BioInvent redo att inleda en fas I/IIa-studie med BI-1206 i kombination med rituximab i patienter med non-Hodgkins lymfom

Lund, Sverige – 9 maj 2018 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelade idag att bolaget har fått tillstånd från Läkemedelsverket att inleda en ny klinisk prövning som ska studera aktiviteten av bolagets monoklonala antikropp BI-1206. Den nya kliniska prövningen är en öppen fas l/lla-studie med doseskalering och konsekutiv kohort med BI-1206 i kombination med rituximab i patienter med indolent non-Hodgkins B-cells-lymfom (B-cells-NHL) som återfallit i sin sjukdom eller blivit resistenta mot nuvarande behandling. Prövningen är nu öppen för rekrytering och uppskattas rekrytera cirka 30 patienter. Subindikationerna är mantelcellslymfom, follikulärt lymfom och marginalzonslymfom. Den kliniska utvärderingen av BI-1206 pågår i en parallell fas I/IIa-studie som genomförs av Cancer Research UK i Storbritannien.

“Beslutet att bredda det kliniska utvecklingsprogrammet togs baserat på pre-klinisk data som visar att BI-1206 har kapacitet att kraftigt förbättra aktiviteten av rituximab, som är en huvudkomponent i standardbehandling av NHL. Genom att direkt testa kombinationen av BI-1206 och rituximab kommer den nya studien snabba upp utvecklingen av denna lovande läkemedelskandidat", säger Andres McAllister, CMO, BioInvent. "Resultaten från denna studie förväntas kunna addera värde till programmet och understödja diskussioner med potentiella partners inför framtida klinisk utveckning och kommersialisering”, säger Björn Frendéus, tillförordnad VD, BioInvent.

 
Bakgrundsinformation:

Om BioInvent 
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se 

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Frendéus                                                     
Tf. VD och CSO
046-286 25 45                                                      
0708-11 25 45
bjorn.frendeus@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 17.15 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar