BioInvents nyemission övertecknad

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Lund, Sverige – 25 juli 2013 – BioInvent International AB (OMXS:BINV)

BioInvent International (OMXS:BINV) meddelade idag att bolagets nyemission av högst 10 560 826 aktier med företrädesrätt för aktieägarna är övertecknad. Teckningstiden i nyemissionen avslutades den 19 juli 2013. Teckningskursen var 2,10 kronor per ny aktie och BioInvents aktieägare hade företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje sju befintliga aktier.

Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen visar att 8 428 882 aktier, motsvarande 80 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälan om teckning av 5 285 572 aktier utan företrädesrätt mottagits, motsvarande 50 procent av de erbjudna aktierna.

Med anledningen av överteckningen har styrelsen beslutat att i en s.k. övertilldelningsoption emittera ytterligare 528 041 aktier till dem som anmält deltagande i nyemissionen. Genom nyemissionen, inklusive övertilldelningsoptionen, kommer BioInvent att tillföras 23,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Cristina Glad, BioInvents t.f. VD, kommenterar: ”Uppslutningen kring vår nyemission är mycket glädjande och ger oss möjlighet att under andra halvåret 2013 genomföra pågående kommersiella processer oberoende av förväntade intäkter från partnerprojekt samt ger oss finansiella resurser att under tiden fortsätta vår verksamhet”.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet, som publicerades den 3 juli 2013. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas att distribueras med start idag. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 6 augusti 2013.

Till följd av nyemissionen, inklusive övertilldelningsoptionen, ökar BioInvents aktiekapital med 887 109,36 kronor till 6 801 171,92 kronor. Antalet aktier ökar med 11 088 867 aktier till 85 014 649 aktier.

Redeye är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare till BioInvent i samband med nyemissionen.

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer.

Bolagets konkurrensförmåga förstärks av n-CoDeR®, en patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe Pharma och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Cristina Glad
VD och koncernchef
046-286 85 51
0708-16 85 70
cristina.glad@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2013 kl. 08.30.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent International AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar BioInvents aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar