Biolight noteras hos Stockholm Börsinformation (SBI)

Biolight noteras hos Stockholm Börsinformation (SBI) Biolight International AB (publ) kommer att noteras hos Stockholm Börsinformation (SBI) med den 24 juni 1997 som första noteringsdag. Biolightaktien har sedan 1993, då InnovationsMarknaden (IM) etablerades, varit noterad på denna marknadsplats. Sedan 1995 har både antalet aktieägare och handeln med Biolightaktien utanför InnovationsMarknaden kommit att öka väsentligt. För att underlätta befintliga och potentiella aktieägares samt andra intressenters möjligheter att bedöma bolagets verksamhet, utvecklingspotential och värde finner styrelsen i Biolight det mycket väsentligt att information och aktiehandel samordnas. Detta möjliggörs genom en SBI-notering och en aktiehandel som samordnas av Matteus Fondkommission som även fortsättningsvis är "market maker" för Biolightaktien. Aktieägare på IM kan även fortsättningsvis handla i Biolightaktier genom IM. Biolight är ett medicintekniskt företag baserat på en ny metod för behandling av ett flertal sjukdomar och skador, Biolight-metoden. Metoden bygger på biofysiska effekter av pulserande monokromatiskt ljus. Bolagets verksamhet är idag huvudsakligen inriktad på att initiera och samordna prövningsarbete för att vetenskapligt verifiera metoden. Biolight bedriver också en kommersiell verksamhet i begränsad omfattning genom utlicensiering av Biolightutrustning till kvalificerade terapeuter inom den svenska s.k. alternativvården. Biolight och våra vetenskapliga rådgivare har bl.a. baserat på uppnådda resultat valt att prioritera följande indikationsområden; inflammationer, smärta, sårläkning och muskel-återhämtning. Utvecklingspotentialen inom dessa områden är betydande. Pilotstudier som genomförts och kliniska prövningar som pågår visar tydligt positiva tendenser. Ett flertal fullskaliga kliniska prövningar startas nu på basis av resultat i dessa studier och prövningar. Med fullskalig menas att prövningarna är tillräckligt stora för att ge konklusiva resultat vilket är en förutsättning för att metoden skall få tillgång till marknader inom den traditionella sjukvårdssektorn. De indikationer som prioriteras för kliniska prövningar är sådana där det idag inte finns någon effektiv behandling eller där befintlig behandling ger allvarliga biverkningar samt områden där behandling med Biolight- metoden kan ge stora effektivitetsvinster. Mer om Biolights planer och möjligheter framgår av bifogad företagspresentation. Med vänliga hälsningar Håkan Sjunnesson Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01370/bit0001.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Prenumerera

Dokument & länkar