Biolight International AB (publ) kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 1998

Biolight International AB (publ) kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 1998 Redogörelse för verksamheten under perioden Biolight är i ett intensivt utvecklingsskede med fokus på genomförandet av ett omfattande program av kliniska fas II och III prövningar *. Prövningsarbetet följer plan. Under perioden har en laboratoriestudie färdigställts, vilken visar att Biolightmetoden stimulerar tillväxten av en av de viktigaste celltyperna vid sårläkning (fibroblaster). Resultatet bevisar att Biolightmetoden har betydande biologisk effekt och stärker därmed det tidigare uppnådda resultatet i den genomförda fas II prövningen avseende läkning av kroniska sår. Mot bakgrund av de goda prövningsresultaten har styrelsen beslutat att ytterligare höja tempot i utvecklingsarbetet med målet att inleda kommersialiseringsfasen inom området kroniska sår i slutet av 1999. För att finansiera det utökade prövningsprogrammet har förberedelserna för genomförandet av en nyemission under andra halvåret 1998 inletts. Försäljningen under årets första tre månader uppgick till 167 TSEK (181 TSEK). Rörelsekostnaderna uppgick under perioden till -2 032 TSEK (-1 510 TSEK). Bolagets operativa organisation består av 7 (7) heltidsengagerade personer. Rörelseresultatet uppgick till en förlust på -1 660 TSEK (-1 276 TSEK). Investeringarna under perioden uppgick till 2 007 TSEK (1 921 TSEK) och omfattar huvudsakligen kliniska prövningar och utveckling av behandlingsutrustning. januari- helår mars Resultaträkning i sammandrag (TSEK) 1998 1997 1997 Rörelsens intäkter 167 190 811 Rörelsekostnader (inkl kostnad för -2 032 -1 510 -9 657 sålda varor och avskrivningar) Rörelseresultat -1 865 -1 320 -8 846 Finansiellt netto 205 44 579 Netto resultat -1 660 -1 276 -8 267 Balansräkning i sammandrag (TSEK) 1998-03- 1997-03-31 1997-12- 31 31 Immateriella anläggningstillgångar 2 432 927 2 556 Pågående projekt 4 319 2 330 2 378 Maskiner & inventarier 550 1 154 729 Övriga omsättningstillgångar 1 538 651 1 201 Likvida medel 18 777 5 557 21 426 Summa tillgångar 27 616 10 619 28 290 Eget kapital 25 804 9 447 27 464 Kortfristiga skulder 1 812 1 172 826 Summa skulder och eget kapital 27 616 10 619 28 290 Danderyd 1998-05-05 Styrelsen i Biolight International AB Kvartalsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. * Kliniska prövningar indelas normalt i pilotstudier, fas II och fas III prövningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT00810/bit0001.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Prenumerera

Dokument & länkar