Delårsrapport januari-mars 1998

[REMOVED GRAPHICS] Delårsrapport januari-mars 1998 @ Resultatet för perioden var -16,0 Mkr. @ BioPhausia har noterats på Stockholms Fondbörs O-lista. @ En nyemission som tillfört bolaget 57 Mkr brutto har genomförts i april. @ Registreringsansökan för RescueFlow® har inlämnats till Läkemedelsverket. @ FDA har funnit att ytterligare studier krävs för slutligt godkännande av RescueFlow® i USA. Samarbets- och licensdiskussioner angående marknadsföring i Nordamerika och Europa pågår. @ En interimsanalys av de kliniska studierna med Krillase® stödjer gjorda antaganden om kliniska effekter. Licensdiskussioner pågår. Forskning och utveckling BioPhausia är nu ett renodlat forsknings- och utvecklingsföretag och satsningen på detta område är avgörande för företagets utveckling. Under första kvartalet uppgick kostnaderna för denna verksamhet till 10,7 Mkr, en ökning med 34% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är hänförlig till fas III studierna för Krillase® vilka pågår med god patient-rekryteringstakt. Per den 1 juni har totalt 172 patienter av 180 inkluderats i studien, vilken förväntas vara klar, analyserad och rapporterad till slutet av september. Kompletterande prekliniska studier har också genomförts under perioden. Diskussioner om utlicensiering av Krillase® pågår med flera företag. Registreringsansökan för RescueFlow® lämnades in till Läkemedelsverket i Sverige i januari. Den registreringsprocedur som BioPhausia valt, ömsesidigt godkännande, innebär att den svenska värderingen vid ett godkännande används vid ansökan i övriga aktuella EU-länder. Tidigare bedömning, att produkten kan registreras i Europa under 1998, kvarstår. I USA har FDA funnit att ytterligare en klinisk studie krävs före slutligt godkännande av RescueFlow® för trauma. Diskussioner om licensiering och finansiering pågår med på området ledande företag. BioPhausia har under första kvartalet också genomfört en studie för att visa RescueFlow®s egenskaper vid s.k. elektiv kirurgi. Resultatet väntas kunna rapporteras inom kort. De två prekliniska projekten, BP-04 för underlättande av cellgiftbehandling av solida tumörer, respektive hyaluronidas för behandling av vävnadssvullnad vid trauma, fortskrider enligt plan. Personal Till ny registreringschef med tillträde i augusti har utsetts Inger Uhlin. Inger Uhlin har tidigare arbetat inom olika delar av Pharmacia & Upjohn, senast inom oftalmologigruppen. Antalet anställda den 30 mars var 22 (23), varav 2 (3) i dotterbolaget i USA. Försäljning I USA administrerar BioPhausia under en övergångsperiod försäljning av dextransubstans och dextranlösningar på uppdrag av Cooper Surgical och Pharmalink Basläkemedel, vilka under 1997 förvärvade dessa verksamheter. Den i rapporten redovisade försäljningen är helt hänförlig till denna aktivitet. Nyemissionen fulltecknad Nyemissionen avseende 4 410 400 aktier vilka emitterats till en kurs av 13 kronor med företrädesrätt för aktieägare har blivit fulltecknad. Denna nyemission har tillfört bolaget 54 Mkr efter avdrag för emissionskostnader. Finansiell ställning och investeringar Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 9,0 Mkr (30,2 Mkr) exklusive outnyttjad checkkredit om 4 Mkr. Soliditeten var 33,6% (57,1%). Efter nyemissionen i början av april förstärktes likviditeten och soliditeten förbättrades till 60,6%. Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgick tilll 0,1 Mkr (0 Mkr). På grund av BioPhausiakoncernens tidsbegränsade ansvar för försäljning av dextransubstans och dextranprodukter till Cooper Surgical och Pharmalink ingår kundfordringar, lager och leverantörsskulder för detta i redovisningen för kvartalet. Övriga delårsrapporter under 1998 kommer att offentliggöras den 31/8 och den 30/11. Koncernens resultaträkning i sammandrag (Tkr) jan-mars jan-mars 1998 1997 Nettoomsättning 2 991 18 970 Kostnad för sålda varor -2 -13 085 445 Bruttoresultat 546 5 885 Försäljningskostnader -841 -5 306 Administrationskostnader -3 - 1 609 641 Forsknings- och utvecklingskostnader -10 -7 990 745 Valutakursvinster 303 2 089 Valutakursförluster -1 -601 172 Rörelseresultat -15 -7 532 550 Ränteintäkter och liknande intäkter 259 226 Räntekostnader och liknande kostnader -729 -736 Resultat efter finansiella poster -16 -8 042 020 Skatter på årets resultat -15 -131 Minoritetens andel - 23 Årets resultat -16 -8 150 035 Koncernens balansräkning i sammandrag (Tkr) 1998-03-31 1997-03-31 Anläggningstillgångar 47 567 89 780 Övriga omsättningstillgångar 4 892 7 684 Varulager 990 18 662 Kundfordringar 16 425 22 129 Likvida medel 8 953 30 228 Summa tillgångar 78 827 168 483 Eget kapital 26 481 96 144 Minoritetsandel - 75 Latent skatteskuld - 4 346 Räntebärande skulder 20 000 35 500 Rörelseskulder 32 346 32 418 Summa eget kapital och skulder 78 827 168 483 Nyckeltal Eget kapital per aktie, kr * 6,0 21,8 Nettoskuld, Mkr -11,0 -5,3 Soliditet, % 33,6 57,1 Soliditet efter nyemission, april 60,6 - 1998, % * 1997 års belopp justerat för optionsinlösen i december 1997. Uppsala den 11 juni, 1998 Stellan Lind Verkställande direktör Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Prenumerera

Dokument & länkar