Biolin flyttar huvudkontoret och konsoliderar verksamheten ytterligare

Biolin har tidigare offentliggjort att styrelsen beslutat att fokusera Biolins verksamhet helt och hållet till Analysinstrument, genom en avknoppning under hösten 2008 av dotterbolaget Ospol inom dentala implantat. I samband med avknoppningen av Ospol kommer Biolin att flytta sitt huvudkontor från Malmö till Göteborg, samtidigt som ett antal andra konsolideringsaktiviteter också görs i kärnverksamheten.

”Efter avknoppningen av Ospol blir Biolin ett renodlat analysinstrumentföretag. Det blir då möjligt att skapa en mer effektiv ledningsstruktur i koncernen, vilket vi bäst uppnår genom att flytta vårt huvudkontor till Göteborg där vi har vår operativa verksamhet. Samtidigt ökar vi takten i koncernens konsolideringsarbete, vilket innebär ytterligare effektiviseringar och ekonomiska rationaliseringar.” säger Fredrik Lindgren, VD i Biolin AB.

Biolin har sedan 2005 ett fristående huvudkontor i Malmö. Den enda operativa verksamhet som bedrivs i Malmö är dotterbolaget Ospol. Biolin har två operativa verksamheter i Göteborg, Q-Sense och Osstell. Flytten av huvudkontoret från Malmö till Göteborg innebär att kostnaderna för lokaler och ekonomisk administration kan minskas, samtidigt som ledningsarbetet effektiviseras då huvudkontoret samlokaliseras med de operativa verksamheterna.

Biolins kärnverksamhet inom analysinstrument gjorde under 2007 ett antal förvärv. Under hösten 2008 intensifieras konsolideringsprocessen genom att en global gemensam försäljningsorganisation etableras, och genom att produktionsorganisationen koncentreras till Helsingfors. Åtgärderna innebär en ekonomisk rationalisering då lokal produktion i Coventry och Göteborg kan flyttas till Helsingfors. För försäljningsorganisationen frigörs resurser för etablering av egen säljorganisation på prioriterade marknader som Storbritannien, och att bearbetningen av existerande och nya distributörsmarknader effektiviseras. Egen försäljningsorganisation finns i nuläget i Nordamerika och i Norden. Dessutom ges bättre fokus på produktutveckling och marknadsföring i produktbolagen, främst Q-Sense (Göteborg), KSV (Helsingfors) och Nima (Coventry).

De finansiella effekterna av flytten av huvudkontor och övriga konsolideringsaktiviteter förväntas bli att resultat och kassaflöde stärks med cirka 5 MSEK på årsbasis. Omstruktureringskostnaden beräknas uppgå till maximalt 3 MSEK och kommer att belasta resultatet under tredje kvartalet 2008. Därutöver beräknas den tidigare offentliggjorda avknoppningen av Ospol innebära att resultat och kassaflöde stärks med cirka 10 MSEK på årsbasis, samtidigt som soliditeten förstärks. Sammantaget innebär detta en förbättring av vinsten per aktie om cirka 0,75 SEK på årsbasis.

Om Biolins kärnverksamhet Analysinstrument

Biolins kärnverksamhet är att utveckla och marknadsföra analysinstrument baserade på avancerade och innovativa mättekniker. Våra produkter används främst för ytbaserad analys av biomaterial och biologiska gränssnitt. Våra kunder är framstående forskare och kliniker över hela världen.

Biolins produktportfölj består av följande produkter och varumärken:
• Q-Sense – analys av molekylär interaktion och ytprocesser
• KSV och Nima Monolayer Science – preparation och analys av monolager
• KSV Tensiometry Technology – mätning av ytspänning (vätskor) och ytenergi (material)
• Osstell – analys av stabilitet hos dentala implantat inom forskning och klinisk verksamhet

Kunderna utgörs till cirka 80 % av en lång rad av världens mest renommerade universitet och forskningsinstitut; exempelvis Stanford, Harvard, Imperial College och ETH Zurich. Bland de industriella kunderna finns främst globala produktutvecklande företag som Amgen, AstraZeneca, General Electric och Procter & Gamble.

Marknaden för Analysinstrument uppgår till mer än 30 miljarder USD. Den årliga marknadstillväxten för Biolins marknadsnischer bedöms uppgå till över 10 %.

Biolins mål är att bli ledande i sina respektive marknadsnischer. Fokus ligger på innovativa produkter för växande marknader, vilket säkrar organisk tillväxt. Tillväxt skapas också genom förvärv som ger samordningsvinster inom framför allt internationell distribution av produkter.

För 2008 förväntas en försäljningstillväxt överstigande 35 %. Målet är att uppnå en EBITDA marginal om 15 % för helåret.

Om Ospol

Ospol är ett nytt svenskt dentalt implantatsystem med ambitionen att vara marknadens mest användarvänliga. Affärsidén är att erbjuda nyskapande kvalitativa lösningar som förenklar tandläkarens vardag och bidrar till ökad patientnytta.

Det kompakta dentala implantatsystemet är kärnan i Ospols produkterbjudande, vars övriga beståndsdelar är användarvänliga tillbehör, ett prisbelönt välorganiserat förpackningssystem, samt ett automatiserat lagerhanteringssystem. Produkterna är godkända för försäljning i EU, USA och Korea. Ospols produkter har redan sålts på 23 marknader och företaget har avtal med 13 distributörer.

Marknaden för dentala implantat uppgår till mer än 10 miljarder SEK och växer med cirka 15 % årligen. Tillväxten drivs av både kliniska och estetiska patientbehov, samtidigt som allt fler tandläkare på allt fler geografiska marknader börjar arbeta med dentala implantat. Patientunderlaget på de etablerade marknaderna Nordamerika, Västeuropa, Japan och Korea bedöms uppgå till cirka 240 miljoner patienter. I kundledet består marknaden av de cirka 130 000 tandläkare världen över som arbetar med dentala implantat. Kunderna är dels dentalkirurger och protetiker som är mer eller mindre specialiserade på dentala implantat, dels av allmäntandläkare och tandtekniska lab.

Ospols mål är att nå en världsmarknadsandel om 1 % inom dentala implantat. Strategin är att fokusera på innovativa produkter som tillför nya värden och mervärden till en växande marknad av patienter och tandläkare. Teknisk och klinisk utveckling sker med bas från Sverige som har en unik tradition inom dentala implantat. Produkterna distribueras genom en aktiv distributörsstrategi på den internationella marknaden.

Ospols mål för helåret 2008 att uppnå en omsättningstillväxt överstigande 100 %. Fokus ligger på att stärka den internationella distributionen och den kliniska dokumentationen. Marknadsinvesteringarna blir fortsatt relativt stora, varför EBITDA förväntas bli negativt för helåret.

Prenumerera

Dokument & länkar