BioInvents partner ThromboGenics presenterar initiala data från en fas l/ll-studie av THR-317 hos patienter med diabetiskt makulaödem

Lund, Sverige – 4 april 2018 – BioInvent International ABs (OMXS: BINV) partner ThromboGenics har idag meddelat initiala data från en fas l/ll, enkelblindad multicenterstudie för att utvärdera säkerhet och effekt av två dosnivåer (4 mg och 8 mg) av THR-317 för behandling av diabetiskt makulaödem (NCT03071068).

ThromboGenics meddelade initiala data för den anti-VEGF-behandlingsnaiva gruppen (n = 40) till dag 90; 30 dagar efter den sista intravitreala (IVT) anti-PlGF-administreringen. Primärt fokus för denna studie var säkerhet. THR-317 var väl tolererad. Ingen dosbegränsande toxicitet eller relevanta biverkningar rapporterades för någon dosnivå.

ThromboGenics meddelade också att 30 % av de anti-VEGF-behandlingsnaiva patienterna som behandlats med THR-317 i 8 mg-dosgruppen uppvisade ≥ 15 bokstävers förbättring från baslinjen till dag 90 jämfört med 5,3 % i 4 mg-dosgruppen.

För mer information om studien, se ThromboGenics pressmeddelande från den 4 april 2018 (www.thrombogenics.com).

ThromboGenics bär alla kostnader för utvecklingen av THR-317 och BioInvent är berättigat till fem procent av det ekonomiska värdet i projektet.

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent 
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com  

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Frendéus                                                    
T.f. VD och Chief Scientific Officer                        
046-286 25 45                                                     
0708-11 25 45
bjorn.frendeus@bioinvent.com 

 
BioInvent International AB (publ)
 
Org nr. 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande. 

Denna information är sådan information som BioInvent International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2018 kl 9.40 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar