Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 · Tredje kvartalets nettoomsättning ökade starkt till 16,1 MSEK jämfört med 4,9 MSEK motsvarande period föregående år. Delårsperiodens nettoomsättning uppgick till 44,7 MSEK (15,9), en ökning med 180%. · Trots ökade investeringar i forskning och utveckling förbättrades resultat efter finansnetto för tredje kvartalet till -3,2 MSEK jämfört med -7,2 MSEK motsvarande period föregående år. Delårsperiodens resultat efter finansnetto uppgick till -25,7 MSEK (- 21,2). · Ökad expansionstakt medförde att delårsperiodens kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten blev -53,4 MSEK (-24,9). · Likvida medel vid delårsperiodens slut uppgick till 360,0 MSEK · Organisationen förstärks genom rekrytering av finansdirektör Verksamheten Antikroppsbaserade läkemedel utgör en effektiv terapi för många sjukdomar som idag saknar behandlingsalternativ. Detta bekräftas dels av de många framgångsrika nylanseringarna inom området och dels av det faktum att antikroppar i dag är den enskilt största gruppen av proteinbaserade läkemedel i kliniska tester. BioInvents målsättning är att bli en ledande utvecklingspartner till läkemedelsindustrin när det gäller antikroppar för terapi och som forskningsverktyg. BioInvent har utvecklat en teknologiplattform som fyller viktiga behov i samband med utveckling av antikroppsbaserade läkemedel. Bolagets antikroppsbibliotek, n-CoDeRtm, är en mycket konkurrens-kraftig källa för humana antikroppar. Biblioteket, som innehåller mer än tio miljarder antikroppsgener, kan snabbt och effektivt screenas för att ta fram rätt produktkandidat med önskad biologisk funktion. BioInvent har härutöver teknologi för utveckling av den cellinje eller värdorganism som skall producera antikroppen, kunskap och kapacitet att skala upp produktionsprocessen samt en produktionsanläggning som är en av få anläggningar i världen som idag producerar antikroppar för användning i sen klinisk fas på den amerikanska marknaden. Dessutom har BioInvent kompetens som krävs för att ta fram den produkt- och tillverkningsdokumentation avseende tillverkningsprocessen som krävs för den slutliga registreringen. Denna teknologiplattform utgör basen för de samarbetsavtal som BioInvent har med läkemedels- och bioteknikföretag, såsom ALK-Abello A/S, Antisoma plc, GlaxoSmithKline Biologics S.A., Igeneon AG, ImmunoGen Inc, Novo Nordisk A/S, Oxford GlycoSciences plc, Resistentia Pharmaceuticals AB samt Wilex Biotechnology GmbH. Kundprojekt Ett flertal nya kundprojekt har påbörjats under året, bland annat med GlaxoSmithKline Biologics, ImmunoGen, Novo Nordisk, Oxford GlycoSciences. Samtliga har ledande positioner inom sina respektive områden. Vidare har omfattningen av existerande kundförhållanden utökats. Detta har inneburit ökat utnyttjande av utvecklings- och produktionskapaciteten. BioInvent överväger olika sätt att utöka produktionskapaciteten för att möta marknadens efterfråga. Forskning och utveckling Bolagets automatiserade anläggning för effektiv hantering av antikroppsbiblioteket används nu regelmässigt i selektion och screening av antikroppar ur n-CoDeRTM. För att möta ett ökande intresse från kunder med krav på stort genomflöde och parallellitet i selektions- och screeningsprocesserna har bolaget förstärkt sin kapacitet ytterligare inom automatisering och datahantering. Speciellt är detta värdefullt när det gäller proteomicsbolagen, då dessa bolag förväntas generera många nya målmolekyler för antikroppar. Bolagets satsningar inom proteinchip och arbetet med att implementera bolagets strategi avseende egna antikroppsbaserade läkemedel fortsätter. Inom båda områdena har nyckelkompetens rekryterats. Organisation BioInvents ledningsgrupp och finansfunktion har förstärkts genom att tillsätta Jonas Källmén som finansdirektör. Han kommer närmast från Precise Biometrics AB, ett företag som är noterat på O-listan. Dessförinnan arbetade Jonas Källmén med ekonomi- och finansfrågor inom Tetra Laval-gruppen. Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 106. Försäljning och resultat Koncernens fortsätter att visa en positiv utveckling med en ökning i nettoomsättningen för tredje kvartalet till 16,1 MSEK jämfört med 4,9 MSEK motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen för delårsperioden ökade till 44,7 MSEK (15,9), en ökning med 180 %. Det ökade intresset från läkemedelsindustrin för utveckling av antikroppsbaserad terapi, har resulterat i en ökad efterfrågan på den kompetens och kapacitet som bolaget besitter. Bruttoresultatet efter kostnader sålda varor för tredje kvartalet och delårsperioden ökade till 6,4 MSEK (-1,0) respektive 15,7 MSEK (-2,1). Kostnader sålda varor och tjänster inkluderar till kundprojekten relaterade direkta kostnader, personalkostnader, driftskostnader och avskrivningar. Förbättringen av bruttoresultatet beror på ökat utnyttjande av utvecklings- och produktionskapaciteten. Resultat efter finansnetto för tredje kvartalet förbättrades till -3,2 MSEK jämfört med -7,2 MSEK för motsvarande period föregående år. Delårsperiodens resultat efter finansnetto uppgick till -25,7 MSEK (- 21,2). Resultaten är belastade med ökade satsningar inom främst forskning och utveckling, samt marknadsföring och förstärkning av bolagets ledningsfunktioner. Forsknings- och utvecklings-kostnader uppgick under delårsperioden till 29,9 MSEK (14,0). Rörelseresultatet har under delårsperioden belastats med avskrivningar enligt plan uppgående till 5,5 MSEK (2,0). Finansiell ställning och kassaflöde Delårsperiodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 32,0 MSEK (-17,8). Förändringen är i huvudsak knuten till ökade satsningar inom forskning och utveckling, samt normala svängningar i rörelsekapitalet som följd av ökad expansionstakt. Koncernens investeringar i materiella anläggningsinvesteringar uppgick till 21,4 MSEK (7,1) under delårsperioden. Investeringarna avsåg främst utrustning för automatisering av selektion och screening av antikroppar ur n- CoDeRtm, samt system för storskalig odling och rening av proteiner. Delårsperiodens samlade kassaflöde var 218,8 MSEK (139,6). Kassaflödet påverkades positivt av nyemissionslikviden uppgående till 261,6 MSEK, i samband med att bolagets aktier noterades på Stockholmsbörsens O-lista i juni. Bolaget har också tillförts 10,6 MSEK i nyemissionslikvid till följd av att teckningsoptioner utnyttjats. Per den 30 september 2001 uppgick koncernens disponibla likvida medel till 360,0 MSEK. Eget kapital uppgick till 406,2 MSEK vid periodens slut. Bolagets aktiekapital var 14,1 MSEK fördelade på 28.144.305 aktier à nominellt 50 öre. Per 30 september fanns teckningsoptioner motsvarande 1.259.500 aktier utställda, varav teckningsoptioner motsvarande 780.000 aktier fanns i eget förvar för avyttring till anställda på marknadsmässiga villkor. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 88,8%. Koncernen har inga räntebärande skulder. Koncernens ackumulerade outnyttjade förlustavdrag uppgick per 30 september 2001 till 145 MSEK. BioInvent har historiskt inte uppvisat, och beräknas de närmaste åren inte uppvisa, någon beskattningsbar vinst. Skattefordran hänförbar till förlustavdraget upptas således inte till något värde. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till -1,1 MSEK (1,1) för delårsperioden. Under år 2001 har moderbolaget lämnat 45 MSEK i villkorat aktieägartillskott till BioInvent Therapeutic AB. Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen samt följer Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som i årsredovisningen för år 2000. Kommande rapporttillfällen BioInvent avser att avge finansiella rapporter enligt följande: Bokslutskommuniké för 2001 14 februari 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01340/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01340/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar