DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2007

• Hansa Medical framgångsrikt avknoppat till First North
• Förvärv av Nima Technology
• Fortsatt bra utveckling inom Analysinstrument
• Förbättrade utsikter för Dentala Implantat

(OBS! I rapporten redovisade siffror exkluderar verksamhet under avveckling om annat ej anges)

• Nettoomsättningen 50,0 (16,5) MSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar -27,0 (-18,0) MSEK
• Rörelseresultatet -30,5 (-17,9) MSEK
• Resultatet efter skatt -30,4 (-18,0) MSEK
• Resultatet per aktie -1,59 (-2,25) SEK

VD KOMMENTAR

”Biolin gjorde under tredje kvartalet några viktiga framsteg. Avknoppningen av Hansa Medical blev en framgång som stärker Biolin, framför allt strategiskt då vi får en mer renodlad struktur. Förvärvet av Nima är också en strategisk förstärkning, som kan ge lönsamhet redan på kort sikt. Resultatet under tredje kvartalet präglas av stora satsningar som delvis kommer att ge resultat redan under fjärde kvartalet.”

EKONOMISK UTVECKLING

Biolinkoncernen har vuxit avsevärt under 2007. Koncernens försäljning var 50,0 MSEK under de första nio månaderna i år, mot 16,5 MSEK samma period förra året. Den största delen av tillväxten är strukturell och förklaras av förvärven av Osstell och KSV Instrument i början av året, samt förvärvet av Nima Technology i september. Men även den organiska tillväxten har varit bra, med ökade intäkter för Q-Sense och de första substantiella intäkterna för Ospol. Resultatet under de första nio månaderna 2007 är sämre än för samma period förra året, trots att de förvärv som genomförts under året bidrar positivt till resultatet. Förklaringen till resultatförsämringen är främst de stora kostnader som lanseringen av Ospol medför. Ytterligare en förklaring är att avskrivningar i år görs på de utvecklingsutgifter som aktiverats under tidigare år.

Utvecklingen under det tredje kvartalet var ungefär som förväntat, både försäljningsmässigt och resultatmässigt. Kvartalet präglas av stora och kostnadskrävande satsningar som förväntas ge effekt under det försäljningsmässigt viktiga fjärde kvartalet. Fokus har helt och hållet legat på årets viktigaste mål, att koncernen skall nå positivt rörelseresultat före avskrivningar under sista kvartalet, och vi bedömer utsikterna att nå detta mål som mycket goda.

HANSA MEDICAL FRAMGÅNGSRIKT AVKNOPPAT TILL FIRST NORTH

Biolins styrelse beslutade i augusti att knoppa av Hansa Medical genom en nyemission i Hansa Medical riktad till Biolins aktieägare. Syftet med nyemissionen var dels att renodla Biolins verksamhet, dels att finansiera Hansa Medicals fortsatta utveckling under tre år. Nyemissionen genomfördes i slutet av september månad med en teckningskurs om 10 SEK per aktie och inbringade 38 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen blev fulltecknad och Hansa Medical fick cirka 450 nya aktieägare. Av nyemissionen tecknades cirka 75 % av aktieägare i Biolin och 25 % av utomstående. Den 17 oktober noterades Hansa Medicals aktie på First North. Biolin innehar aktier och konvertibler som motsvarar cirka 27 % av aktierna i Hansa Medical, och avser att vid lämpligt tillfälle avyttra dessa.

FÖRVÄRV AV NIMA TECHNOLOGY

I början av september förvärvades Nima Technology, som ett led i uppbyggnaden av affärsområdet Analysinstrument. Nima är världsledande inom Langmuir-Blodgett (LB) som är en ytkemisk teknik för analys och preparation av nanofilmer och monolager. Företaget har 10 anställda och ligger i Coventry, England. Omsättningen under 2006/2007 uppgick till cirka 10 MSEK. Nimas främsta konkurrent inom LB är KSV Instruments, som redan ingår i Biolinkoncernen. Tillsammans får de båda företagen en mycket stark position inom LB, vilket möjliggör en större satsning på att utveckla marknaden och förbättra prisutvecklingen för produkterna. Samordningsfördelar finns även inom produktion och produktutveckling. Köpeskillingen uppgick till en fast del om 9 MSEK, varav 25 % utgick i form av aktier i Biolin, samt en tilläggsköpeskilling som baseras på rörelseresultatet före avskrivningar under de kommande tre åren. Förvärvet förväntas ge positiva finansiella effekter redan under 2008.

FORTSATT BRA UTVECKLING INOM ANALYSINSTRUMENT

Förvärvet av Nima gjordes mot bakgrund av en redan positiv trend inom Analysinstrument. Q-Sense har under året fortsatt att växa och för att säkra den långsiktiga tillväxten har ledningen och marknadsorganisationen stärkts genom ett antal rekryteringar. KSV Instruments har haft en positiv utveckling på båda sina största produktområden LB och tensiometri, och har därutöver varit framgångsrikt i lanseringen av de nya produkterna ISR och PMI. Resultatet var svagt under tredje kvartalet, men detta väntas fullt ut kompenseras av det försäljningsmässigt viktigaste fjärde kvartalet.

FÖRBÄTTRADE UTSIKTER FÖR DENTALA IMPLANTAT

Både Osstell och Ospol fokuserar under 2007 på att bygga upp och stärka sina distributionssituationer. Osstell arbetar med att byta ut sin exklusiva globala distributör mot ett bredare distributörsnät och har haft en svag försäljningsutveckling under tiden som förändringen pågått. Ospol håller på att lansera ett helt nytt dentalt implantat system och bygger successivt upp sitt nätverk av distributörer. Under tredje kvartalet har båda företagen gjort framsteg i förhandlingar med nya distributörer, och sammantaget har framtidutsikterna för båda företagen stärkts.

Totalt sett har Biolin den mest krävande delen av sitt koncernbygge bakom sig. Under fjärde kvartalet räknar vi med att generera positivt resultat för första gången i koncernens historia.

Fredrik Lindgren
VD Biolin AB (publ)


För fullständig delårsrapport vänligen se bifogad PDF-fil.

Prenumerera

Dokument & länkar