Bokslutskommuniké 2000

[REMOVED GRAPHICS] Bokslutskommuniké 2000 * Order av RescueFlow® från Frankrike, Tyskland och Storbritannien * Order av Haemopressin®, specialistprodukt, i Tyskland * Distributionsavtal för RescueFlow® klart i Storbritannien och Irland och därmed har BioPhausia distributionsavtal i 30 länder * Small Volume Resuscitation konceptet introducerat i Europa * Nyemission genomförd, vilken tillförde 22 067 tkr före emissionskostnader * Koncernens resultat för perioden uppgick till -24 765 tkr (-27 776 tkr) varav forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 12 034 tkr (18 728 tkr) Detta har hänt under 2000 BioPhausias mål för 2000 infriade och omvandlingsprocessen påbörjad BioPhausia har uppnått de planer företaget hade för år 2000 och har påbörjat förändringsarbetet från att vara ett rent forskningsbolag till ett forskningsorienterat läkemedelsbolag. Organisationen är på plats för att introducera RescueFlow® på marknaden och försäljningen har påbörjats. Beställning av RescueFlow® från Tyskland, Frankrike och Storbritannien. De första beställningarna har mottagits från de viktigaste marknaderna i Europa. Marknadsbearbetningen har påbörjats och går enligt plan. Erkännande av RescueFlow® Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset har inkluderat RescueFlow® i sina rutiner för prehospitalt bruk, d v s vården i ambulanser och helikoptrar innan patienten får vård på sjukhus. Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset blir därmed viktiga referenscentra för en bredare internationell användning av RescueFlow®. Utöver ett nationellt godkännande krävs lokal anpassning samt ytterligare publikationer innan ett läkemedel kan börja marknadsföras och säljas. Denna process är nu slutförd i Frankrike och BioPhausia har fått klartecken att inleda försäljning av RescueFlow®. Franska myndigheter har därigenom gjort ytterligare granskning av tillgänglig vetenskaplig och affärsmässig information och funnit RescueFlow vara ett värdefullt tillskott. I den aktuella debatten om faran med galna kosjukan har RescueFlow® uppmärksammats som ett möjligt alternativ till de läkemedel som är baserade på animaliska råvaror. Bristen på blodprodukter, samt den ökade förekomsten av HIV/AIDS gör också att alternativa lösningar utvärderas världen. Distributionsavtal för RescueFlow® klara på de stora marknaderna I Frankrike har BioPhausia tecknat avtal med Laboratoires Belamont, avseende försäljning av RescueFlow®. Laboratoires Belamont ingår i Cider Santé Group som är en av de ledande läkemedelsorganisationerna i Frankrike och de fransktalande länderna i Afrika. Avtal har även skrivits med två underdistributörer i Tyskland; BioQuest GmbH och InnoPharm GmbH, som ansvarar för olika marknadssegment. I Israel, som är en strategiskt viktig marknad för BioPhausia, har avtal slutits med Genmedix Limited, som ingår i Merck-koncernen. I Sydafrika samt för ytterligare sex marknader i Afrika har avtal slutits med Alliance Pharmaceuticals Ltd och i Storbritannien samt Irland har avtal slutits med Horizon Lifecare Ltd, som ingår i IDIS World Medicines. Förvärv av distributionsrättigheter till Haemopressin® och försäljning påbörjad BioPhausia har tecknat ett exklusivt avtal med Curatis GmbH avseende distributionsrättigheterna till sjukhusprodukten Haemopressin®. Målgruppen dr akutvårdare och sjukhusspecialister, vilket är samma målgrupp som för RescueFlow®. Avtalet omfattar Tyskland, Sverige och Norge med option för ytterligare marknader. Förvärvet av distributionsrättigheterna till produkten är första steget i den marknadssatsning som BioPhausia aviserat i samband med etablering av marknadsbolaget Medisan. Försäljningen påbörjades under fjärde kvartalet 2000. BioPhausia utvärderar för närvarande ytterligare produkter att förvärva eller inlicensiera. GlycoVisc Biotech AB har förvärvat exklusiv licensrätt. GlycoVisc Biotech AB har förvärvat exklusiv licensrätt till ett patent för behandling av vissa former av reumatism. Den exklusiva licensrätten gäller för totalt 22 länder. Patentet täcker injicering i leden av en polysackaridlösning, alternativt en blandning av hyaluronan och ytterligare en polysackarid. Hypotesen är att den patenterade lösningen lindrar smärta och ökar mobiliteten. En pilotstudie omfattande 30 personer och 50 behandlingar har genomförts i England. Resultaten från fallstudien skall verifieras i vetenskapliga studier. Utvecklingen av GlycoViscs nya produkt ligger helt inom BioPhausias kompetensområde. Världsmarknaden uppskattas till USD 450 miljoner. Small Volume Resuscitation, SVR konceptet introduceras i Europa BioPhausia leder introduktionen av Small-Volume-Resuscitation som behandlingskoncept i Europa. Small-Volume -Resuscitation innebär att man ersätter blodförluster med betydligt mindre mängd vätska än traditionella behandlingsmetoder. BioPhausia har byggt ett utbildningskoncept som är ett effektivt sätt att förmedla budskapet om denna nya behandlingsmetod och ett viktigt led i byggandet av varumärket RescueFlow®. Utbildningen genomförs i samarbete med lokala partners i de olika länderna. Positivt resultat från kirurgistudie med RescueFlow® BioPhausia har slutfört en studie i Tyskland av RescueFlow® inom kirurgi. Man har jämfört RescueFlow® med befintliga läkemedel vid öppen kirurgi för bukaortaaneurysm (sjuklig utvidgning av kroppspulsådern i buken). De första resultaten från studien visar att RescueFlow® som givits under operation håller patientens cirkulation i balans med mindre given volym än konventionell behandling. Detta tillsammans med annan tillgänglig dokumentation visar att RescueFlow® kan bidra till bättre vätskebehandling vid kirurgiska ingrepp. Detta ger förutsättningar för en bredare användning av RescueFlow®. Projektet ligger tidsmässigt enligt plan. RescueFlow® ökar överlevnaden i tidig fas av blodförgiftningschock Resultat från två oberoende studier av RescueFlow® för behandling av akut blodförgiftning (sepsis) har nyligen presenterats av två svenska forskargrupper. Resultaten är ytterligare ett framsteg i BioPhausias program för vidareutveckling av RescueFlow®. I båda studierna konkluderas att volymersättning med HSD (Hypertonic Saline Dextran) effektivt förbättrar central och regional cirkulation. Detta tillsammans med en förbättrad genomblödning av vitala organ är den sannolika orsaken till den förbättrade överlevnaden. Ny struktur med marknadsbolag och utvecklingsbolag. BioPhausias nya strategiska inriktning med inriktning mot marknadsföring och försäljning medförde att Medisan Pharmaceuticals AB etablerades. GlycoVisc Biotech AB bildades som det första utvecklingsbolaget. BioPhausia har ändrat företagsstruktur för att kunna göra en expansiv satsning framåt. Kassaflödet kommer att prioriteras och riskprofilen för forskning och utveckling skall sänkas. Antalet anställda per den 31 december 2000 var 10 (10). Nyemission genomförd I enlighet med bemyndigande av ordinarie bolagsstämma den 4 maj 2000, beslöt styrelsen den 19 september om att öka aktiekapitalet genom nyemission, med företrädesrätt till aktieägarna. Nyemissionen gav 22 067 tkr före emissionskostnader och BioPhausia kommer att kunna genomföra sitt planerade utvecklingsprogram. Marknadsföringen av RescueFlow® kommer att intensifieras. Koncernens resultat Periodens nettoomsättning avser försäljning i Europa. Föregående års nettoomsättning utgjordes till största del av försäljning av licensrättigheter. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -23 202 tkr (-27 380 tkr). Totala avskrivningarna 2 499 tkr (2 926 tkr) har fördelats på funktionerna. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 12 034 tkr (18 728 tkr). Finansiell ställning och investeringar Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 24 542 tkr (2 133 tkr). Soliditeten var 61% (41,2%). Koncernens resultaträkning i sammandrag (Tkr) jan-dec 2000 jan-dec 1999 Nettoomsättning 975 1 764 Kostnad för sålda varor -167 -13 Kostnad för sålda licenser - -400 Bruttoresultat 808 1 351 Försäljningskostnader -3 526 - Administrationskostnader -8 454 -13 492 Forsknings- och utvecklingskostnader -12 034 -18 728 Jämförelsestörande poster - 3 290 Valutakursvinster 176 863 Valutakursförluster -172 -664 Rörelseresultat -23 202 -27 380 Ränteintäkter och liknande intäkter 531 314 Räntekostnader och liknande kostnader -2 090 -685 Resultat efter finansiella poster -24 761 -27 751 Skatter på årets resultat -4 -25 Periodens resultat -24 765 -27 776 Koncernens balansräkning i sammandrag (Tkr) 2000-12- 1999-12- 31 31 Immateriella anläggningstillgångar 16 495 18 588 Materiella anläggningstillgångar 489 799 Finansiella anläggningstillgångar 11 595 11 720 Varulager 144 74 Kundfordringar 843 740 Övriga omsättningstillgångar 3 132 27 411 Likvida medel 24 542 2 133 Summa tillgångar 57 240 61 465 Eget kapital 34 704 25 300 Räntebärande skulder 16 343 20 344 Rörelseskulder 6 193 15 821 Summa eget kapital och skulder 57 240 61 465 Nyckeltal Eget kapital per aktie, kr 2,6 2,7 Soliditet, % 61,0 41,2 Resultat per aktie, kr -1,8 -3,0 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr) jan-dec jan-dec 2000 1999 Kassaflöde från den löpande verksamheten -22 266 -24 849 före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital -10 513 12 634 Kassaflöde från den löpande verksamheten -32 779 -12 215 Kassaflöde från investeringsverksamheten -167 11 253 Kassaflöde från 55 355 -20 000 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 22 409 -20 962 Likvida medel vid årets början 2 133 23 095 Likvida medel vid årets slut 24 542 2 133 Koncernens rörelseresultat i översikt (Tkr) 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 Helår Kv4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Bruttoresultat 808 232 259 317 - 1 351 - - 1 201 150 Försäljnings -3 526 -1 -1 -751 - - - - - kostnader 184 591 Administrations -8 454 -2 -627 -2 -3 -13 -3 -3 -3 -2 kostnader 494 002 331 492 897 307 435 853 Forskningskostn -12 -3 -3 -3 -2 -18 -4 -4 -3 -6 ader 034 213 087 235 499 728 360 157 641 570 Jämförelsestöra 3 290 - 3 290 nde post Valutavinster/ 4 3 -275 -83 359 199 157 -142 147 37 förluster Rörelseresultat -23 -6 -5 -5 -5 -27 -8 -4 -5 -9 202 655 321 754 471 380 100 316 728 236 Uppsala den 15 februari 2001 Soili Longsén Verkställande direktör Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 4 maj klockan 14.00 i bolagets lokaler i Knivsta. Kallelse till stämman kommer att ske via annonsering i dagspress samt Post- och inrikes tidningar, varefter anmälan skall ske till BioPhausia, enligt anvisningarna i kallelsen. Årsredovisning kommer att offentliggöras vecka 16. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01470/bit0001.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar