BioPhausia säljer Krillase-projektet

BioPhausia säljer Krillase@-projektet Projektet att använda krillräkans enzymer för sårläkning startade 1984 i Pharmacias regi. BioPhausia övertog projektet 1994 och fortsatte med dokumentationsprogrammet. I augusti 1999 beslutade BioPhausias styrelse att avbryta Krillase®- projektet i egen regi och försöka finna en intressent som var villig att överta det fortsatta arbetet. Orsaken till detta var de oklara resultaten av fas III studierna där en av delstudierna ej visade tillräckligt tydliga resultat. En annan orsak var att marknadsförutsättningarna förändrats. Krillase® är utvecklat för sjukhusanvändning, men utvecklingen visar att venösa bensår allt mer sällan behandlas på sjukhus. Internationell företagsgrupp tar över För att driva projektet till registrering krävs omdefiniering och att ett nytt studieprogram genomförs. BioPhausia har ej ekonomiska resurser för detta och har därför tillsammans med Industrifonden förhandlat om överlåtelse av projektet till Convergence AB. En trepartsöverenskommelse har träffats mellan Industrifonden, BioPhausia AB och Convergence AB som innebär att Convergence AB från och med den 1 januari 2000 övertar det totala Krillase®-projektet inkluderande know-how, tillverkningsutrustning och laboratorium. Convergence AB är ett svenskt företag grundat av en internationell företagsgrupp under ledning av Richard Schleipfer, f.d. vice VD för Rhone Poulenc & Merck. Företagsgruppen består av intressenter från Chile, USA och Frankrike som är väl etablerade inom läkemedelsbranschen och annan verksamhet relaterad till krill som råvara. Convergence AB kommer i ett första skede att fokusera det fortsatta arbetet med Krillase® på intensivdebridering före hudtransplantationer. Professor Wolfgang Vanscheidt, Freiburg, som är en av de ledande forskarna i Europa avseende sårbehandling, kommer att samordna de kliniska studierna tillsammans med professor Jan Vincent, Convergence AB. Royalty under 7 år för BioPhausia För BioPhausias del innebär uppgörelsen att tillverkningsutrustning, laboratorieutrustning och immateriella tillgångar överlåtes till belopp motsvarande bokförda värden, och att BioPhausia under sju år erhåller royaltyintäkter på all försäljning och licensiering av produkter baserade på krillenzymer. BioPhausias skuld till Industrifonden på 20 MSEK har per 991231 övertagits av Convergence med 10 MSEK och av AB Traction med 10 MSEK. Den fordran AB Traction i och med detta får på BioPhausia avses tillskjutas som eget kapital genom en riktad nyemission, om en extra bolagsstämma så beslutar. Datum för extra bolagsstämma meddelas senare. Uppsala den 14 januari 2000 För mer information kontakta: Ernst Feldtström, VD, BioPhausia, tel. 018-34 99 00 eller 070-840 0418.

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar