Positiva resultat i pilotstudie indikerar att Biolight-metoden har effekt vid kroniska whiplashskador

Positiva resultat i pilotstudie indikerar att Biolight-metoden har effekt vid kroniska whiplashskador En nyligen genomförd pilotstudie på 6 patienter med kroniska whiplashskador indikerar att behandling med Biolight-metoden kan ge betydande positiva effekter. Whiplashskador är ett omfattande medicinskt problemområde som förorsakar avsevärda kostnader eftersom det idag saknas effektiva behandlingsformer. Nu förbereds en klinisk prövning som möjliggör att Biolight-metodens effekter kan konfirmeras. Whiplashskador är lokaliserade till nackområdet och kännetecknas ofta utöver lokal smärta av allmäna symptom såsom huvudvärk, sömnstörningar samt nedsatt minnes- och koncentrationsförmåga. Skadorna uppkommer vanligen vid trafikolyckor. Antalet whiplashskador är ökande och bedöms i västvärlden årligen drabba mellan 0.5 och 1 promille av befolkningen. Antalet fall i Sverige uppgår till ca 8 000 per år. En betydande del av dessa leder till kroniska besvär. Av de trafikskadade som i Sverige varje år drabbas av medicinsk invaliditet är ca 6 av 10 whiplashskadade. Idag saknas effektiva behandlingsformer för whiplashskador både avseende den akuta och den kroniska fasen. Mot denna bakgrund har Göran Lindh, leg läkare och specialist inom rehabiliterings-medicin, genomfört en pilotstudie för att undersöka Biolight-metodens effekt vid kroniska whiplashskador. Pilotstudien omfattade 6 patienter. Studiens resultat sammanfattas i rapporten enligt följande; " Uppföljningen visar att betydande förbättringar uppnåtts avseende samtliga kontrollerade symptom och att merparten av de positiva effekterna kvarstår en månad efter avslutad behandling" " Det begränsade patientmaterialet och avsaknaden av kontrollgrupp gör att resultaten skall tolkas med försiktighet. Resultaten indikerar dock att Biolight whiplashprogram har positiva effekter och att det i denna studie synes vara en effektiv behandlingsform för patienter med kroniska whiplashproblem" Trots att detta är en pilotstudie på ett litet patientmaterial utan kontrollgrupp och att ett flertal bakgrundsfaktorer kan ha inverkat på studieutfallet är ändå resultatet påfallande positivt. Whiplashproblematiken, med betydande inslag av smärtsymptom, ligger inom de kliniska områden som Biolight International AB prioriterar. Dessa områden är smärta, inflammatoriska tillstånd och muskelåterhämtning. Mot denna bakgrund undersöker bolaget nu möjligheterna att genomföra en större kontrollerad studie avseende behandling av whiplashskador. Syftet med denna studie skall vara att uppnå konklusiva resultat. Danderyd 1997-02-10 Håkan Sjunnesson VD Biolight International AB För ytterligare information kontakta Håkan Sjunnesson, tel 08-622 52 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01390/bit0001.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar