Delårsrapport januari - september 1999

Delårsrapport januari - september 1999 * Emission av konvertibelt förlagslån på 24.992.261 kr garanterad av AB Traction (publ). * RescueFlow® slutgiltigt godkänt för marknadsföring i 8 länder inom EU och förhandlingar förs med flera presumtiva licenstagare. * Preliminär överenskommelse om överlåtelse av Krillase®projektet. * Resultatet för perioden blev -19 514 Tkr (-35 738 Tkr) varav forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 14 368 Tkr(26 053 Tkr). * Ny marknadsinriktad organisation är under uppbyggnad. Konvertibelt förlagslån Styrelsen för BioPhausia AB (publ) beslutade den 29 oktober 1999, i enlighet med bemyndigande av extra bolagsstämma den 26 augusti 1999, att upptaga ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 24.992.261 kronor genom utgivande av konvertibla skuldförbindelser. Lånet avses löpa med en årlig ränta om 10%. Lånet förfaller till betalning den 1 januari 2004. Konverteringskursen skall vara 4 kronor och 25 öre. Konvertering kan ske från och med den 1 juli 2000 till och med den 1 december 2003. Vid konvertering kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 14.701.330 kronor, genom utgivande av högst 5.880.532 aktier à nominellt 2 kronor och 50 öre. Prospekt distribueras till aktieägarna vecka 48 1999. Fullständiga villkor finns på BioPhausias hemsida www.biophausia.se och är också tillgängligt från bolaget. RescueFlow@ Definitiva bekräftelser att RescueFlow® är godkänt för marknadsföring har nu inkommit från Finland, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Österrike. Det innebär att med Sverige inräknat är produkten för närvarande godkänd i 8 länder inom EU. Krillase@ BioPhausia har ej ekonomiska resurser att genomföra de studier som krävs för att driva Krillase®projektet vidare. Överlåtelse av detta projekt kräver Industrifondens medgivande. En preliminär överenskommelse om överlåtelse till annat bolag har träffats och Industrifonden är positiva till överlåtelsen. BioPhausias avtal med Industrifonden angående villkorslån på 20 Mkr avseende Krillase®projektet förväntas bli reglerat i samband med överlåtelsen av projektet. Avtal mellan köparna och BioPhausia och mellan köparna och Industrifonden är ännu inte slutförhandlade. Organisation och personal Antalet anställda personer den 30 september var 11 (21), varav 1 (1) i dotterbolaget i USA. En ny marknadsinriktad organisation har utformats. Rekrytering pågår och i början av år 2000 ska de nya medarbetarna vara på plats. Den nya organisationen kommer initialt att omfatta tio personer. Koncernens resultat Periodens resultat blev - 19 514 Tkr (-35 738 Tkr). Totala avskrivningarna, 2 428 Tkr, har fördelats på funktionerna. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 14 368 Tkr (26 053 Tkr). Av forsknings- och utvecklingskostnaderna utgjordes 1 901 Tkr av avskrivningar. I administrationskostnaderna ingår i beloppet för januari - september 1999, samtliga kostnader för dotterbolaget i USA, 1 670 Tkr. För tidigare perioder redovisas dessa som försäljningskostnader. För motsvarande period förra året uppgick dotterbolagets kostnader till 2 240 Tkr. Vidare ingår i administrationskostnaderna den realisationsförlust som uppkom vid avyttringen av produkträttigheterna till den dextranbaserade produkten Perfadex (500 Tkr). Tilläggsköpeskilling har erhållits om 3 290 Tkr, hänförligt till avyttring av dextranverksamheten 1997. Finansiell ställning och investeringar Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,8 Mkr (33,3 Mkr). Soliditeten var 52,6% (55,3%). Eget kapital per aktie uppgick till 3,3 kr (6,9 kr). BioPhausias räntebärande skulder utgörs i sin helhet (20 Mkr) av ett villkorslån från Industrifonden. Några investeringar i anläggningstillgångar har ej skett under perioden. Koncernens resultaträkning i sammandrag (Tkr) jan-sepjan-sep 1998 1999 Nettoomsättning 1 764 11 715 Kostnad för sålda varor -13 -10 276 Kostnad för sålda licenser -400 - Bruttoresultat 1 351 1 439 Försäljningskostnader - -2 063 Administrationskostnader -9 595 -8 769 Forsknings- och utvecklingskostnader -14 368 -26 053 Jämförelsestörande poster 3 290 Valutakursvinster 317 1 056 Valutakursförluster -275 -1 005 Rörelseresultat -19 279 -35 395 Ränteintäkter och liknande intäkter 285 1 005 Räntekostnader och liknande kostnader -499 -1 261 Resultat efter finansiella poster -19 493 -35 651 Skatter på årets resultat -21 -87 Periodens resultat -19 514 -35 738 Koncernens balansräkning i sammandrag (Tkr) 1999-09-30 1998-09-30 Anläggningstillgångar 42 577 48 324 Övriga omsättningstillgångar 2 433 4 189 Varulager 76 491 Kundfordringar 6 009 23 902 Likvida medel 4 810 33 365 Summa tillgångar 55 905 110 271 Eget kapital 29 394 61 028 Räntebärande skulder 20 000 20 000 Rörelseskulder 6 511 29 243 Summa eget kapital och skulder 55 905 110 271 Nyckeltal Eget kapital per aktie, kr 3,3 6,9 Soliditet, % 52,6 55,3 Resultat per aktie, kr -2,2 -4,1 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr) jan-sepjan-sep 1998 1999 Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 086 -33 371 före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital -2 361 -1 825 Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 447 -35 196 Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 160 -1 538 Kassaflöde från -2 30 818 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel -18 285 -5 916 Likvida medel vid periodens början 23 095 39 281 Likvida medel vid periodens slut 4 810 33 365 Koncernens rörelseresultat i översikt (Tkr) Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 99 99 99 98 98 98 98 98 Bruttoresultat - 1 201 150 1 367 -72 -290 1 183 546 Försäljningsko - - -2 -459 -423 -799 -841 stnader 522 Administration -3 -3 -2 -11 -2 -2 -2 -3 skostnader 307 435 853 638 869 636 492 641 Forskningskost -4 -3 -6 -34 -8 -7 -7 -10 nader 157 641 570 913 860 741 567 745 Valutavinster/ -142 147 37 -28 -79 593 327 -869 förluster Rörelseresulta -4 -5 -9 -47 -12 -10 -9 -15 t 316 728 236 734 339 497 348 550 Uppsala den 18 november, 1999 Ernst Feldtström Verkställande direktör Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Ernst & Young AB Ingemar Rindstig Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00530/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00530/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Prenumerera

Dokument & länkar