BioInvent Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011

 • Första patienten doserad i klinisk fas II-studie med BioInvents läkemedelskandidat BI-
  204 mot hjärt-kärlsjukdomar. BioInvent erhöll 15 miljoner USD i milstolpsersättning från Genentech.
 • Utvecklingspartnern Roche har inlett en klinisk fas Ib-studie med produktkandidaten TB-
  403 (RG7334) i patienter med primär levercancer (hepatocellulär carcinom). En klinisk fas Ib/II studie i patienter med en aggressiv form av hjärntumör (glioblastoma multiforme) förväntas inledas inom kort.

 • Positiva resultat från fas II-studie av TB-402 i knäledskirurgi publicerades i februari i  Journal of Thrombosis and Haemostasis.

 • Rörelsens intäkter januari - mars 2011: 97,4 miljoner kronor (15,1).

 • Resultat januari - mars 2011 uppgick till 59,1 miljoner kronor (-37,9) och resultat per aktie uppgick till 0,97 kronor (-0,65).

 • Kortfristiga placeringar, kassa och bank per 31 mars 2011 samt milstolpsersättning avseende BI-204 som erhållits under april månad uppgår till 161,9.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari - mars 2011: -38,3 miljoner kronor (-49,3). Den positiva kassaflödeseffekten av milstolpsersättning avseende BI-204 uppkommer under det andra kvartalet 2011.

BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. I dag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt främst inom trombos, cancer, åderförkalkning och inflammation.

VD:s kommentarer
I mars meddelade vi att den första patienten har doserats i fas II-programmet med läkemedelskandidaten BI-204 för behandling av åderförkalkning. Start av studien innebar en milstolpsersättning på 15 miljoner dollar från vår partner Genentech. Framstegen i programmet är viktiga ur två aspekter. För det första är studien designad för att kunna visa på en reducerad inflammation i kärlväggen efter behandling med BI-204, något som antas vara ett viktigt bidrag för att kunna förebygga nya kardiovaskulära komplikationer i patienter med akut kranskärlssjukdom. För det andra är milstolpsersättningar från våra samarbetspartners en viktig del av vår finansiella plan.

I den kliniska studien av BI-505 på patienter med multipelt myelom pågår för närvarande dosering av patienter i dosgrupp åtta av planerat nio. Vår partner Roche har inlett en fas Ib studie med TB-403 i patienter med svår levercancer. I en annan klinisk studie, en fas Ib/II studie på patienter med en aggressiv form av hjärntumörer (glioblastoma multiforme), förväntas den första patienten att doseras inom kort. Nästa studie med TB-402 för förebyggande av blodproppar är en fas IIb-studie på patienter som genomgår höftledskirurgi. Denna studie förväntas starta under det andra kvartalet i år.

Sammantaget förväntar vi oss viktiga data från dessa studier under de nästkommande två åren. Resultaten från BI-505-projektet väntas redan under det andra halvåret i år, följt av data från fas II programmet med BI-204 under det första halvåret nästa år. Därefter följer ytterligare resultat från de kliniska studierna av TB-402 och TB-403. Samtliga resultat kommer att vara viktiga för bedömningen av projektens kommersiella möjligheter.

I april kunde vi meddela att Sten Westerberg rekryterats till en nyinrättad befattning med ansvar för investerarrelationer. Sten har lång erfarenhet som läkemedelsanalytiker och kommer att förstärka vår organisation avseende kommunikation med kapitalmarknaderna och andra externa grupper.            

Svein Mathisen

KontaktFrågor med anledning av denna rapport besvaras av
Svein Mathisen, VD, 046-286 85 67, mobil 0708-97 82 13
Cristina Glad, vVD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70   
Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com.

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar