Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010

- Fas II data, presenterade i maj, visar bättre antitromboseffekt för TB-402 än dagens standardbehandling med enoxaparin.   
- BioInvent och ThromboGenics uppnådde i maj en milstolpe motsvarande 10 miljoner EUR då utvecklingspartnern Roche inledde en ny klinisk studie av läkemedelskandidaten TB-403.

- Förändringar i bolagets organisation med stärkt fokus på den egna läkemedelsutvecklingen. Anpassning av produktionskapaciteten minskar fasta kostnader på årsbasis med cirka 15 miljoner kronor.  

- I mars ingicks ett samarbete med Human Genome Sciences för utveckling och kommersialisering av terapeutiska antikroppar.

- En riktad nyemission om 150 MSEK före transaktionskostnader genomfördes i februari.

- Rörelsens intäkter januari - juni 2010: 63,1 miljoner kronor (47,1).

- Resultat efter skatt januari - juni 2010 uppgick till -60,7 miljoner kronor (-88,2) och resultat efter skatt per aktie uppgick till -1,01 kronor (-1,59). 

- Kortfristiga placeringar samt kassa och bank per 30 juni 2010: 138,7 miljoner kronor, exklusive andel av milstolpsbetalning, avseende TB-403, som erhållits under juli månad, (150,5).

- Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari - juni 2010: -89,7 miljoner kronor (-61,9). 
 

BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. I dag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt främst inom trombos, cancer och åderförkalkning.  

VD:s kommentarer
BioInvent noterade en viktig milstolpe när resultaten från en fas II-studie av TB-402 vid knäledskirurgi presenterades i maj.  Data visade att TB-402 förebygger trombos klart bättre än dagens standardbehandling med enoxaparin. Stärkta av de goda resultaten kommer BioInvent tillsammans med vår partner, ThromboGenics, nu att prioritera att knyta en utvecklingspartner till programmet för att säkra nödvändiga resurser för att ta produktkandidaten till marknaden. Nuvarande behandling med antitrombotiska läkemedel innebär daglig dosering. De data vi har presenterat har stärkt vår uppfattning att en produkt, som med endast en injektion postoperativt reducerar incidensen av blodproppar innebär betydande fördelar, både för patienter och vårdgivare. 

Vår produktkandidat för behandling av cancer, TB-403, tog också under det senaste kvartalet ett viktigt steg framåt då vår partner Roche inledde en ny klinisk studie på patienter med metastaserad behandlingsresistent kolorektal cancer och ovarialcancer. Start av denna studie innebar att BioInvent och ThromboGenics tillsammans mottog 10 miljoner EUR som en första milstolpsbetalning i den tidiga kliniska utvecklingsfasen. Läkemedelskandidaten bedöms ha förutsättningar att kunna utvecklas till ett behandlingsalternativ för flera cancerformer. Vi förväntar oss att Roche kommer att starta ytterligare studier i den tidiga kliniska utvecklingsfasen för att undersöka dessa möjligheter. 

Inom samarbetsprojektet BI-204 med Genentech för behandling av åderförkalkning har parterna nu godkänt design och upplägg för kliniska fas II studier. Vi förväntar oss att den första patienten inkluderas i slutet av året eller i början av första kvartalet nästa år. 

Utöver framgångarna i den kliniska produktportföljen demonstrerade vi tydligt, under det första halvåret, vår ambition att satsa på utvecklingen av den egna produktportföljen. Vi slöt i mars ett avtal med Human Genome Sciences där målsättningen i ett första skede är att ta fram nya läkemedelskandidater mot inflammatoriska sjukdomar. Dessutom beslutade vi att våra processutvecklings- och produktionsresurser skall skräddarsys för att tillgodose de egna läkemedelsprojektens behov. Det innebär att vi lämnar marknaden för kontraktsproduktion och inriktar vår tillverkningskapacitet på de egna utvecklingsprojekten. Vi har visat att vi kan generera betydande värden i våra egna projekt och är övertygade om att en tydlig fokusering på vår läkemedelsportfölj skapar ytterligare värden för bolaget.    

Lund, Svein Mathisen

 

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av         
Svein Mathisen, VD, 046-286 85 67, mobil 0708-97 82 13 
Cristina Glad, vVD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70   
Rapporten finns även att tillgå på
www.bioinvent.com.

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar