Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

-Kliniska fas I studier på produktkandidaten TB-402, för förebyggande av blodproppar, har framgångsrikt avslutats. Beslut har tagits att inleda kliniska fas II studier. - De toxikologiska studierna för läkemedelskandidaten TB-403, för behandling av cancer, har avslutats. Resultaten visar att produktkandidaten uppfyller säkerhetskraven. En ansökan om att få inleda kliniska studier i Danmark har inlämnats i början av oktober. - De toxikologiska studierna för läkemedelskandidaten BI-204, för behandling av åderförkalkning, har avslutats. Resultaten visar att produktkandidaten uppfyller säkerhetskraven. En ansökan om kliniska studier beräknas att inlämnas under fjärde kvartalet. - En riktad nyemission genomfördes i juli. Emissionen tillförde BioInvent 120,0 miljoner kronor efter emissionskostnader samtidigt som ägarbasen breddades med fyra nya institutionella ägare. - Samarbete med Genentech, Inc., för utveckling och kommersialisering av produktkandidaten BI-204 inleddes under januari. En första delbetalning på 105,5 miljoner kronor har erhållits och har redovisats som intäkt under januari. - Nettoomsättning januari - september 2007: 140,0 miljoner kronor (33,4). - Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari - september 2007: 22,2 miljoner kronor (-83,7). - Kortfristiga placeringar samt kassa och bank per 30 september 2007: 230,3 miljoner kronor (111,6). - Resultat efter skatt januari - september 2007 uppgick till 21,9 miljoner kronor (-83,7) och resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,44 kronor (-1,78).

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar