Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 · Under perioden har starka resultat uppnåtts i prekliniska och kliniska studier, vilka ytterligare underbygger Biolightmetodens positiva effekter på läkningsprocessen vid kroniska sår · En fas III multicenterstudie avseende läkning av trycksår har påbörjats för att bl a ligga till grund för kommersialisering inom området kroniska sår · Ytterligare prövningar avseende bensår och diabetessår är under uppstart · En ny generation av behandlingssystemet har utvecklats. Den första versionen kommer att specialanpassas för sårmarknaden · Ytterligare två patent har erhållits i Sverige. Ett flertal nya patent-ansökningar är under utarbetande · En extra bolagsstämma den 9 oktober 1998 har beslutat att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission riktad till Biolights aktieägare · Aros Securities är ny market maker för handeln med Biolights aktier och finansiell rådgivare i samband med den kommande nyemissionen · Starka prövningsresultat och fokuserat prövningsprogram Biolight är i ett intensivt utvecklingsskede med fokus på genomförandet av ett omfattande program av kliniska fas II och III prövningar. I december 1997 redovisades de synnerligen goda resultaten, innebärande en 50-procentig ökning av läkningshastigheten för trycksår, som uppnåtts i en klinisk fas II-prövning omfattande 75 patienter. Denna prövning har under perioden följts av flera studier med goda resultat inom området kroniska sår. Under första kvartalet färdigställdes en laboratoriestudie, vilken visade att Biolightmetoden stimulerar tillväxten av en av de viktigaste celltyperna vid sårläkning (fibroblaster). Under andra kvartalet färdigställdes ytterligare en kontrollerad studie omfattande 26 patienter med trycksår, vilken visade att behandling med Biolightmetoden ökar cirkulation och syretillförsel i huden runt trycksår. Resultatet från dessa båda studier indicerar att Biolightmetoden påverkar flera viktiga mekanismer vid sårläkning, vilket stärker de tidigare redovisade resultaten på läkningshastighet samt motiverar att indikationsområdet breddas till andra sårtyper, såsom venösa bensår och diabetessår. Mot bakgrund av de goda prövningsresultaten höjer nu Biolight tempot i utvecklingsarbetet med syfte att inleda kommersialiseringsfasen inom området kroniska sår i slutet av 1999. Under perioden har en större fas III prövning av trycksår påbörjats vid sju prövningscentra i Sverige och Danmark. Studien påbörjades i början av september och beräknas vara slutförd till sommaren 1999. Studier av flera sårtyper, venösa bensår och diabetessår, är under uppstart. Produktutveckling och patent Under perioden har en ny generation av behandlingssystemet färdigutvecklats och specificerats. Systemet är avsett för den internationella marknaden och anpassat för att uppfylla registreringskraven i Europa och USA. Den första versionen av systemet kommer att anpassas till behoven inom sårmarknaden, bl a innebärande att enkelhet i handhavande och behandling prioriteras. Under perioden har ytterligare två patent erhållits. Bolaget har nu beviljats totalt fyra patent i Sverige och två i USA. Patenten löper till 2014 och 2016. Baserat på det nya behandlings-systemet pågår utarbetandet av ett flertal nya patentansökningar. Nyemission En extra bolagsstämma i Biolight den 9 oktober 1998 har beslutat att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma genomföra en nyemission om lägst 20 och högst 50 MSEK med företräde för Biolights aktieägare. Motivet till nyemissionen är finansiering av det fortsatta forskningsprogrammet samt andra viktiga aktiviteter, såsom start av produktion av behandlingssystemet, inför kommersialiseringen av området kroniska sår. Aros Securities har utsetts som finansiell rådgivare i samband med den kommande nyemissionen. Aros är sedan den 21 september 1998 även market maker för handeln med Biolights aktier på SBI-listan. Resultat under perioden 1 januari - 30 september 1998 Försäljningen under årets nio första månader uppgick till 343 TSEK (547). Rörelsekostnader under de första nio månaderna uppgick till -7213 TSEK (-6128). Antalet personer som varit engagerade på heltid i Biolight under perioden är 7 (7). Rörelseresultatet uppgick till en förlust på - 6870 TSEK (-5581). Investeringarna under de första nio månaderna 1998 uppgick till 5024 TSEK (1921). Huvuddelen avser kostnader för pågående kliniska prövningar 3665 TSEK och utveckling av behandlingsutrustning 964 TSEK. Likvida medlen uppgick vid periodens slut till 12 369 TSEK (24 545). jan-sep jan-sep helår Resultaträkning i sammandrag 1998 1997 1997 (TSEK) Netto omsättning 343 547 697 Rörelsekostnader -6 044 -5 231 -8 426 Avskrivningar enligt plan -1 169 -897 -1 117 Rörelseresultat -6 870 -5 581 -8 846 Finansiellt netto 524 316 579 Netto resultat -6 346 -5 265 -8 267 Balansräkning i sammandrag 1998-09- 1997-09- 1997-12- (TSEK) 30 30 31 Balanserade kostnader för 2 147 855 2 556 kliniska prövningar Pågående projekt 6 732 3 414 2 378 Materiella 350 809 729 anläggningstillgångar Lager och kortfristiga 980 1 592 1 201 fordringar Likvida medel 12 369 24 545 21 426 Summa tillgångar 22 578 31 215 28 290 Eget kapital 21 118 30 466 27 464 Kortfristiga skulder 1 460 749 826 Summa skulder och eget 22 578 31 215 28 290 kapital Kommande rapporttillfällen Den 11 februari 1999 lämnar Bolaget bokslutskommuniké för 1998. Danderyd 1998-10-26 På uppdrag av Styrelsen i Biolight International AB Håkan Sjunnesson VD Granskningsrapport Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Per Bergman Auktoriserad revisor Biolight International AB är ett medicintekniskt företag baserat på biologiska effekter av pulserande, monokromatiskt ljus. Biolight utvecklar ett system för effektiv, smärtfri och säker behandling av främst kroniska sår och inflammatoriska tillstånd. Biolightaktien är noterad på Stockholm Börsinformations (SBI) lista ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT00830/bit0001.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar