills genererats, tror vi att de nya verkningsmekanismerna hos dessa antikroppar har potential att ge tydliga positiva kliniska effekter för cancerpatienter.

En fas l/ll-prövning med BI-1206, som i första hand utvecklas för behandling av kronisk lymfatisk leukemi och non-Hodgkins lymfom, har nu öppnats och dosering av patienter förväntas börja inom kort. BI-505 befinner sig för närvarande i en fas II-prövning för patienter med multipelt myelom, en obotlig form av blodcancer. Dessutom inleddes tidigare i år en fas l/ll studie med TB-403, från vårt samarbete med Oncurious.

Vi gör också viktiga framsteg i vår banbrytande prekliniska forskning. Denna forskning är fokuserad på att utveckla ett antal nya antikroppar som modulerar aktiviteten hos tumörassocierade makrofager och regulatoriska T-celler (TAM och T-reg), som hämmar kroppens immunsvar mot tumörer.

Nya immunterapeutiska behandlingar mot cancer, till exempel checkpoint-hämmare, har framgångsrikt visat sig förbättra överlevnaden, om än hittills i relativt begränsade patientpopulationer. Därför fokuserar läkemedelsindustrin på kombinationsbehandlingar för att förbättra dessa resultat för fler indikationer och för ett större antal patienter. Antikroppar som har förmåga att modulera TAM och T-reg kan bidra till att ytterligare stärka kroppens immunsvar mot cancer och därmed förlänga överlevnaden för patienter som inte svarar på dagens behandlingar.

Också BioInvents samarbetspartners fortsätter att uppnå viktiga utvecklingsmilstolpar. ThromboGenics planerar att starta en fas l-studie med antikroppen THR-317 hos patienter som lider av diabetiskt makulaödem. Enligt avtalet med ThromboGenics, har BioInvent en ägarandel om 40%. Vi utvärderar, från BioInvents perspektiv, hur vi på bästa sätt tar till vara på värdet av detta program.

Med en spännande klinisk projektportfölj, betydande preklinisk forskning, tillgång till omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling och en god finansiell ställning har BioInvent goda förutsättningar att leverera ett antal nya immunterapeutiska läkemedel med potential att i hög grad förbättra prognosen för patienter med cancer”, säger Michael Oredsson, BioInvents VD.

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Michael Oredsson, VD, 046-286 85 67, mobil 0707-18 89 30. Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com          

Denna information är sådan information som BioInvent International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl 08.40 CET.
 

BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på att utveckla first-in-class och best-in-class antikroppsbaserade immunterapeutiska läkemedel mot cancer. Bolagets två ledande kliniska program är BI-505, i fas II mot multipelt myelom, och BI-1206, i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. Dessa innovativa antikroppar har utvecklats med hjälp av BioInvents egen teknologiplattform, inklusive dess state-of-the-art antikroppsbibliotek, n-CoDeR® och F.I.R.S.T™ för screening och identifiering av antikroppar. BioInvent har också en egen anläggning för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. Bolaget har forskningssamarbeten med ledande akademiska institutioner däribland Penn Medicine, Cancer Research UK och University of Southampton. BioInvent genererar intäkter från sina åtta globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, och Mitsubishi Tanabe Pharma.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar