Prekliniska data publicerade i Cancer Cell framhåller BI-505 och visar på kraftfulla anti-myelom effekter

Antikroppsbehandling riktad mot ICAM-1 hämmar Multipelt Myelom i preklinska modeller

Lund, Sverige – 16 april 2013 - BioInvent International AB (OMXS:BINV), ett bioteknik-företag som utvecklar antikroppar för behandling av cancer, meddelade idag att den prestigefulla cancertidsskriften Cancer Cell (15:e April 2013 upplagan, tillgänglig online) publicerat data som visar på kraftfull aktivitet i flera prekliniska multipelt myelom-modeller av antikroppen BI-505. BI-505 är i klinisk fas och är den antikropp som kommit längst i utvecklingen av ett flertal antikroppar som identifierats med hjälp av företagets unika funktionsbaserade “F.I.R.S.T.ä” plattform, som på en och samma gång möjliggör identifiering av målstrukturer och terapeutiska antikroppar riktade mot dessa.

“BI-505 är BioInvents första antikropp som testas i kliniska prövningar och som isolerats med hjälp av funktionell screening. Forskare på BioInvent identifierade BI-505 bland miljarder andra antikroppar i n-CoDeR® biblioteket baserat på dess förmåga att avdöda tumörceller i prekliniska modeller med B-cellscancer”, säger Björn Frendéus, preklinisk forskningschef på BioInvent och huvudförfattare av artikeln. “BI-505 binder mycket specifikt till ICAM-1, en receptor som har förhöjt uttryck på multipelt myelomceller, och som tros vara viktig för fortskridande av myelom och utvecklingen av resistens, det idag oundvikliga slutstadiet för denna aggressiva sjukdom.”


ICAM-1 är en adhesionsmolekyl som tidigare har utnyttjats som målstruktur för antikroppsbaserad terapi, men då för behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, baserat på dess välbeskrivna funktion i inflammation. Cristina Glad, VD på BioInvent säger i en kommentar: ”BI-505 är en av flera antikroppar som BioInvent utvecklar för behandling av cancer. BI-505 inducerar celldöd i tumörceller och aktiverar immunförsvarsceller att angripa tumörceller på ett vis som man inte kunnat förutspå från tillgänglig information om biologin för ICAM-1. Denna molekyl illustrerar hur vår unika F.I.R.S.T.ä plattform kan bredda det terapeutiska utrymmet genom att avslöja tidigare okända funktioner hos kända målstrukturer och visa på deras terapeutiska användning för nya indikationer.”

-- SLUT --


Bakgrundsinformation:

Om BI-505
Läkemedelskandidaten BI-505 är en human antikropp som binder specifikt till adhesionsproteinet ICAM-1 (också benämnt CD54). På myelomceller är uttrycket av ICAM-1 förhöjt, vilket gör det till ett lämpligt mål för ett antikroppsbaserat läkemedel. BI-505 utövar sin anti-myeloma aktivitet genom att aktivera celldöd i myelomceller samt genom att engagera patientens immunceller att angripa myelomceller. BI-505 har i flera relevanta djurmodeller visat sig kunna bekämpa tumörer mer effektivt än existerande läkemedel.

De första resultaten från fas I-studien med BI-505 i patienter med cancersjukdomen multipelt myelom i framskridet skede rapporterades tidigare i år. Enligt den preliminära analysen uppvisade BI-505 god säkerhetsprofil. I de dosgrupper där förlängd behandling erbjöds uppvisade 24 % av dessa svårt sjuka patienter stabil sjukdom under minst två månader, vilket indikerar effekt av BI-505.

Antal nya patienter i världen med multipelt myelom beräknas uppgå till fler än 40 000 per år.

BI-505 har erhållit ”Orphan Drug Designation” (särläkemedelsstatus) i både Europa och USA för indikationen multipelt myelom. Detta ger BioInvent möjlighet till marknadsexklusivitet för behandling av multipelt myelom med en antikropp mot ICAM-1 i upp till 10 år efter det att marknadsgodkännande erhållits.

Om F.I.R.S.T.™
F.I.R.S.T.™ är ett egenutvecklat screening-system baserat på BioInvents n-CoDeR®-bibliotek. Det är en patentskyddad antikroppsteknologi för att “vaska fram” antikroppar som binder till ytreceptorer, även kallade antigen, utan kännedom om antigenets identitet. Systemet har visat lovande egenskaper vid tester på primära cancerceller från patienter. Detta tillvägagångssätt för att identifiera målproteiner för läkemedelsutveckling medger selektion av funktionella antikroppar under ett tidigt skede av läkemedelsutvecklingen. F.I.R.S.T.™ är en akronym för ‘Functional Interrogation of Recombinant antibody librarieS for Therapeutic candidates’. n-CoDeR®-biblioteket innehåller mer än 20 miljarder (2 x 10¹º) höggradigt diversifierade och fullt humana antikroppsfragment.

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer.

Bolagets konkurrensförmåga förstärks av n-CoDeR®, en patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.


För mer information, vänligen kontakta
:

Cristina Glad
VD och koncernchef
046-286 85 51
0708-16 85 70

cristina.glad@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50

info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2013 kl 08.30.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar