Delårsrapport 1 januari - 20 juni 2004

- Lovande prekliniska data för BioInvents cancerprojekt: I laboratorieförsök hämmar bolagets antikroppar viktiga steg i kärlbildningen. - Viktigt delmål nått inom BioInvents projekt för behandling av ledsjukdomar En ersättning kommer därför att utbetalas till Cartela. - Läkemedelskandidat för toxikologiska studier inom HIV projektet vald i slutet av mars. - Utvecklings- och produktionsavtal ingått med ny kund, Orbus Medical Technology, Inc, USA. - Nettoomsättning januari-juni 2004: 29,0 miljoner kronor (33,9). - Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari-juni 2004: -54,1 miljoner kronor (-24,6). Likvida medel vid periodens slut: 214,6 miljoner kronor (319,3). - Resultat efter finansiella poster januari-juni 2004 uppgick till -44,7 miljoner kronor (-44,4) och resultat efter finansiella poster per aktie uppgick till -1,52 kronor (-1,51). Lund den 15 juli 2004 Svein Mathisen, VD Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport för perioden 2004-01-01—2004-06-30 enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Lund den 15 juli 2004 ERNST & YOUNG AB Åke Stenmo, Auktoriserad revisor Kontakt: Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Svein Mathisen, VD, 046-286 85 67, mobil 0708-97 82 13 Cristina Glad, vVD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70 Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com BioInvent International AB (publ.) Org nr 556537-7263 Besöksadress: Sölvegatan 41 Postadress: 223 70 Lund Tel: 046-286 85 50 info@bioinvent.com Juridisk friskrivning Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar