Hansa Medicals nyemission fulltecknad

Biolin har under september knoppat av dotterbolaget Hansa Medical genom en nyemission om 38 MSEK i Hansa Medical med företräde för Biolins aktieägare. Nyemissionen blev fulltecknad.

”Avknoppningen av Hansa Medical var ett av de viktiga målen för Biolin för 2007. Avknoppningen innebär att Biolin renodlas och att lönsamheten stärks. Samtidigt får de av våra aktieägare som valde att teckna i Hansa Medicals nyemission möjligheten att vara med på en riktigt spännande resa.”

Hansa Medical genomförde under september en nyemission om 3,8 miljoner aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie, innebärande en total likvid 38 MSEK före emissionsutgifter. Teckningstiden löpte från den 24 september till den 1 oktober. Syftet med nyemissionen var att finansiera Hansa Medicals fortsatta utveckling av nya läkemedel under kommande tre år. Hansa Medicals närmaste utvecklingsplaner är att inleda en första klinisk prövning av IdeS, som är Hansa Medicals huvudprojekt, för indikationen transplantationsrejektion. www.hansamedical.com

Nyemissionen om 3 824 714 aktier blev fulltecknad och efter nyemissionen har bolaget 3 924 714 aktier. Av de nyemitterade aktierna tecknades 75% av ägare i Biolin, och 25% av utomstående. Biolins största ägare Bo Håkansson med bolag tecknade sig för 37% av nyemissionen. Biolins VD och näst störste ägare Fredrik Lindgren tecknade sig för sin andel om 5% av nyemissionen. Av övriga nyckelpersoner i Hansa Medical tecknade bland andra VD Emanuel Björne, styrelseledamoten Per Belfrage och forskningspartnern Lars Björck.

Hansa Medical har ansökt om notering på First North, med första handelsdag beräknad till den 17 oktober. Likvid för tecknade aktier skall vara emissionsinstitutet Kaupthing tillhanda den 9 oktober.

Biolin innehar efter nyemissionen 100 000 aktier, motsvarande 2% av antalet aktier. Biolin innehar också konvertibel som berättigar till 1 344 596 aktier, motsvarande 26% av aktierna efter utspädning.

Ägarförändringarna i Hansa Medical gör att bolaget upphör att ingå i Biolins räkenskaper. Affären stärker Biolins resultat och kassaflöde med cirka 7 MSEK på årsbasis. På sikt kan affären ge en positiv påverkan på Biolins resultat, om konvertibeln eller konverterade aktier kan avyttras med vinst. Affären får i övrigt ingen väsentlig påverkan på Biolins resultat eller finansiella ställning under 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar