Samtliga patienter inkluderade i fas II-studien med BI-204

Publicering av resultat väntas i tredje kvartalet

Lund, Sverige – 2 mars 2012 – BioInvent International (OMXS:BINV) och dess samarbetspartner Genentech, ett bolag i Roche Group (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY), meddelade idag att samtliga patienter har inkluderats i GLACIER-studien, en fas IIa-studie med BI-204 på patienter med stabil kranskärlssjukdom. Publicering av resultatet förväntas under årets tredje kvartal.

Svein Mathisen, BioInvents VD, kommenterar: ”Vi och vår partner Genentech ser med stor spänning fram emot resultatet av GLACIER-studien. Med hjälp av den allra senaste bildhanteringsteknologin hoppas vi att kunna visa att BI-204 tar

behandlingen av akut kranskärlssjukdom till en ny nivå genom att angripa själva huvudorsaken till sjukdomen, den aterosklerotiska inflammationen i kärlväggen.”

BI-204 är en monoklonal antikropp som riktar sig mot oxiderade former av LDL-kolesterol (Low-Density-Lipoprotein) även kallat det ”onda” kolesterolet. Dess unika verkningsmekanism antas hämma pro-inflammatoriska makrofager i det aterosklerotiska placket, med resultat att inflammationen minskar och att plack, som är benägna att brista och orsaka kranskärlssjukdomar, stabiliseras.

-- SLUT –

Bakgrundsinformation:

Om GLACIER
GLACIER är en förkortning och står för ’Goal of oxidised Ldl and ACtivated macrophage Inhibition by Exposure to a Recombinant antibody’. Det är en randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbelblind, fas IIa multicenterstudie med läkemedelskandidaten BI-204, som tillsammans med standardbehandling ges till patienter med stabil kranskärlssjukdom. Studien inkluderar cirka 144 patienter och genomförs vid ett 20-tal kliniker i USA och Kanada. Studien är utformad för att påvisa en reduktion av inflammationen, mätt med FDG-PET (18F 2-deoxyglucose positron emissionstomografi), i de åderförkalkade blodkärlen efter fyra och 12 veckors behandling. Inflammation i kranskärlen anses vara den egentliga orsaken till utvecklingen av åderförkalkning och kranskärlssjukdom (Ross).

Om BI-204
Produktkandidaten BI-204 (anti-oxLDL, MLDL 1278A, RG7418) utvecklas i samarbete med Genentech, ett bolag inom Roche Group. Genentech innehar marknadsrättigheterna till Nordamerika medan BioInvent kontrollerar rättigheterna i övriga delar av världen. Målsättningen är att utveckla ett läkemedel som förebygger återfall, så kallad sekundärprevention, i akut kranskärlssjukdom, t ex hjärtinfarkt. BI-204 är ett antikroppsbaserat läkemedel som riktar sig mot oxiderade former av det ”onda” kolesterolet LDL (Schiopu, Goncalves). En förhöjd koncentration av oxLDL har i populationsbaserade studier visat sig samvariera tydligt med ett flertal riskfaktorer för hjärtkärl-sjukdom, bland andra insulinresistens och metabolt syndrom (Holvoet). Observationerna stärker teorin att oxiderat LDL även kan vara en viktig målstruktur för utveckling av läkemedel för behandling av patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom.

Om BioInvent

BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget fyra läkemedelsprojekt i klinisk fas inom trombos, cancer och kranskärlssjukdom. Bolaget har ingått strategiska allianser för att stärka produktportföljen och öka möjligheterna till framgång. Bland bolagets partners finns Genentech, Human Genome Sciences, Roche och ThromboGenics.

Bolagets konkurrensförmåga förstärks av en till väsentliga delar patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com (http://www.bioinvent.com/).

Referenser:

Ross R, Atherosclerosis - an inflammatory disease. N Engl J Med 1999

Schiopu A et al, Recombinant antibodies to an oxidized low‑density lipoprotein epitope induce rapid regression of atherosclerosis in apobec‑1‑/‑/low‑density lipoprotein receptor‑/‑ mice. J Am Coll Cardiol 2007

Goncalves I et al, Identification of the target for therapeutic recombinant anti‑apoB‑100 peptide antibodies in human atherosclerotic lesions. Atherosclerosis 2009

Holvoet P et al. Association between circulating oxidized low-density lipoprotein and incidence of the metabolic syndrome. JAMA 2008

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB
Svein Mathisen                                                     Sten Westerberg
President & CEO                                                  Vice President, Investor Relations
Mobil: 0708-97 82 13                                             Mobil: 0768-68 50 09
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com                   E-mail: sten.westerberg@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Adress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 LUND
Tel:046 286 85 50
info@bioinvent.com

www.bioinvent.com

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2012 kl. 08.30.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar