Biolin – Hansa Medical marknadsnoteras

Biolin har beslutat att knoppa av det helägda dotterbolaget Hansa Medical. Avknoppningen görs under september månad genom en nyemission om minst 30 MSEK i Hansa Medical, i vilken Biolins aktieägare får företräde till teckning. Därefter kommer ansökan om notering på First North att ske.

”Hansa Medical står inför ett avgörande steg i sin utveckling. Huvudsubstansen IdeS är resultatet av många års samarbete med forskare i världsklass. Syftet med avknoppningen och nyemissionen är att finansiera klinisk utveckling som på sikt kan skapa mycket stora värden i Hansa Medical, samtidigt som riskerna givetvis är stora.”, säger Bo Håkansson, styrelseordförande och störste ägare i Biolin.

Biolin beslutade i början av 2007 att avkonsolidera Hansa Medical, dels i syfte att renodla Biolins verksamhet, dels för att säkra nödvändig finansiering för Hansa Medicals fortsatta utveckling. Under första halvåret 2007 har olika alternativ utvärderats. Förhandlingar har förts såväl med riskkapitalinvesterare som med potentiella förvärvare, och några förhandlingar är fortfarande pågående. Biolin har emellertid kommit fram till att det mest värdeskapande alternativet är att knoppa av Hansa Medical genom en nyemission, i vilken Biolins aktieägare får möjlighet att teckna, följt av en marknadsnotering av Hansa Medical.

Nyemissionen i Hansa Medical kommer att finansiera Hansa Medicals förväntade kapitalbehov om cirka 30 MSEK under kommande treårsperiod. Likviden från nyemissionen skall främst användas för en första klinisk prövning av huvudsubstansen IdeS för indikationen transplantationsrejektion. Nyemissionen kommer att riktas till allmänheten och företräde att teckna kommer att ges till Biolins aktieägare i förhållande till deras aktieägande i Biolin. Nyemissionen planeras att genomföras under slutet av september månad.

Biolins största ägare, Bo Håkansson med bolag, avser att teckna sin andel motsvarande cirka 38 procent av nyemissionen. Även Biolins näst störste ägare och VD, Fredrik Lindgren, avser att teckna sin andel motsvarande cirka fem procent.

Efter genomförd nyemission i Hansa Medical kommer att ansökas om marknadsnoteras på First North. Certified Advisor för Hansa Medical kommer att vara Kaupthing Bank.

Biolin avvecklar genom affären sitt direkta ägande i Hansa Medical, och kommer inte att teckna i Hansa Medicals nyemission. Biolin kommer dock att kvarstå som innehavare av en konvertibel om nominellt 33,5 MSEK, motsvarande Biolins ursprungliga anskaffningsvärde för aktierna i Hansa Medical, som löper utan ränta. Konvertibeln berättigar till ett antal aktier som, om Hansa Medicals nyemission tecknas fullt ut, motsvarar cirka 25 procent av aktierna i Hansa Medical. Rätt att konvertera finns både för Biolin och för Hansa Medical, och konvertibeln förfaller till betalning efter cirka 4 år om ingen konvertering skett.

Affären får i sig ingen väsentlig påverkan på Biolins resultat eller finansiella ställning under 2007. Avknoppningen stärker från och med sista kvartalet 2007 Biolins löpande resultat och kassaflöde med cirka 7 MSEK på årsbasis. På sikt kan affären ge en positiv påverkan på Biolins resultat, om konvertibeln eller konverterade aktier kan avyttras med vinst.

”Avknoppningen av Hansa Medical är en bra lösning för samtliga inblandade parter. Biolin behåller genom sin konvertibel ett konkret värde som kan komma att öka väsentligt över tiden. De av Biolins aktieägare som vill satsa mer i Hansa Medical får möjlighet att göra så. Hansa Medical, slutligen, får nödvändig finansiering för sin fortsatta utveckling av nya läkemedel.”, säger Fredrik Lindgren, VD för Biolin.

Villkor och detaljerad tidplan för nyemissionen i Hansa Medical kommer att presenteras i slutet av augusti eller början av september månad.

Reservation görs för att förhandlingar fortfarande förs om riskkapitalinvestering i eller försäljning av Hansa Medical, vilket kan komma att förändra förutsättningarna för den planerade avknoppningen och marknadsnoteringen.

Hansa Medical i korthet

Hansa Medical förädlar biomedicinska upptäckter till läkemedelskandidater och till diagnostiska analysmetoder. Verksamheten drivs genom projektledning av prekliniska och tidiga kliniska utvecklingsinsatser. Det långsiktiga målet är att föra nya produkter till marknaden genom samarbetsavtal med läkemedelsbolag och diagnostikbolag. Utvecklingsprojekten bygger främst på professor Lars Björcks mångåriga forskning inom infektions- och inflammationsmedicin.

Hansa Medicals huvudprojekt är IdeS. IdeS är ett bakteriellt protein med unik förmåga att inaktivera IgG-antikroppar. Det mänskliga immunförsvaret använder IgG-antikroppar bl.a. för att bekämpa infektioner. Vid autoimmun sjukdom och organtransplantation blir dessa IgG-antikroppar snarare ett problem. Vid organtransplantation är anti-donator antikroppar ett hinder för ett växande antal så kallat sensiterade patienter som kan få vänta flera år på en ny njure. Om antikropparna hos en sensiterad patient inaktiveras i samband med transplantation, finns goda möjligheter att lyckas med njurtransplantationen. Under 2007 har Hansa Medical utformat en klinisk utvecklingsplan för att driva IdeS-projektet till kliniskt proof-of-concept för behandling av sensiterade patienter i samband med njurtransplantation. Under 2008 är målet att inleda en första klinisk studie.

Hansa Medical driver även andra utvecklingsprojekt, inkluderande diagnostik och läkemedel för sepsis. Den diagnostiska analysmetoden har verifierats kliniskt på över 200 patienter och i läkemedelsprojektet pågår optimering av en lovande läkemedelskandidat.

Bo Håkansson är ordförande i Hansa Medicals styrelse och till ledamöter har Stina Gestrelius och Per Belfrage utsetts. VD är sedan början av 2007 Emanuel Björne, som tidigare verkade som teknisk projektledare inom Biolin med ansvar för Hansa Medical.

Dokument & länkar