Biolin – information om Ospols nyemission

Biolin har sedan tidigare beslutat att fokusera på sin kärnverksamhet Analysinstrument och kommer därför att knoppa av dotterbolaget Ospol inom dentala implantat. Vid avknoppningen görs en nyemission i Ospol om maximalt 30 MSEK som dels riktas till Biolins aktieägare, dels riktas till allmänheten. Teckningstiden är de två sista veckorna i oktober. Efter genomförd nyemission avser Ospol ansöka om notering på First North.

”Ospol har två intensiva uppbyggnadsår bakom sig och vi har redan kommit en bra bit på väg. Vi märker ett stort intresse från såväl kunder som distributörer att vara med och bygga upp ett nytt svenskt företag inom dentala implantat. När Ospol nu gör nyemission hoppas att vi att även investerare kommer att dela den entusiasmen.” säger Hans Berglund, VD för Ospol.

Ospol är ett nytt svenskt dentalt implantatsystem med ambitionen att vara marknadens mest användarvänliga. Produkterna är godkända för försäljning i EU, USA och Korea. Ospols produkter har redan sålts på 23 marknader och företaget har avtal med 13 distributörer. Sedan försäljningsstarten i mitten av 2006 har försäljningen ökat med 50 % varje kvartal.

”Efter avknoppningen av Ospol är Biolin renodlat till analysinstrument. Biolin kan då fokusera fullt ut på att fortsätta växa, konsolidera verksamheten och förbättra lönsamheten.” säger Fredrik Lindgren, VD för Biolin.

Bakgrund och motiv

Syftet med nyemissionen i Ospol är att finansiera den fortsatta uppbyggnaden av Ospols verksamhet, samtidigt som Ospol knoppas av från Biolin. Ospols planer för de kommande tre åren innefattar fortsatt utveckling av det dentala implantatsystemet, registrering av produkten på ytterligare marknader som Japan och Kina, kliniska studier för dokumentation av produktens nytta, etablering av ytterligare referenskliniker, samt etablering av distribution på ett antal nya marknader inkluderande USA. Under denna period förväntas Bolaget behöva minst 10 MSEK i kapital för den löpande driften av bolaget. Beroende på takt och intensitet i den fortsatta uppbyggnaden av verksamheten, kan Ospol komma att behöva så mycket som 30 MSEK i kapital under perioden.

Nyemissionsvillkor

Nyemissionen omfattar maximalt 3 miljoner aktier. Teckningskursen är 10 SEK per aktie. Total emissionslikvid, före emissionskostnader, blir vid full teckning cirka 30 MSEK. Av nyemissionen riktas cirka 1 miljon aktier till Biolins aktieägare, och cirka 2 miljoner aktier riktas till allmänheten. Aktieägare i Biolin på avstämningsdagen har företräde att teckna 1 aktie i Ospol för varje 20 innehavda aktier i Biolin, samt rätt till överteckning av 1 aktie ur den del av nyemissionen som riktas till allmänheten. Övriga aktier avses tilldelas allmänheten.

Preliminär tidplan

081001 Sista dag för handel med Biolins aktie inklusive teckningsrätt
081002 Första dag för handel med Biolins aktie exklusive teckningsrätt
081006 Avstämningsdag
081013 Offentliggörande av prospekt (förutsatt godkännande från Finansinspektionen)
081020-28 Handel med teckningsrätter
081020-31 Teckningstid
081118 Första dag för handel med Ospols aktie på First North (förutsatt godkänd ansökan)

Övrig information

Finansiell rådgivare till Ospol avseende nyemissionen och Certified Adviser i samband med notering av Ospols aktie på First North är Glitnir AB.

Ospols företagsledning består av Hans Berglund (VD), Lennart Carlsson (utveckling) och Göran Urde (klinik), samtliga med en lång internationell erfarenhet från dentala implantatbranschen. Ekonomichef är Pontus Bogren, tillika ekonomichef på Biolin.

Ospols styrelse består av Fredrik Lindgren (VD på Biolin), Göran Berglund (professor i medicin, styrelseledamot i Biolin), Thomas Nortoft (strategikonsult, tidigare i ledningsgruppen på Nobel Biocare), Thomas Svensson (VD på Biolins största ägare Farstorps Gård Förvaltnings), samt Ann Wennerberg (professor i ordontologi). Revisor är Magnus Willfors på Öhrlings PwC.

Biolin äger före nyemissionen samtliga 100 tusen aktier i Ospol, samt en konvertibel om 20 MSEK som vid konvertering ger cirka 2 miljoner aktier. Biolins avsikt är att vid lämpligt framtida tillfälle avyttra sitt innehav i Ospol.

Vissa av Biolins största ägare, som äger motsvarande 45 procent av aktierna, avser att teckna sig för sina respektive andelar i den del av nyemissionen som riktas till aktieägarna i Biolin.

Mot anledning av avknoppningen av Ospol flyttar Biolin kommande två rapportdatum. Biolins delårsrapport för perioden kommer att offentliggöras den 18 november 2008, i stället för som tidigare meddelats den 4 november 2008. Biolins bokslutskommuniké för 2008 kommer att offentliggöras den 27 februari 2009, i stället för som tidigare meddelats den 10 februari 2009.

Om Ospol

Ospol är ett nytt svenskt dentalt implantatsystem med ambitionen att vara marknadens mest användarvänliga. Affärsidén är att erbjuda nyskapande kvalitativa lösningar som förenklar tandläkarens vardag och bidrar till ökad patientnytta.

Det kompakta dentala implantatsystemet är kärnan i Ospols produkterbjudande, vars övriga beståndsdelar är användarvänliga tillbehör, ett prisbelönt välorganiserat förpackningssystem, samt ett automatiserat lagerhanteringssystem. Produkterna är godkända för försäljning i EU, USA och Korea. Ospols produkter har redan sålts på 23 marknader och företaget har avtal med 13 distributörer. Sedan försäljningsstarten i mitten av 2006 har försäljningen ökat med 50 % varje kvartal.

Marknaden för dentala implantat uppgår till mer än 10 miljarder SEK. Marknaden har uppvisat en historisk årlig tillväxt om nästan 20 % och förväntas långsiktigt växa med över 10 % årligen. Tillväxten drivs av både kliniska och estetiska patientbehov, samtidigt som allt fler tandläkare på allt fler geografiska marknader börjar arbeta med dentala implantat. Patientunderlaget på de etablerade marknaderna Nordamerika, Västeuropa, Japan och Korea bedöms uppgå till en kvarts miljard patienter. I kundledet består marknaden av de cirka 130 000 tandläkare världen över som arbetar med dentala implantat.

Ospols viktigaste strategi är fokus på användarvänlighet och enkelhet, avseende både det dentala implantatsystemet och andra delar av kunderbjudandet. Målgruppsfokus är både stora användare av dentala implantat, som kan rationalisera sin verksamhet genom Ospols kunderbjudande, och tandläkare som är nya inom dentala implantat, och därför får en enklare start av sin verksamhet. Geografiskt satsar Ospol mer på tillväxtmarknader i Asien, Östeuropa och Mellanöstern, även om de större etablerade marknaderna också har prioritet. Organisatoriskt fokuserar Ospols interna organisation på produktutveckling, varumärkesbyggande och marknadsföring, eftersom produktion, logistik, distribution och försäljning sköts i nära samarbeten med externa parter.

Ospols tillväxtmål är att nå en världsmarknadsandel om en procent inom dentala implantat, och att därmed etablera sig som en av världens tio största leverantörer av dentala implantat. Lönsamhetsmålet är att på sikt uppnå en rörelsemarginal överstigande 25 procent. Det viktigaste kvalitetsmålet är att Ospol skall uppfattas som marknadens mest användarvänliga produkt.

För år 2008 är Ospols mål att öka omsättningen med 100 procent jämfört med året innan. Rörelseresultatet kommer att bli negativt.

Om Biolins kärnverksamhet Analysinstrument

Biolins kärnverksamhet är att utveckla och marknadsföra analysinstrument baserade på avancerade och innovativa mättekniker. Våra produkter används främst för ytbaserad analys av biomaterial och biologiska gränssnitt. Våra kunder är framstående forskare och kliniker över hela världen.

Biolins produktportfölj består av följande produkter och varumärken:
• Q-Sense – analys av molekylär interaktion och ytprocesser
• KSV och Nima Monolayer Science – preparation och analys av monolager
• KSV Tensiometry Technology – mätning av ytspänning (vätskor) och ytenergi (material)
• Osstell – analys av stabilitet hos dentala implantat inom forskning och klinisk verksamhet

Kunderna utgörs till cirka 80 % av en lång rad av världens mest renommerade universitet och forskningsinstitut; exempelvis Stanford, Harvard, Imperial College och ETH Zurich. Bland de industriella kunderna finns främst globala produktutvecklande företag som Amgen, AstraZeneca, General Electric och Procter & Gamble.

Marknaden för Analysinstrument uppgår till mer än 30 miljarder USD. Den årliga marknadstillväxten för Biolins marknadsnischer bedöms uppgå till över 10 %.

Biolins mål är att bli ledande i sina respektive marknadsnischer. Fokus ligger på innovativa produkter för växande marknader, vilket säkrar organisk tillväxt. Tillväxt skapas också genom förvärv som ger samordningsvinster inom framför allt internationell distribution av produkter.

För 2008 förväntas en försäljningstillväxt överstigande 35 %. Målet är att uppnå en EBITDA-marginal om 15 % för helåret.

Prenumerera

Dokument & länkar