Delårsrapport januari-mars 1999

Delårsrapport januari-mars 1999 Sju EU-länder har meddelat att de kommer att godkänna RescueFlow® för marknadsföring. Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en eventuell nyemission. Bolagsstämman valde Ulf Holmström och Gösta Jonsson till nya styrelseledamöter. Resultatet för perioden blev -9 285 Tkr (-16 035) Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 6 570 Tkr (10 745) Krillase® I mitten av april startade ytterligare en mindre studie av Krillase®. Syftet med studien är att ge en indikation om huruvida en intensiv sårbehandling med Krillase® (4-6 ggr dagligen under högst 4 dagar) kan rensa upp venösa bensår så effektivt att en framgångsrik hudtransplantation kan ske inom denna tidsrymd. Dessutom kommer den långsiktiga sårläkningen att följas upp under två månader efter behandlingen. RescueFlow® Registreringsmyndigheterna i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Danmark, Finland och Österrike meddelade den 4 maj att de, på basis av det svenska läkemedelsverkets utredning, kommer att godkänna RescueFlow® för marknadsföring. De formella, nationella registreringarna inväntas inom 1-3 månader. BioPhausia har avtal för RescueFlow® med Pharmalink Basläkemedel avseende de Nordiska länderna. De första leveranserna beräknas ske i juni. Förhandlingar avseende övriga världen pågår. BP-04 Arbetet i projektet för trycksänkning i tumörer för att underlätta cellgiftsbehandling, BP-04, fortsätter enligt plan. Efter att ha visat signifikant större upptag av markörsubstans efter behandling med BP-04, pågår försök för att undersöka upptaget av etablerade cellgifter. Hyaluronidase (BP-03) Ansökan om svenskt patent för användning av hyaluronidase för att behandla vävnadssvullnad vid olika typer av trauma, godkändes i februari. Samarbete med Q-Med BioPhausia och Q-Med har tecknat ett avtal om samarbete för att utveckla produkter som kombinerar Q-Meds hyaluronsyrateknologi med BioPhausias teknologi för rengöring med Krillenzym. De produkter som den ena parten kan utveckla och marknadsföra ur den gemensamma teknologin, ger royalty på försäljning till den andra parten. För BioPhausias del syftar samarbetet till att få fram en användarvänligare beredningsform av Krillase. Beslut vid ordinarie bolagsstämma 26 april Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av A och / eller B-aktier. Bemyndigandet gäller fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma. Emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det högsta antal aktier som kan komma att emitteras är 10 000 000 st. På bolagsstämman omvaldes styrelseledamöterna Torvard Laurent, Bertil Larsson och Johannes Norrby. Till nya ledamöter valdes Ulf Holmström och Gösta Jonsson. De tidigare ledamöterna Stellan Lind och Richard Hainsworth hade undanbett sig omval. Styrelsen utsåg på konstituerande styrelsemöte Johannes Norrby till styrelsens ordförande. Personal Antalet anställda personer den 31 mars var 17 (22), varav 1 (2) i dotterbolaget i USA. Koncernens resultat Periodens resultat blev - 9 285 Tkr (-16 035 Tkr). Totala avskrivningarna, 804 Tkr, har fördelats på funktionerna. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 6 570 Tkr (10 745 Tkr), vilket innebär en minskning med 39% jämfört med motsvarande period förra året. Av forsknings- och utvecklingskostnaderna utgjordes 655 Tkr av avskrivningar. I administrationskostnaderna ingår i beloppet för januari - mars 1999, samtliga kostnader för dotterbolaget i USA, 514 Tkr. För tidigare perioder redovisas dessa som försäljningskostnader. För motsvarande period förra året uppgick dotterbolagets kostnader till 841 Tkr. Vidare ingår i administrationskostnaderna den realisationsförlust som uppkom vid avyttringen av produkträttigheterna till den dextranbaserade produkten Perfadex (500 Tkr). Finansiell ställning och investeringar Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 15,9 Mkr (8,9 Mkr). Soliditeten var 59,3% (33,6%). Eget kapital per aktie uppgick till 4,5 kr (4,1 kr). Nettoskulden uppgår till -4,1 Mkr. BioPhausias räntebärande skulder utgörs i sin helhet (20 Mkr) av ett villkorslån från Industrifonden. Några investeringar i anläggningstillgångar har ej skett under perioden. Då BioPhausia tillsvidare formellt kommer att ansvara för leveranser av dextranråvara till Pharmalink Basläkemedel AB, ingår kundfordringar och leverantörsskulder avseende detta mellanhavande i redovisningen (3 Mkr). BioPhausia är enbart mellanhand och har varken intäkter eller kostnader för verksamheten. Övriga kvartalsrapporter under 1999 kommer att offentliggöras den 26 augusti och den 18 november. Koncernens resultaträkning i sammandrag (Tkr) jan-mars jan-mars 1999 1998 Nettoomsättning 163 2 991 Kostnad för sålda varor -13 -2 445 Bruttoresultat 150 546 Försäljningskostnader - -841 Administrationskostnader -2 853 -3 641 Forsknings- och utvecklingskostnader -6 570 -10 745 Valutakursvinster 109 303 Valutakursförluster -72 -1 172 Rörelseresultat -9 236 -15 550 Ränteintäkter och liknande intäkter 139 259 Räntekostnader och liknande kostnader -185 -729 Resultat efter finansiella poster -9 282 -16 020 Skatter på årets resultat -3 -15 Årets resultat -9 285 -16 035 Koncernens balansräkning i sammandrag (Tkr) 1999-03-31 1998-03-31 Anläggningstillgångar 44 363 47 567 Övriga omsättningstillgångar 2 404 4 892 Varulager - 990 Kundfordringar 4 050 16 425 Likvida medel 15 902 8 953 Summa tillgångar 66 719 78 827 Eget kapital 39 595 26 481 Räntebärande skulder 20 000 20 000 Rörelseskulder 7 124 32 346 Summa eget kapital och skulder 66 719 78 827 Nyckeltal Eget kapital per aktie, kr * 4,5 4,1 Nettoskuld, Mkr -4,1 -11,0 Soliditet, % 59,3 33,6 Resultat per aktie, kr * -1,1 -2,5 * 1998 års belopp justerat för nyemission i april 1998. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr) jan-mars jan-mars 1999 1998 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 -15 245 före 481 förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital 316 8 524 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 -6 721 165 Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 030 -130 Kassaflöde från -58 -23 477 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel -7 -30 328 193 Likvida medel vid periodens början 23 39 281 095 Likvida medel vid periodens slut 15 8 953 902 Koncernens rörelseresultat i översikt (Tkr) Kv 1 Helår Kv 4 1998 Kv 3 1998 Kv 2 Kv 1 1998 1999 1998 1998 Bruttoresultat 150 1 367 -72 -290 1 183 546 Försäljningsko - -2 522 -459 -423 -799 -841 stnader Admin.kostnade -2 853 -11 638 -2 869 -2 636 -2 492 -3 641 r Forskn. -6 570 -34 913 -8 860 -7 741 -7 567 -10 745 kostnader Valutavinster/ 37 -28 -79 593 327 -869 förluster Rörelseresulta -9 236 -47 734 -12 339 -10 497 -9 348 -15 550 t Uppsala den 25 maj, 1999 Erika Kjellberg Eriksson Verkställande direktör Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Baserat på sin kunskap och sitt kontaktnät primärt inom bindvävens biologi, utvecklar BioPhausia läkemedel att licensieras till etablerade läkemedelsföretag med resursstarka marknadsorganisationer. Produkt- och projektportföljen inkluderar återupplivningslösningen RescueFlow®, Krillase® för rengöring av kroniska sår i klinisk fas III samt prekliniska projekt inom tumörbehandling och akutvård. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Prenumerera

Dokument & länkar