Delårsrapport januari-mars 1997Uppsala 21 maj, 1997.

Delårsrapport januari-mars 1997 -Bolagsstämman den 21 maj har beslutat att företaget byter namn till BioPhausia AB(publ). -I januari förstärktes det egna kapitalet med 66 Mkr som resultat av två nyemissioner. Per 31 mars var soliditeten 57%. -Omsättningen uppgick till 19,0 Mkr. -Forsknings- och utvecklingskostnaderna var 7,4 Mkr. -Resultatet före skatt var - 8,2 Mkr. -Forskning vid tandläkarhögskolan i Umeå visar att krillenzymerna har förmåga att bryta ned plack på tandytor. Ett separat företag för exploatering av denna möjlighet bildas. -Mot bakgrund av dextranrörelsens svaga resultat kommer denna verksamhet att omstruktureras. Forskning och utveckling Under första kvartalet har satsningen på forskning och utveckling fortsatt att öka. Forsknings-kostnaderna på 7,4 Mkr innebär en ökning med 93% jämfört med samma period 1996. Ökningen är framför allt hänförlig till att fas III studierna för Krillase pågår sedan november 1996. Arbetet med att få RescueFlow® godkänt av FDA fortgår. Ett första möte med denna myndighet ledde inte till något definitivt besked. Det finns viss möjlighet att ett godkännande kommer senare under året. Under alla omständigheter kommer ytterligare kliniska studier att genomföras. Europa är också en viktig marknad för RescueFlow®. Registreringsansökan lämnas in under året. Företagets projekt syftande till att kunna reglera tryckförhållandet mellan vissa vanliga tumörtyper och omgivande bindväv fortskrider enligt plan. Om de resultat som erhållits i en serie djurstudier, och som bygger på en väl dokumenterad verkningsprincip, kan bekräftas i kliniska studier kommer effekten av cellgiftbehandling av tumörer sannolikt att förbättras signifikant. Detta projekt ges nu högre prioritet. Studier vid tandläkarhögskolorna i Malmö och Umeå, som pågått i flera år, visar att krillenzymer har en unik förmåga att snabbt reducera plackbildande bakteriers vidhäftning vid tandytan, vilket är grundorsaken till karies. Krillenzymerna har också visat sig vara överlägsna andra enzymer att avlägsna jästsvamp som är en viktig orsak till slemhinneinflammationer hos tandprotesbärare. Sammanfattningsvis kan sägas att potentialen för krillenzymer för dentala indikationer bedöms som mycket goda. Då dentala produkter ligger utanför BioPhausias huvudområde bildas ett separat företag tillsammans med andra intressenter för exploatering av denna möjlighet. BioPhausia bidrar med patenträttigheter och en mindre investering. Dextranverksamheten - resultat och planerad omstrukturering Under första kvartalet uppgick försäljningen till 19,0 Mkr, en minskning med 14% jämfört med samma period 1996. Bruttomarginalen var 33% (36). På grund av dextranverksamhetens svaga försäljnings- och resultatutveckling under en längre tid har alternativa sätt att hantera denna otillfredsställande situation analyserats. Ett beslut om omstrukturering har fattats. Denna omstrukturering utesluter inte avyttring av väl definierade delar. Resultat i övrigt samt finansiell situation Resultatet för perioden var -8,2 Mkr (-2,9). Finansnettot för perioden var positivt, dels tack vare gynnsam valutautveckling, dels tack vare den minskning av kortfristig belåning som skedde efter nyemissionerna i januari. Nettoskulden har minskat med 52,1 Mkr sedan sista december. Varulagret har ökat sedan årets början. Ökningen hänför sig framför allt till övertagandet av lagerhållningen i Sverige och Norge. Det egna kapitalet förstärktes med 66 Mkr genom nyemissionerna i januari. Soliditeten ökade då från 28 till 61% Soliditeten den 31 mars var 57%. Namnbyte Bolagsstämman har beslutat att bolagets namn i fortsättningen skall vara BioPhausia AB (publ). Företaget har fått en ändrad inriktning; forskning och utveckling är av dominerande betydelse för framtida tillväxt och resultat. ncernens resultaträkning i sammandrag (Tkr) Jan-mars Jan-mars 1997 1996 Fakturerad försäljning 18 970 22 203 Kostnad för sålda varor -12 656 -14 203 Bruttovinst 6 314 8 000 Försäljnings- och -5 764 -5 476 administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader -7 424 -3 853 Planenliga avskrivningar -1 766 -1 695 Rörelseresultat -8 640 -3 204 Finansiella poster 598 85 Resultat före skatter -8 042 -2 939 Skatt -131 - Minoritetsandel 23 - Redovisat resultat -8 150 -2 939 Koncernens balansräkning i sammandrag (Tkr) 1997-03-31 1996-03-31 Likvida medel 30 228 1 927 Kundfordringar 22 129 22 288 Varulager 18 662 5 516 Övriga omsättningstillgångar 7 684 3 449 Anläggningstillgångar 89 780 92 115 Summa tillgångar 168 483 125 295 Räntebärande skulder 35 500 22 500 Rörelseskulder 32 418 34 164 Latent skatteskuld 4 346 3 341 Minoritetsandel 75 - Eget kapital 96 144 65 290 Summa skulder och eget kapital 168 483 125 295 Nyckeltal Vinst per aktie efter full skatt, Neg. Neg. kr Eget kapital per aktie, kr * 22,3 15,2 Nettoskuld, Mkr 5,3 20,6 Räntabilitet på sysselsatt kapital, Neg. Neg. % Räntabilitet på eget kapital efter Neg. Neg. skatt, % Bruttovinstmarginal, % 33,3 36,0 Rörelsemarginal, % Neg. Neg. Soliditet, % 57,1 52,1 * 1996 års belopp omräknat efter uppdelning (split) på 2:1 i december 1996, samt nyemissionerna i januari 1997. Uppsala 21 maj, 1997. Stellan Lind Verkställande direktör Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Prenumerera

Dokument & länkar