Styrelsen i BioInvent fastställer villkor för företrädes-emissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för BioInvent International AB (OMXS:BINV) (”BioInvent” eller ”Bolaget”) har beslutat om slutliga villkor i den företrädesemission som styrelsen fattade beslut om den 20 mars 2015 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

Sammanfattning

  • Aktieägare i BioInvent har företrädesrätt att teckna fyra (4) nya aktier för nio (9) befintliga aktier, dvs. en teckningsrelation om 4:9
  • Teckningskursen är 1,55 kronor per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om 77,7 MSEK före emissionskostnader
  • Företrädesemissionen är säkerställd upp till 75 MSEK genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 24 april 2015
  • Teckning i företrädesemissionen ska ske under perioden 28 april 2015 – 13 maj 2015
  • Emissionslikviden ska användas till att stärka BioInvents finansiella ställning och säkerställa Bolagets kapitalbehov under kommande 12-18 månader

Emissionsvillkor

BioInvent offentliggjorde den 23 mars 2015 styrelsens beslut om en företrädesemission. Styrelsen har nu fastställt teckningskurs och övriga slutliga villkor för emissionen.

Varje aktie i BioInvent som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen den 24 april 2015 berättigar till en (1) teckningsrätt, och nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av fyra (4) nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 1,55 kronor per aktie. Detta motsvarar en rabatt om ca 32 procent jämfört med den volymvägda betalkursen för BioInvents aktie under trettio handelsdagar före och inklusive den 16 april 2015 på Nasdaq Stockholm. Teckningstiden löper under perioden 28 april 2015 – 13 maj 2015, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Högst 50 128 911 nya aktier emitteras i företrädesemissionen, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 4 010 312,88 kronor till totalt 13 033 516,88 kronor. Den totala emissionslikviden i företrädesemissionen uppgår till 77 699 812 kronor före emissionskostnader vid full teckning.

De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 10,2 MSEK. BioInvent genomför förestående företrädesemission i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och säkerställa kapitalbehovet under kommande 12-18 månader. Kapitalet kommer att användas för de planerade kliniska fas I/II-studierna för Bolagets tre projekt i eller nära klinisk fas och för produktion av läkemedel till dessa studier samt för stödjande prekliniskt arbete i syfte att optimera värdet i respektive projekt och fortsatt prioritering av forskningsprogram inom immunonkologi.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämma i BioInvent den 22 april 2015, kl. 16.00. Kallelsen offentliggjordes den 23 mars 2015 och finns tillgänglig på BioInvents hemsida www.bioinvent.com.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Befintliga aktieägare som tillsammans äger 8,9 procent av aktierna i Bolaget, inklusive Rhenman Healthcare Equity L/S, Mats Thorén och East Bay AB (Peter Thelin family office), har utställt teckningsförbindelser avseende de teckningsrätter som de tilldelas i företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal befintliga och externa investerare med intresse av bolaget, innebärande att företrädesemissionen är säkerställd upp till 75 MSEK.

Tidplan för företrädesemissionen

22 april                                Årsstämma
22 april                                Sista handelsdag inklusive teckningsrätt
23 april                                Första handelsdag exklusive teckningsrätt
24 april                                Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs aktieägare som denna dag är registrerade i Bolagets aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
24 april                                Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
28 april – 11 maj                  Handel med teckningsrätter

28 april – 13 maj                  Teckningsperiod
Omkring 18 maj                   Offentliggörande av företrädesemissionens utfall

Finansiella och legala rådgivare

Asperia AB är finansiell rådgivare, Avanza Bank AB är emissionsinstitut och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till BioInvent i anslutning till företrädesemissionen.

– SLUT –

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. Bolagets projektportfölj omfattar för närvarande tre läkemedelskandidater för behandling av cancer.

Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Screeningverktyget F.I.R.S.T.™ och antikroppsbiblioteket n-CoDeR® är två patenterade hjälpmedel som möjliggör identifiering av relevanta humana antikroppar och målstrukturer under discovery-fasen. BioInvent har också stor erfarenhet av – och en egen anläggning för – processutveckling och produktion av antikroppar för kliniska studier. Bredden och styrkan i bolagets teknologiplattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till milstolpeersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Les Laboratoires Servier and Mitsubishi Tanabe Pharma. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BioInvent kommer endast att ske genom det prospekt som BioInvent beräknar kunna offentliggöra omkring den 24 april 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Australien eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepappers­lagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar BioInvents aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2015 kl. 8.40.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar