BioInvent delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

BioInvent flyttar fram positionerna – planerar tre nya kliniska studier  

Första kvartalet 2015, januari – mars

  • Nettoomsättning januari – mars 2015 uppgick 0,6 (1,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt januari – mars 2015 uppgick till -22 (-19) MSEK.
  • Resultat efter skatt januari – mars 2015 per aktie före och efter utspädning uppgick till      -0,19 (-0,22) SEK.
  • Likvida medel per 31 mars 2015 uppgick till 26 (42) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari – mars 2015 uppgick till -20 (-23) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet och efter rapportperiodens utgång

  • BioInvent meddelade i januari att antikropp BI-1206 avancerar till fas l/ll-studie med full finansiering av Cancer Research UK, Cancer Research Technology och Leukaemia & Lymphoma Research.
  • BioInvent meddelade i mars att ett fas I/IIa-program med TB-403 i patienter med medulloblastom planeras starta under andra halvåret 2015. Projektet genomförs i samarbete med ThromboGenics NV.
  • BioInvent meddelade i mars att man planerar att genomföra en fas IIa-studie med multipelt myelom-patienter som genomgått autolog stamcellstransplantation (ASCT) för att undersöka förmågan hos BI-505 att i kombination med standardbehandling förbättra djupet och kvalitén i responsen efter ASCT.
  • Styrelsen har beslutat om genomförande av en företrädesemission om 77,7 MSEK under förutsättning av godkännande vid årsstämman den 22 april 2015.
  • BioInvent och Cancer Research Technology meddelade i mars att samarbetet med forskare vid University of Southampton utökas för att utveckla nya immunterapeutiska cancerläkemedel som riktar in sig på OX40 och 4-1BB – två kända co-receptorer som bidrar till att stimulera framställningen av T-celler under ett immunsvar. Detta utvecklingsarbete bedrivs som en del av det prekliniska Treg-projektet.
  • BioInvent och University of Southampton meddelade i april att den högt ansedda forskningstidskriften Cancer Cell publicerat en artikel som visar att BI-1206 har potential att motverka resistens mot antikroppsläkemedel vid behandling av cancer och nya viktiga fynd som visar att resistens mot många typer av antikroppsläkemedel kan hävas genom att cancerceller hindras från att ”gömma sig” för immunceller.

VD:s kommentar
”Hävstången i BioInvents värdeskapande ligger i de kliniska projekt vi driver i egen regi. Vi arbetar därför intensivt med att skapa en betydligt mer mogen projektportfölj. Detta arbete har resulterat i att vi nu befinner oss i startgroparna för att starta nya kliniska studier med antikropparna BI-505, TB-403 och BI-1206.

Samtliga dessa projekt är inriktade mot svåra cancersjukdomar där det finns möjlighet att erhålla snabb behandling från de regulatoriska myndigheterna, exempelvis breakthrough therapy designation i USA. Dessutom bedrivs lovande preklinisk verksamhet i projekt riktade mot två intressanta läkemedelsmål – regulatoriska T-celler och tumörmakrofager. Sammantaget bedöms detta öka möjligheterna att ingå samarbeten och sluta licensavtal med väsentlig finansiell potential.

Finansieringen av våra projekts fortsatta utveckling har vi kunnat lösa på ett för våra aktieägare gynnsamt sätt. Vi har lyckats attrahera en av världens ledande forskningsorganisationer inom cancerområdet – Cancer Research UK – att finansiera och genomföra den första kliniska prövning med BI-1206. Även BI-505 kommer utvecklas vidare till låga kostnader för BioInvents del – detta genom ett samarbete med University of Pennsylvania. I projektet TB-403 delar vi kostnaderna med vår partner ThromboGenics och arbetar på en fördelaktig finansieringsmodell.

De tre antikropparna stödjer sig på preklinisk forskning som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter med hög ranking, BI-505 och BI-1206 i Cancer Cell och TB-403 i Cell, vilket är ovanligt inom biotechbranschen och unikt för ett litet bolag som BioInvent.

Tempot är högt och vi fortsätter vårt arbete att skapa nya affärer. Detta exemplifieras av att vi har inlett ett nytt projekt inom immunonkologi som finansieras av ett framstående biotech bolag i USA.”, säger Michael Oredsson, VD för BioInvent.

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Michael Oredsson, VD, 046-286 85 67, mobil 0707-18 89 30. Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com         

 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som BioInvent International AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 kl 08.40.


BioInvent International AB, listat på NASDAQ Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Screeningverktyget F.I.R.S.T.TM och antikroppsbiblioteket n-CoDeR® är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discovery-fasen. BioInvent har också stor erfarenhet av och en egen anläggning för processutveckling och produktion av antikroppar för kliniska studier. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe Pharma, Servier och Xoma.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar