BioInvent delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

Väsentliga händelser under första kvartalet och efter rapportperiodens utgång

  • Positiva resultat rapporterades i fas I-studien med BI-505 på patienter med multipelt myelom. Läkemedelskandidaten tolererades väl och dessutom indikerades terapeutisk effekt.
  • Den första patienten doserades i april i en första fas II-studie med BI-505.
  • Prekliniska data för BI-505 publicerade i april i den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell som visar på tydliga anti-myelom effekter.
  • Verkställande direktören Svein Mathisen har avgått, Cristina Glad har tillträtt som tillförordnad på posten och rekryteringen av ny verkställande direktör pågår

Finansiella huvudpunkter

  • Rörelsens intäkter januari – mars 2013 uppgick till 12 (15) MSEK.
  • Resultat januari – mars 2013 uppgick till -14 (-37) MSEK och resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,55) SEK.
  • Likvida medel per 31 mars 2013 uppgick till 77 (138) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari – mars 2013 uppgick till -23 (-36) MSEK.

BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. Dessutom utvecklas antikroppsläkemedel i samarbeten med partner som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning.

   
VD:s kommentar

Fas I-studien med BI-505 uppfyllde våra målsättningar och vi går nu vidare med en första mindre fas II-studie i patienter i tidigt stadium av multipelt myelom, s.k. asymptomatiskt multipelt myelom. Samtidigt stärker vi dokumentationen kring BI-505. Vid ett internationellt möte om multipelt myelom i Kyoto presenterades förutom fas-l studien prekliniska data som visar på en förbättrad anti-tumöreffekt då BI-505 kombineras med registrerade läkemedel jämfört med när dessa används i monoterapi. Prekliniska sk proof of concept data, som understödjer vårt kliniska utvecklingsprogram för BI-505, publicerades i den välrenommerade cancertidskriften Cancer Cell i april i år.

Publicerade data illustrerar också potentialen i våra unika F.I.R.S.T.™ och n-CoDeR®plattformar. Förutom samtidig identifiering av målstrukturer och terapeutiska antikroppar riktade mot dessa kan dessa avslöja tidigare okända funktioner hos kända målstrukturer och därmed visa på deras terapeutiska användning inom nya indikationer.

Idag har vi fem framgångsrika partnerskap med större läkemedelsbolag som utvecklar antikroppsläkemedel med hjälp av vår biblioteksplattform n-CoDeR®. Bidraget från dessa externa läkemedelsprogram till vår läkemedelsportfölj utgörs idag av fem projekt i preklinisk fas och mer än tio projekt i forskningsfas. Under innevarande år förväntas några av projekten avancera in i klinisk utveckling.

Framgången i dessa externa läkemedelsprojekt tillsammans med möjligheten för nya samarbeten utifrån både n-CoDeR®och F.I.R.S.T.™ ger oss goda möjligheter att öka intäkterna utan att vi tar någon finansiell risk genom att samtliga utvecklingskostnader täcks av partnerföretaget.

Under perioden kan vi även notera att ny preklinisk forskning publicerats i Cell, som visar potentialen hos TB-403 (anti-PlGF) att förbättra behandlingen av medulloblastom, den vanligaste typen av hjärntumör hos barn. Potentiella utvecklingsmöjligheter inom detta område utreds för närvarande tillsammans med vår samarbetspartner ThromboGenics.

Cristina Glad

     
Kontakt

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av       
Cristina Glad, VD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70      

Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com
   

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl 08.30.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar