DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

• Hansa Medical marknadsnoteras
• Stark försäljningsutveckling för Vetenskapliga Instrument
• Q-Sense stärker ledningen
• Nya distributionsstrategier för Dentala Implantat

(OBS! I rapporten redovisade siffror exkluderar verksamhet under avveckling om annat ej anges)

• Nettoomsättningen 35,1 (12,8) MSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar -13,5 (-8,3) MSEK
• Rörelseresultatet -15,9 (-8,6) MSEK
• Resultatet efter skatt -15,9 (-8,6) MSEK
• Resultatet per aktie -0,83 (-1,09) SEK

VERKSAMHETSUTVECKLING

VD:S KOMMENTAR

”Under första halvåret har tillväxten inom Vetenskapliga Instrument varit något bättre än vi förväntat, vilket kompenserat för en litet trögare utveckling i det nya området Dentala Implantat. Genom avknoppningen av Hansa Medical förstärks koncernens lönsamhet, vilket ytterligare stärker utsikterna att nå årets mål med positivt rörelseresultat före avskrivningar under årets sista kvartal. ”

EKONOMISK UTVECKLING

Koncernens försäljning blev 35,1 MSEK under första halvåret jämfört med 12,8 MSEK föregående år. Under andra kvartalet var försäljningen 19,5 MSEK mot 6,1 MSEK samma period förra året. Detta innebär att koncernen blivit 3 gånger större än förra året. Förklaringen är dels förvärven av Osstell (tidigare Integration Diagnostics) och KSV Instruments i början på detta år, dels en positiv försäljningsutveckling i Q-Sense. Resultatet är emellertid sämre i år än förra året, under andra kvartalet var rörelseresultatet -7,8 MSEK mot -6,6 MSEK samma period föregående år. Detta beror främst på att kostnaderna Ospol är väsentligt högre i år. Resultatet påverkas också negativt av redovisningsmässiga effekter i form av minskad aktivering av utvecklingsutgifter vilka i stället kostnadsförs i större utsträckning, samt att avskrivningar i år görs på aktiverade utvecklingsutgifter och på övervärden i förvärvade bolag. Säsongsmässigt är det andra kvartalet ett av årets svagaste för verksamheterna i Biolin-koncernen, som genererar en stor del av sin försäljning under sista kvartalet.

HANSA MEDICAL MARKNADSNOTERAS

Under första halvan av 2007 har Biolin utvärderat olika alternativ att avkonsolidera Hansa Medical, i syfte att renodla Biolins verksamhet samtidigt som Hansa Medical får nödvändig finansiering för sin fortsatta utveckling av nya läkemedel. Intresse har funnits från både finansiella intressenter att göra en riskkapitalinvestering i Hansa Medical, och från andra biotech-företag att förvärva verksamheten. Styrelsen har emellertid kommit fram till att det mest värdeskapande alternativet är att knoppa av Hansa Medical genom en nyemission i Hansa Medical följt av en marknadsnotering. Avsikten är att finansiera Hansa Medicals verksamhet på cirka tre års sikt genom en nyemission om cirka 30 MSEK i Hansa Medical, varefter ansökas om notering på First North kommer att ske. Biolins aktieägare kommer att få företräde till teckning av nyemissionen i Hansa Medical. Biolin kommer efter avknoppningen att inneha en konvertibel som efter konvertering kan ge aktier motsvarande cirka 25 % av aktierna i det marknadsnoterade Hansa Medical. Biolins två största ägare, styrelseordförande Bo Håkansson och VD Fredrik Lindgren, avser teckna sina andelar i nyemissionen, motsvarande cirka 43%. Tidplanemässigt avses nyemissionen genomföras under september månad.

STARK FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING FÖR VETENSKAPLIGA INSTRUMENT

Både Q-Sense och KSV Instruments hade en fortsatt stark försäljningsutveckling under första halvåret. KSVs försäljning ökade med 67 % jämfört med förra året, och utvecklingen var positiv på i princip samtliga områden. Försäljningstillväxten var bra på de geografiska nyckelmarknaderna USA och Kina, samtidigt som lanseringen av nya produkter påbörjades planenligt. Även Q-Sense hade en positiv utveckling med en försäljningstillväxt om över 15 % jämfört med föregående år. I början av augusti stärkte Q-Sense sin organisation och kompetensen inom life science genom att Jan Wahlström tillträdde som ny VD.

NYA DISTRIBUTIONSSTRATEGIER FÖR DENTALA IMPLANTAT

Osstell (tidigare Integration Diagnostics) har under första halvåret börjat implementera sin nya distributionsstrategi för att nå en bredare distribution av sitt diagnostiska instrument Osstell Mentor för mätning av stabiliteten hos dentala implantat. Förändringen innebär att det exklusiva distributionssamarbetet med schweiziska Straumann skall ersättas av ett antal icke exklusiva men strategiska distributionsrelationer. På kort sikt har förändringen inneburit att försäljningen blivit lidande, men förväntningen är att den nya strategin kommer att ge en substantiell försäljningstillväxt under 2008. Ospols introduktion av sitt egenutvecklade dentala implantatsystem fortsatte under andra kvartalet. Försäljningen under andra kvartalet var dubbelt så stor som under första kvartalet, men försäljningsutvecklingen har ändå varit långsammare än förväntat. Hittills har försäljningen främst genererats av egna försäljningsinsatser, men distributionsstrategin framöver kommer att lägga större fokus på externa distributörer för att nå en snabbare internationell spridning av kunderbjudandet. Lanseringen av Ospol kommer att ta längre tid och kräva mer kapital än tidigare förväntat, men målet är att företaget skall genera positivt rörelseresultat före avskrivningar någon gång under 2008.


Fredrik Lindgren
VD Biolin AB (publ)

För fullständig delårsrapport vänligen se bifogad pdf-fil.

Dokument & länkar