Biolin knoppar av Ospol och renodlar verksamheten till analysinstrument

Biolin består av kärnverksamheten Analysinstrument och dotterbolaget Ospol inom dentala implantat. Styrelsen har beslutat att fokusera Biolins verksamhet helt och hållet till Analysinstrument och förbereder därför en avknoppning och marknadsnotering av Ospol under hösten 2008. Huvudmotivet till avknoppningen av Ospol är att verksamheten står inför ett avgörande utvecklingsskede, som kräver egen organisation och finansiering. Avknoppningen skapar aktieägarvärde då genomlysningen och värderingen av såväl Biolins kärnverksamhet som Ospol underlättas.

”Genom en uppdelning av koncernen skapar vi rätt strategiska tillväxtförutsättningar för båda affärerna. Analysinstrument, en redan lönsam verksamhet som genererar tillräckligt med rörelsekapital för sin starka organiska tillväxt, får bättre möjligheter att finansiera fler lönsamma förvärv. Ospol befinner sig i ett uppbyggnadsskede och är i behov av långsiktigt riskkapital för att möjliggöra den kraftfulla internationella expansion som planeras.” säger Fredrik Lindgren, VD i Biolin AB.

Avknoppningen genomförs under hösten 2008 genom en nyemission om i Ospol. Biolins aktieägare kommer att ha företräde till större delen av nyemissionen. Nyemissionen i Ospol kommer att inbringa cirka 10-30 MSEK för att täcka Ospol kapitalbehov under de kommande 2-3 åren. Efter nyemissionen kommer ansökan om anslutning av Ospols aktie till First North att ske. Biolins största ägare, med cirka 45 % av aktierna i Biolin, har anmält sina avsikter att delta fullt ut i nyemissionen.

Efter avknoppningen av Ospol kommer Biolin att vara ett renodlat analysinstrumentföretag. I samband med avknoppningen av Ospol kommer Biolin att flytta sitt huvudkontor från Malmö till Göteborg, samtidigt som ett antal andra konsolideringsaktiviteter genomförs i Biolins kärnverksamhet.

De finansiella effekterna av avknoppningen är att resultat och kassaflöde stärks med cirka 10 MSEK på årsbasis, samtidigt som soliditeten stärks väsentligt. Därutöver förväntas besparingseffekten av Biolins flytt av huvudkontor och konsolideringsaktiviteter uppgå till cirka 5 MSEK på årsbasis. Detta innebär sammantaget en förbättring av vinsten per aktie om cirka 0,75 SEK på årsbasis.

Styrelsen bedömer också att avknoppningen kommer att underlätta en genomlysning och värdering av både Biolin och Ospol.

Ytterligare information om avknoppningen av Ospol lämnas omkring den 29 september 2008.

Om Ospol

Ospol är ett nytt svenskt dentalt implantatsystem med ambitionen att vara marknadens mest användarvänliga. Affärsidén är att erbjuda nyskapande kvalitativa lösningar som förenklar tandläkarens vardag och bidrar till ökad patientnytta.

Det kompakta dentala implantatsystemet är kärnan i Ospols produkterbjudande, vars övriga beståndsdelar är användarvänliga tillbehör, ett prisbelönt välorganiserat förpackningssystem, samt ett automatiserat lagerhanteringssystem. Produkterna är godkända för försäljning i EU, USA och Korea. Ospols produkter har redan sålts på 23 marknader och företaget har avtal med 13 distributörer.

Marknaden för dentala implantat uppgår till mer än 10 miljarder SEK och växer med cirka 15 % årligen. Tillväxten drivs av både kliniska och estetiska patientbehov, samtidigt som allt fler tandläkare på allt fler geografiska marknader börjar arbeta med dentala implantat. Patientunderlaget på de etablerade marknaderna Nordamerika, Västeuropa, Japan och Korea bedöms uppgå till cirka 240 miljoner patienter. I kundledet består marknaden av de cirka 130 000 tandläkare världen över som arbetar med dentala implantat. Kunderna är dels dentalkirurger och protetiker som är mer eller mindre specialiserade på dentala implantat, dels av allmäntandläkare och tandtekniska lab.

Ospols mål är att nå en världsmarknadsandel om 1 % inom dentala implantat. Strategin är att fokusera på innovativa produkter som tillför nya värden och mervärden till en växande marknad av patienter och tandläkare. Teknisk och klinisk utveckling sker med bas från Sverige som har en unik tradition inom dentala implantat. Produkterna distribueras genom en aktiv distributörsstrategi på den internationella marknaden.

Ospols mål för helåret 2008 är att uppnå en omsättningstillväxt överstigande 100 %. Fokus ligger på att stärka den internationella distributionen och den kliniska dokumentationen. Marknadsinvesteringarna blir fortsatt relativt stora, varför EBITDA förväntas bli negativt för helåret.

Om Biolins kärnverksamhet Analysinstrument

Biolins kärnverksamhet är att utveckla och marknadsföra analysinstrument baserade på avancerade och innovativa mättekniker. Våra produkter används främst för ytbaserad analys av biomaterial och biologiska gränssnitt. Våra kunder är framstående forskare och kliniker över hela världen.

Biolins produktportfölj består av följande produkter och varumärken:
• Q-Sense – analys av molekylär interaktion och ytprocesser
• KSV och Nima Monolayer Science – preparation och analys av monolager
• KSV Tensiometry Technology – mätning av ytspänning (vätskor) och ytenergi (material)
• Osstell – analys av stabilitet hos dentala implantat inom forskning och klinisk verksamhet

Kunderna utgörs till cirka 80 % av en lång rad av världens mest renommerade universitet och forskningsinstitut; exempelvis Stanford, Harvard, Imperial College och ETH Zurich. Bland de industriella kunderna finns främst globala produktutvecklande företag som Amgen, AstraZeneca, General Electric och Procter & Gamble.

Marknaden för Analysinstrument uppgår till mer än 30 miljarder USD. Den årliga marknadstillväxten för Biolins marknadsnischer bedöms uppgå till över 10 %.

Biolins mål är att bli ledande i sina respektive marknadsnischer. Fokus ligger på innovativa produkter för växande marknader, vilket säkrar organisk tillväxt. Tillväxt skapas också genom förvärv som ger samordningsvinster inom framför allt internationell distribution av produkter.

För 2008 förväntas en försäljningstillväxt överstigande 35 %. Målet är att uppnå en EBITDA marginal om 15 % för helåret.

Prenumerera

Dokument & länkar