DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2010

Fortsatt försäljningstillväxt och ökad rörelsemarginal

EBITDA marginalen ökade till 9,4 % för kvartalet och till 13,9 % för rullande 12 månaderFörsäljningstillväxt med 12 % för kvartalet och 15 % för halvåret Bruttomarginalen ligger stadigt kvar runt 80 %Förvärvet av Farfield genomfört 

ANDRA KVARTALET

  • Nettoomsättningen ökade till 38,2 (34,1) MSEK
  • EBITDA ökade till 3,6 (1,0) MSEK
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 1,7 (-0,4) MSEK
  • Resultatet efter skatt ökade till 1,8 (-0,3) MSEK
  • Resultatet per aktie ökade till 0,07 (-0,02) SEK** 

FÖRSTA HALVÅRET

  • Nettoomsättningen ökade till 69,8 (60,7) MSEK
  • EBITDA ökade till 6,6 (3,3) MSEK
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 2,3 (0,9) MSEK
  • Resultatet efter skatt ökade till 25,1 (22,9) MSEK*
  • Resultatet per aktie minskade till 1,04 (1,14) SEK** 

* inkluderar uppskjuten skatteintäkt med 22,7 (22,0) MSEK
* * nyemission genomfördes under december 2009 om 24,1 MSEK
 

VD KOMMENTAR 

”Andra kvartalet 2010 gav en fortsatt försäljningsökning med 12 %. Det var det nittonde kvartalet i följd med förbättrad omsättning. EBITDA marginalen är 13,9 % på rullande 12 månader. Tillväxten var stark i Q-Sense som fortsatte utvecklas mycket positivt med en försäljningstillväxt på 38 %. Den europeiska marknaden har utvecklats starkt under andra kvartalet för vetenskapliga instrument. 

Integrationen av Farfield i Biolin Scientific går enligt plan där vi har tecknat avtal med de flesta större distributörspartners om gemensam försäljning av övriga produkter. Farfield introducerades på det årliga distributörsmötet till merparten av alla distributörspartners. 

Osstell hade en försäljningstillväxt på 26 % under första halvåret, jämfört mot föregående år. Under andra kvartalet var försäljningen speciellt bra i flera nya marknader i Asien.  Under kvartalet tillträdde Jonas Olsson som VD på Osstell. 

Utvecklingen för resten av 2010 bedöms vara fortsatt stabil. Den amerikanska marknaden förväntas vara fortsatt positiv både för vetenskapliga instrument och för Osstell. Orderläget vid utgången av andra kvartalet är bättre än föregående år. Målen för året 2010 är alltjämnt en ökning av nettoomsättningen med 20 % och att uppnå en EBITDA marginal om 15 %”, säger Jan Wahlström, VD för Biolin Scientific. 

 

KONTAKT                                                            BOLAGSUPPGIFTER
Jan Wahlström                                                     Biolin Scientific AB (publ)
VD för Biolin Scientific AB (publ)                            Hängpilsgatan 7
Mobil: +46 - 732 323926                                        SE-426 77 Västra Frölunda
jan.wahlstrom@biolinscientific.com                        Telefon: +46 31 7697690
                                                                           E-post: info@biolinscientific.com
                                                                           Organisationsnummer: 556249-4293
                                                                           Web: www.biolinscientific.com

BIOLIN SCIENTIFIC I KORTHET
Biolin Scientific erbjuder analysinstrument för analys av gränssnitt och material på nanoteknologisk nivå. Kunderna är forskare inom akademisk forskning, forskningsinstitut och i den industriella sektorn.


VERKSAMHETSÖVERSIKT
 

Verksamhetsbeskrivning
Biolin Scientific erbjuder analysinstrument för analys av gränssnitt och material på nanoteknologisk nivå. Våra kunder är främst forskare inom akademisk forskning, forskningsinstitut och i den industriella sektorn. 

Vårt viktigaste applikationsområde nanoteknologi är en marknadsnisch med hög tillväxt. Vår marknad består av omkring 200 000 forsknings- och utvecklingslab över hela världen, av vilka cirka 20 000 är vår direkta målgrupp. 

Våra produkter är högteknologiska precisionsinstrument baserade på avancerade mättekniker. Vissa av våra teknologier är unika och patenterade, på andra områden har vi uppnått teknologiledarskap genom stora ansträngningar över en lång tidsperiod. Det viktigaste tillämpningsområdet är nanoteknologi, med applikationer inom biovetenskaper och materialforskning.  Våra produkter används främst inom forskning och utveckling, men det finns också applikationer inom industriell kvalitetskontroll och klinisk diagnostik. 

Vår verksamhet är i hög grad internationell, med utgångspunkt från huvudkontoret i Göteborg. Koncernen består av 6 produktorganisationer som fokuserar på att utveckla sina respektive varumärken och teknologier. Produkterna tillverkas huvudsakligen av vår egen produktionsorganisation i Helsingfors. Vi säljer direkt till våra kunder i Nordamerika, Storbritannien och Norden. På ytterligare 70 marknader finns vi representerade av ett femtiotal distributionspartners.  Totalt är vi 87 anställda i och kontor i USA, England, Finland, Kina och Sverige. 

Försäljning - tillväxt för 19:e kvartalet i följd
Det andra kvartalet 2010 var det nittonde kvartalet i följd som Biolin Scientific ökade nettoomsättningen jämfört med föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 38,2 (34,1) MSEK, en ökning om 12 % jämfört med föregående år. För första halvåret 2010 uppgick nettoomsättningen till 69,8 (60,7) MSEK, en ökning om 15 %. 

Biolin Scientific fortsätter att fokusera på kundsegmentet universitet och forskningsinstitut. Denna del av marknaden fortsätter att visa en stabil utveckling och är väl finansierad. 

Marknadsutveckling - Stark utveckling genom förstärkt säljorganisation
De flesta geografiska marknader utvecklades positivt. Europa utvecklades mycket starkt, med en tillväxt på 26 % för första halvåret, jämfört med föregående år, tack vare en stark utveckling i UK och östra Europa. I UK investerade Biolin Scientific i säljresurser under 2009 vilket har gett bra utdelning under 2010. Då säljprocesserna för vetenskapliga instrument är i genomsnitt 12 månader, så tar det cirka ett år för investeringar inom säljorganisationen att börja visa resultat.  Den amerikanska marknaden inom vetenskapliga instrument ökade starkt under första halvåret, där tillväxten i huvudsak kom från Q-Sense. Kina, en annan marknad med nya resurser som tillsattes under 2009, har ökat sin försäljning med 60 %. Japan har fortsatt första kvartalets starka utveckling med ett stark andra kvartal. 

Lönsamhetsutveckling – ökad marginal
Tack vare en fortsatt god försäljningstillväxt och en bibehållen bruttomarginal ökade lönsamheten. Bruttomarginalen under första halvåret 2010 uppgick till 80 %. Rörelsens kostnader (före avskrivningar) under första halvåret har ökat med 10 %, varav huvuddelen kommer från kostnader för Farfield och ökade personalkostnader. EBITDA för första halvåret var 6,6 (3,3) MSEK. EBITDA marginalen för första halvåret har också förbättrats till 9,5 % (5,4 %) och till 13,9 % på rullande 12 månader. 

Produktutveckling – Bra kvartal för Q-Sense
Vetenskapliga instrument:
Q-Sense fortsatte att växa under andra kvartalet. Omsättningen ökade med 38 %. Ökningen kom från flera marknader där USA och Japan var mest bidragande. Utvecklingen av nästa generations instrument fortskrider enligt plan. Q-Sense bedöms vara inne i en långsiktig och stark tillväxtfas. 

Farfield som förvärvades under andra kvartalet hade ett starkt första kvartal inom Biolin Scientific med en försäljning på 5,7 MSEK med en enskild order till Manchester Universitet på 2 MSEK. 

Försäljningen för Attension var något sämre jämfört mot 2009 men ökade gentemot första kvartalet. KSV och NIMA försäljningen var fortsatt svag under andra kvartalet. Sammanslagningen av KSV och NIMA som har överlappande produktsortiment fortsatte under kvartalet och förväntas att vara klar under 2010. Investeringarna i förbättringar och modernisering av produkten förväntas vända den negativa försäljningsutvecklingen. 

Diagnostiska Instrument:
Osstells nettoomsättning ökade med 26 % under första halvåret, jämfört mot föregående år. Andra kvartalets omsättning var 8,5 (9,7) MSEK. I föregående års omsättning ingick en stor engångsorder om 3,6 MSEK. Säljstrategin att utveckla nya tillväxtmarknader genom försäljning via distributörer och bearbeta större marknader med direkt försäljning fungerar bra.  Osstell fortsätter att växa med god lönsamhet. 

Farfield förvärvet – snabb integration och går enligt plan
Förvärvet av Farfield genomfördes i början av kvartalet och har redan gett positiv effekt. Farfields instrument passar bra in i Biolin Scientific vetenskapliga instrumentportfölj. Kunderna är såväl akademiska institutioner som industriella företag. Farfield har sitt kontor i Manchester, UK med teknisk utveckling och applikationsstöd. Under kvartalet har försäljningsorganisationen för Farfield och Biolin Scientific konsoliderats och på de flesta marknader säljs nu produkterna av samma organisation. Flytten av produktionen till Biolin Scientific i Finland har påbörjats. 

Utsikter 2010
Målen för 2010 är att öka nettoomsättningen med 20 % och att uppnå en EBITDA marginal om 15 %. Kassaflödet under 2010 förväntas bli neutralt. Koncernens långsiktiga mål är att öka nettoomsättningen med 25 % årligen och nå en EBITDA marginal om 20 %. 

Aktien
Biolin Scientific aktie är sedan 1998 föremål för handel på aktiemarknaden. För närvarande är aktien noterad på Nasdaq OMX inom segmentet small cap och sektorn hälsovård. Bolagets kortnamn (ticker) är BLN och en handelpost motsvarar 500 aktier. Antal aktier uppgick den 30 Juni 2010 till 24 096 801 och antalet aktieägare uppgick 5 242.


För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström
VD Biolin Scienitific AB
Mobil: +46 - 732 323926
jan.wahlstrom@biolinscientific.com 

Biolin Scientific erbjuder analysinstrument för analys av gränssnitt och material på nanoteknologisk nivå. Kunderna är forskare inom akademisk forskning, forskningsinstitut och i den industriella sektorn.

Taggar:

Dokument & länkar