Orexo förvärvar Biolipox

Orexo förvärvar Biolipox
- ett innovativt specialty pharmabolag skapas

Orexo AB (OMX Nordiska listan, mid cap: ORX) och huvudägarna i Biolipox AB har nått en överenskommelse om att Orexo skall förvärva Biolipox, ett innovativt svenskt forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar nya behandlingar för inflammationssjukdomar inklusive smärta och luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Förvärvet skapar ett innovativt specialty pharmabolag med en bred produktportfölj, globala partnerskap med stor finansiell potential samt etablerade försäljningskanaler. Betydande aktieägarvärden kan skapas genom samordningsfördelar och optimering av den kombinerade produktportföljen.

Transaktionen sker genom en apportemission till Biolipox aktieägare. I transaktionen värderas Biolipox till 856[1] miljoner kronor och betalning sker genom en nyemission av högst 8 560 000 Orexoaktier. Transaktionens slutliga utformning är bland annat beroende av Orexos genomförande av en due diligence av Biolipox. Transaktionen är även villkorad av ett godkännande av apportemissionen av en extra bolagsstämma i Orexo och eventuella myndighetsgodkännanden.

Presskonferens kommer att hållas gemensamt av Orexo och Biolipox idag måndag den 15 oktober 2007, klockan 10.00. Presskonferensen äger rum på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm.


Håkan Åström, styrelseordförande för Orexo kommenterar: ”Kombinationen av Orexo och Biolipox skapar ett större och starkare läkemedelsbolag med en bred och attraktiv produktportfölj. Orexos affärsmodell i kombination med Biolipox forskningsprofil ger oss goda förutsättningar för värdetillväxt i Orexo.”

Transaktionens huvuddrag
Orexo förvärvar Biolipox genom en apportemission. Med den avräkningskurs som använts vid transaktionen, 100 kr per aktie baserat på ett genomsnitt av de senaste 45 handelsdagarnas aktiekurs, beräknas det nya Orexo få ett marknadsvärde på ca 2,3 miljarder kronor. Bolaget kommer att behålla namnet Orexo. Efter transaktionen kommer Biolipox aktieägare att äga 38 procent av det kombinerade bolaget. Biolipox huvudägare har förbundit sig att inte sälja sina aktier i Orexo under en period av tre månader från det datum transaktionen genomförs.

Anställda och ledning
De två bolagen har idag tillsammans ca 120 anställda varav närmare 90 arbetar med läkemedelsutveckling. Orexos huvudkontor kommer att ligga kvar i Uppsala. Ny VD blir med dr. Torbjörn Bjerke, idag VD i Biolipox. Claes Wenthzel kvarstår som vice VD och finansdirektör och Håkan Åström som styrelseordförande. Orexos nuvarande VD, Zsolt Lavotha, kommer av personliga skäl att lämna sin operativa funktion i bolaget och bli Senior Advisor till Orexos styrelse.

Verksamhet
Orexo kommer att utvecklas som ett växande läkemedelsbolag med inriktning på specialty pharma-området. Fokus kommer främst att ligga på utveckling och kommersialisering av produkter inom framförallt smärta och luftvägar, med inriktning på väl definierade patientgrupper och specialistläkare. Detta möjliggör för Orexo att bli helt integrerat från forskning till marknad.

Biolipox portfölj innehåller flera produktkandidater inom smärta och luftvägssjukdomar. Strategin har varit att tidigt söka nya partnerskap för att reducera den finansiella risken. Det kombinerade företagets produktportfölj kommer att bestå av ett antal prioriterade projekt, vilka till större delen befinner sig i senare utvecklingsfaser, samt ett antal projekt som kommer att utvärderas av ledningen. Påtagliga synergier och effektiviseringsvinster kan därmed uppnås.

“Orexo har sedan börsnoteringen 2005 arbetat aktivt med att identifiera och utvärdera ett antal förvärvskandidater. Vi betraktar denna transaktion som ett viktigt steg mot att uppnå en bredare produktportfölj som kommer att ta oss närmare vår vision om att skapa ett betydande specialty pharma-bolag”, säger Zsolt Lavotha, VD för Orexo.

Torbjörn Bjerke, blivande VD för Orexo och verkställande direktör för Biolipox, säger:

”Jag ser fram emot att leda det kombinerade företaget för att snabbast möjligt kommersialisera bolagets produktportfölj. Vi står på en stabil kunskapsgrund och får nu ökade möjligheter till att utveckla våra produkter för patienternas behov. ”

Finansiell ställning
Pro forma har det kombinerade bolaget likvida medel för mer än 12 månader, exklusive eventuella utlicenseringsintäkter eller delmålsersättningar. Per den 30 september 2007 hade Orexo och Biolipox tillsammans likvida medel och kortfristiga placeringar om 242 miljoner kr. Därutöver får Orexo och Biolipox garanterade intäkter och kapitaltillskott om sammanlagt ca 171 miljoner kr under återstoden av 2007.

Tabell återfinns i bifogad pdf


ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare åt Orexo. HDR Partners har varit finansiell rådgivare till Biolipox.


Tidplan
Extra bolagsstämma i Orexo hålls omkring den 1 november 2007
Förvärvet beräknas vara slutfört under november 2007

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Zsolt Lavotha, VD och koncernchef Orexo
Tel: 018 - 780 88 12
E-post: zsolt.lavotha@orexo.com

Claes Wenthzel, vice VD och finansdirektör Orexo
Tel: 018 - 780 88 44
E-post: claes.wenthzel@orexo.com


Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef Biolipox
Tel: +46 8 5248 3102
E-post: torbjorn.bjerke@biolipox.com

Information om presskonferens
Orexo och Biolipox kommer att hålla en gemensam press- och analytikerkonferens på måndag den 15 oktober 2007 klockan 10.00 på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på att identifiera suboptimala terapeutiska egenskaper hos befintliga produkter och utveckla mer effektiva och verkningsfulla administreringsmetoder för dem. Genom att kombinera godkända aktiva substanser med Orexos drug deliveryteknologier kan deras terapeutiska värde ökas, exempelvis genom att verka snabbare eller innebära enklare administrering. Denna verksamhetsmodell har som målsättning att föra ut produkterna på marknaden snabbare, med lägre utvecklingsrisker och till lägre kostnader.

Orexo, vars huvudkontor och utvecklingslaboratorier är belägna i Sverige, är för närvarande verksamt över hela världen, genom utvecklings-, licens- och distributionsavtal på samtliga större marknader.

Orexo har en balanserad portfölj med två produkter på marknaden, tre i registreringsfas och/eller sen klinisk utvecklingsfas, en i klinisk fas I och tre i formuleringsfas.

Orexo är noterat på OMX nordiska lista för Mid Cap-bolag (tickersymbol; ORX).
www.orexo.se

Om Biolipox
www.biolipox.se

Biolipox är ett svenskt forskningsintensivt läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla nya, effektiva läkemedel mot luftvägssjukdomar och andra inflammatoriska sjukdomar som astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), rinit (hösnuva), smärta och artrit (inflammatorisk ledsjukdom). Genom att dra nytta av sin kunskap inom inflammationsområdet, särskilt kring arakidonsyrafamiljen, har Biolipox skapat en portfölj av potentiella blockbusters för behandling av luftvägssjukdomar och inflammationer. Företaget har 47 medarbetare och ägs av Health Cap, Apax Partners, Sofinnova Partners, SLS Venture, Credit Agricole Private Equity, Auriga Partners och grundarna.

[1] Gäller för alla utestående aktier och optioner.

Prenumerera

Dokument & länkar