Delårsrapport januari-juni 1997

Delårsrapport januari-juni 1997 Styrelsen kommer att föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut om en nyemission i storleksordningen 200 Mkr. Omsättningen uppgick till 44 Mkr. Forsknings- och utvecklingskostnaderna var 15 Mkr. Periodens resultat blev - 17,4 Mkr. FDA har i ett möte erbjudit sig att aktivt samarbeta med BioPhausia i syfte att påskynda godkännandet av RescueFlow®. Krillprojektet fortskrider enligt plan med god patientrekrytering i såväl Freiburg, Amsterdam som Cardiff. Beslut om nyemission Efter planerad avyttring av dextranverksamheterna kommer BioPhausia att vara ett renodlat forsknings- och utvecklingsföretag vars framtida intäkter kommer att utgöras av engångs-ersättningar och royalty från utlicensieringar. Mot bakgrund av de stora kommersiella möjligheter som finns i företagets projektportfölj, speciellt inom tumör-, sår-, och traumabehandling, kommer styrelsen att föreslå en extra bolagsstämma under hösten att fatta beslut om en nyemission i storleksordningen 200 Mkr. Emissionen kommer att vända sig såväl till nuvarande ägare som till kapitalmarknaden i Sverige och utlandet. Genom den planerade emissionen säkras omfattningen och kvaliteten i satsningen på nuvarande projekt samtidigt som möjlighet ges att ytterligare bredda basen med projekt i tidig utvecklingsfas. Forskning och utveckling Under första halvåret uppgick forskningskostnaderna till 15 Mkr, en ökning med 95% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är hänförlig till att fas III studierna för Krillase pågår sedan november 1996, samt att de prekliniska projekten inom tumörbehandling och ödem-reduktion vid trauma utvecklats under den aktuella perioden. Den 6 augusti genomfördes ytterligare ett möte med den amerikanska registreringsmyndigheten FDA angående RescueFlow®, BioPhausias patenterade läkemedel för behandling av stora blodförluster vid skador och olycksfall. Mötet resulterade i att FDA erbjöd sig att aktivt samarbeta med BioPhausia för att påskynda slutligt godkännande. Nästa steg gäller en analys för att ytterligare belysa RescueFlow®s effekt och säkerhet. Planen att lämna in registreringsansökan för RescueFlow® för Europa under 1997 kvarstår. De kliniska studierna med Krillase för rengöring av kroniska sår har nu pågått sedan november 1996. Patientrekryteringen är fortsatt god på samtliga kliniker. BioPhausias projekt syftande till att tumörer suger in cellgifter vid cancerbehandling fortskrider i samarbete med universiteten i Uppsala och Bergen. Vad gäller BioPhausias projekt att med hyaluronidas reducera svullnader i samband med transplantation, chocklunga och andra traumatillstånd, har man tidigare visat att hyaluronan-halten i organet sjunker vid behandling. Under det senaste halvåret har man vid fortsatta djurförsök också dokumenterat att vattenhalten, det kliniska måttet på svullnaden, reduceras vid hjärttransplantationer, som är en etablerad modell för denna typ av trauma. Arbetet fortsätter med att i djurförsök dokumentera behandlingen av flera organ samt att fastställa dos och behandlingstider. För att ytterligare stärka företagets resurser inom klinisk forskning har docent Bertil Karlmark och apotekare Ulf Olsson anställts. Bertil Karlmark har tidigare arbetat inom olika delar av Pharmacia som medicinsk chef och har också inom ramen för egen verksamhet haft kliniska forskningsuppdrag åt en rad både svenska och utländska läkemedelsföretag. Ulf Olsson kommer närmast från Pharmacia & Upjohn i Uppsala där han arbetat inom olika kliniska forskningsprojekt. Dextranverksamheten - resultat och avyttringsarbete Under första halvåret uppgick försäljningen till 44 Mkr, en minskning med 7% jämfört med samma period 1996. Bruttomarginalen var 32%. Den planerade avyttringen av dextranverksamhetens olika delar förhandlas nu med olika intressenter. Resultat i övrigt samt finansiell situation Resultatet var -17,4 Mkr (-6,3). Finansnettot för perioden var positivt, tack vare gynnsam valutautveckling. Då BioPhausias valutapolicy innebär terminssäkring till 65% av valutaflödena i de för bolaget viktigaste valutorna, kommer resultatet vid årets slut, med nuvarande valutakurser, inte att motsvara vad det skulle ha blivit utan terminsaffärerna. Namnbyte och ny logotype Namnbytet, som beslutades vid bolagsstämma den 20 maj, har genomförts. Medisan Pharmaceuticals är nu en "registrerad bifirma" till BioPhausia och samlingsbegrepp för dextranverksamheterna. Koncernens resultaträkning i sammandrag (Tkr) Jan-juni Jan-juni 1997 1996 Fakturerad försäljning 44 047 47 209 Kostnad för sålda varor -30 088 -30 277 Bruttovinst 13 959 16 932 Försäljnings- och -13 336 -12 689 administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader -14 980 -7 668 Planenliga avskrivningar -3 538 -3 449 Rörelseresultat -17 895 -6 874 Finansiella poster 383 525 Resultat före skatter -17 512 -6 349 Latent skatt 129 - Minoritetsandel 13 - Redovisat resultat -17 370 -6 349 Koncernens balansräkning i sammandrag (Tkr) 1997-06-30 1996-06-30 Likvida medel 16 976 3 357 Kundfordringar 25 983 22 193 Varulager 17 941 8 862 Övriga omsättningstillgångar 5 408 2 916 Anläggningstillgångar 89 083 94 006 Summa tillgångar 155 391 131 334 Räntebärande skulder 35 500 46 748 Rörelseskulder 28 770 20 926 Latent skatteskuld 4 087 3 341 Minoritetsandel 87 - Eget kapital 86 947 60 319 Summa skulder och eget kapital 155 391 131 334 Nyckeltal 1997-06-30 1996-06-30 Vinst per aktie efter full skatt, Neg. Neg. kr Eget kapital per aktie, kr * 20,2 14,0 Nettoskuld, Mkr 18,5 43,3 Räntabilitet på sysselsatt kapital, Neg. Neg. % Räntabilitet på eget kapital efter Neg. Neg. skatt, % Bruttovinstmarginal, % 32,0 36,0 Rörelsemarginal, % Neg. Neg. Soliditet, % 56,0 45,9 * 1996 års belopp omräknat efter uppdelning (split) på 2:1 i december 1996, samt nyemissionerna i januari 1997. Uppsala 9 september, 1997. Stellan Lind Verkställande direktör Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Prenumerera

Dokument & länkar