Delårsrapport januari-september 1997

Delårsrapport januari-september 1997 Omsättningen uppgick till 63,6 Mkr. Forsknings- och utvecklingskostnaderna var 22,8 Mkr. Periodens resultat blev - 25,6 Mkr. Huvuddelen av dextranverksamheten har avyttrats till Pharmalink Basläkemedel AB. BioPhausia har inlett ett samarbete med Biora AB rörande användningen av Krillase för rengöring av skadade tandrotytor. I samband med BioPhausias tidigare aviserade nyemission kommer bolaget att ansöka om notering på Stockholms Fondbörs O-lista. Aros Securities är ny "market maker" för BioPhausia. Beslut om notering Styrelsen har fattat beslut om att bolaget i samband med den förestående nyemissionen skall ansöka om notering vid Stockholms Fondbörs O-lista. En sådan notering kan ytterligare vidga ägarbasen och säkra tillgången till kapital. BioPhausia har idag över 1 500 aktieägare och handeln bedrivs med en omsättning på i genomsnitt 5 000 aktier per dag. Forskning och utveckling Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick under perioden till 22,8 Mkr, en ökning med 77% jämfört med samma period föregående år. Denna ökning är relaterad till att fas III studierna för Krillase startade i november 1996, att avdelningen för klinisk forskning har förstärkts och att projektarbetet inom tumörbehandling och ödemreduktion har etablerats under 1997. De kliniska studierna med Krillase vid universitetsklinikerna i Freiburg, Amsterdam och Cardiff fortskrider enligt plan. Patientrekryteringen är fortsatt god. Ett samarbete har inletts med Biora rörande BioPhausias teknologi för enzymatisk rengöring. Syftet med samarbetet är att undersöka möjligheten att använda Krillase för rengöring av skadade tandrotytor före applicering av tillväxtstimulerande protein. Arbetet att tillsammans med den amerikanska registreringsmyndigheten FDA fastställa en analysplan för att ytterligare belysa RescueFlow®s egenskaper fortskrider. Nästa steg är att utvärdera hur en i Brasilien redan genomförd studie kan komplettera det existerande statistiska underlaget. Vad gäller BioPhausias tumörprojekt syftande till effektivare cellgiftbehandling har de inledande försöksserierna utökats. De tidigare resultaten som visar att trycket i tumörer kan sänkas för att skapa en sugeffekt har ytterligare bekräftats. Patentverkets första granskning av BioPhausias patentansökan rörande användningen av hyaluronidas för att minska traumatiska svullnader som hotar organfunktion har visat att några nyhetshinder inte föreligger. Dextranverksamheten Under årets första nio månader uppgick försäljningen till 63,6 Mkr, en minskning med 4% jämfört med motsvarande period 1996. Bruttomarginalen var 30%. Omstrukturering Pharmalink Basläkemedel har förvärvat BioPhausias hela etablerade internationella verksamhet kring dextranbaserade intravenösa läkemedel. Betalningen vid tillträdet var 20 Mkr. Omstruktureringen medför engångskostnader för nedskrivning av immateriella tilllgångar med i storleksordningen 10 Mkr vilket belastar resultatet för 1997. Avtalet innehåller villkor om tilläggsköpeskilling, vilken i framtiden kan komma att kompensera för denna nedskrivning. BioPhausia blir efter avyttringarna ett renodlat forsknings- och utvecklingsföretag med fokusering på bindvävens biologi. Målet är att inom en snar framtid kunna uppfylla internationella krav på ett sådant företag - att ha projekt inom samtliga utvecklingsfaser och en sådan bredd i verksamheten att minst en produkt går in i klinisk fas varje år. Med denna storlek på företaget ges möjlighet till riskspridning i kombination med en framtida god lönsamhet baserad på engångs-ersättningar och royaltyintäkter. Finansiell situation Resultatet var -25,6 Mkr (-17,8). Finansnettot för perioden var positivt, 0,6 Mkr, tack vare en för företaget gynnsam valutautveckling. ncernens resultaträkning i sammandrag (Tkr) Jan-sept Jan-sept 1997 1996 Fakturerad försäljning 63 612 66 422 Kostnad för sålda varor -44 571 -47 191 Bruttovinst 19 041 19 231 Försäljnings- och -17 509 -18 072 administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader -22 799 -12 880 Planenliga avskrivningar -5 343 -5 418 Rörelseresultat -26 610 -17 139 Finansiella poster 625 -680 Resultat före skatter -25 985 -17 819 Skatter 367 -1 060 Minoritetsandel 4 - Redovisat resultat -25 614 -18 879 Koncernens balansräkning i sammandrag (Tkr) 1997-09-30 1996-09-30 Likvida medel 18 996 2 546 Kundfordringar 22 968 19 743 Varulager 23 210 12 252 Övriga omsättningstillgångar 4 872 6 404 Anläggningstillgångar 87 591 92 124 Summa tillgångar 157 637 133 069 Räntebärande skulder 39 500 47 343 Rörelseskulder 35 482 33 007 Latent skatteskuld 3 848 4 394 Minoritetsandel 96 - Eget kapital 78 711 48 325 Summa skulder och eget kapital 157 637 133 069 Nyckeltal 1997-09-30 1996-09-30 Vinst per aktie efter full skatt, Neg. Neg. kr Eget kapital per aktie, kr * 18,3 11,2 Nettoskuld, Mkr 20,5 44,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital, Neg. Neg. % Räntabilitet på eget kapital efter Neg. Neg. skatt, % Bruttovinstmarginal, % 30,0 29,0 Rörelsemarginal, % Neg. Neg. Soliditet, % 49,9 36,3 * 1996 års belopp omräknat efter uppdelning (split) på 2:1 i december 1996, samt nyemissionerna i januari 1997. Nyemission Nyemissionen planeras till februari/mars 1998. Den extra bolagsstämman som skall fatta beslut i detta ärende kommer att hållas efter årsskiftet. Uppsala 27 november, 1997. Stellan Lind Verkställande direktör Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Prenumerera

Dokument & länkar