Kommuniké från extra bolagsstämma i BioInvent

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Lund, Sverige – 19 mars 2014 – På BioInvent International AB:s (publ) (OMXS: BINV) extra bolagsstämma idag godkändes styrelsens beslut att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och en riktad nyemission.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 21 februari 2014 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I enlighet med vad som vidare offentliggjordes den 17 mars 2014 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att varje aktie i BioInvent som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen den 24 mars 2014, berättigar till en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 2,30 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 48,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 28 mars - 11 april 2014, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 1 700 292,96 kronor genom en emission av högst 21 253 662 nya aktier.Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 25 mars 2014.

Bolagsstämman beslutade även att godkänna styrelsens beslut den 21 februari 2014 om riktad nyemission. Rätt att teckna de nya aktierna i den riktade emissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, två på förhand vidtalade investerare av institutionell karaktär; Henrik Rhenman genom Rhenman Healthcare Equity L/S och Peter Thelin genom East Bay AB. Den riktade emissionen har fulltecknats och innebär att bolagets aktiekapital ökas med 521 739,12 kronor genom en emission av 6 521 739 nya aktier.
Den totala emissionslikviden i den riktade emissionen uppgår till cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställt till samma kurs som i företrädesemissionen dvs. 2,30 SEK per aktie. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget nytt kapital och nya långsiktiga ägare av strategisk betydelse för bolaget samt att därigenom främja bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.bioinvent.com.

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T.TM är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discovery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BioInvent kommer endast att ske genom det prospekt som BioInvent beräknar kunna offentliggöra omkring den 25 mars 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar BioInvents aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2014 kl. 12.00.

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar