BioInvent presenterar positiva data för läkemedelskandidaten BI-505 vid internationellt möte om multipelt myelom

Lund, Sverige – 4 april 2013 BioInvent International AB (OMXS:BINV) meddelar att de tidigare kommunicerade positiva kliniska resultaten från bolagets fas I-studie av BI-505 idag presenteras vid The International Myeloma Workshop i Kyoto, Japan. Vid samma tillfälle presenteras även prekliniska data som visar på förbättrad effekt när godkända preparat kombineras med BI-505. BI-505 är en human antikropp riktad mot ICAM-1 och utvecklas för behandling av multipelt myelom.

Resultaten från fas-I studien med BI-505 i patienter med cancersjukdomen multipelt myelom i framskridet stadium presenteras av Docent Markus Hansson vid Lunds Universitet. Enligt den preliminära analysen uppvisar BI-505 en god säkerhetsprofil. I de dosgrupper där förlängd behandling erbjöds uppvisade 24 procent av dessa svårt sjuka patienter stabil sjukdom under minst två månader, vilket indikerar effekt av BI-505.

På samma kongress presenteras även nya prekliniska data som visar markant ökad anti-tumör aktivitet jämfört med monoterapi när de registrerade läkemedlen Velcade® eller Revlimid® kombineras med BI-505. Kombinationsbehandlingen utvärderades i två olika myelom-modeller och läkemedlen doserades på ett liknande sätt som till patienter med myelom. I den ena modellen sågs en förlängd överlevnad av kombinationsbehandling med BI-505 jämfört med när de godkända preparaten gavs som monoterapi. I den andra modellen åstadkom kombinationen av BI-505 och Revlimid® eller Velcade® remission hos majoriteten av försöksdjuren.

Cristina Glad, VD för BioInvent, säger i en kommentar: ”Vi tror att BI-505 har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov hos en bred grupp av patienter med multipelt myelom. Baserat på resultaten från Fas-I studien, som nu presenteras på den internationella kongressen, har vi beslutat att gå vidare med BI-505 i en ny, mindre studie av patienter med asymptomatiskt myelom (s.k. ”smoldering multiple myeloma”). De intressanta prekliniska studierna som visar på ökad anti-tumöreffekt när godkända preparat kombineras med BI-505 ger stöd för att gå vidare med en klinisk studie där BI-505 kombineras med ett annat läkemedel, vilket vore en naturlig fortsättning på det kliniska utvecklingsarbetet med detta vårt längst komna projekt.”

-- SLUT --

Bakgrundsinformation:

Om BI-505
Läkemedelskandidaten BI-505 är en human antikropp som binder specifikt till adhesionsproteinet ICAM-1 (också benämnt CD54). På myelomceller är uttrycket av ICAM-1 förhöjt, vilket gör det till ett lämpligt mål för ett antikroppsbaserat läkemedel. BI-505 avdödar myelomceller effektivt genom att aktivera programmerad celldöd i myelomceller samt genom att engagera immunceller att angripa myelomceller. BI-505 har i flera relevanta djurmodeller visat sig kunna bekämpa tumörer mer effektivt än existerande läkemedel.

De första resultaten från fas I-studien med BI-505 i patienter med cancersjukdomen multipelt myelom i framskridet skede rapporterades tidigare i år. Enligt den preliminära analysen uppvisade BI-505 god säkerhetsprofil. I de dosgrupper där förlängd behandling erbjöds uppvisade 24 % av dessa svårt sjuka patienter stabil sjukdom under minst två månader, vilket indikerar effekt av BI-505.

Antal nya patienter i världen med multipelt myelom beräknas uppgå till fler än 40 000 per år.

BI-505 har erhållit ”Orphan Drug Designation” (särläkemedelsstatus) i både Europa och USA för indikationen multipelt myelom. Detta ger BioInvent möjlighet till marknadsexklusivitet för behandling av multipelt myelom med en antikropp mot ICAM-1 i upp till 10 år efter det att marknadsgodkännande erhållits.

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer.

Bolagets konkurrensförmåga förstärks av n-CoDeR®, en patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Cristina Glad
VD och koncernchef       
046-286 85 51    
0708-16 85 70
cristina.glad@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com


Juridisk friskrivning

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2013 kl 08.30.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar