Helårsrapport 1997

Helårsrapport 1997 -Styrelsen har beslutat att, under förutsättning av ordinarie bolagsstämmas godkännande den 12 mars 1998, genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna uppgående till 57 Mkr. Arbetet med noteringen på Stockholms Fondbörs O-lista fortgår planenligt. -Företaget har under året bytt namn från Medisan Pharmaceuticals AB till BioPhausia AB. -Dextranverksamheten, förutom utvecklingsprojekten RescueFlow® och Perfadex®, har avyttrats. Likvid vid avyttringarna blev 37 Mkr. Möjligheten till framtida köpeskilling uppgår till 18 Mkr. -BioPhausia är nu ett renodlat forsknings- och utvecklingsbolag med affärsidén att erbjuda de etablerade läkemedelsföretagen innovativa nya läkemedel baserade på företagets kunskaps- och kontaktnät primärt inom bindvävens biologi. -Resultatet för 1997 var -65,1 Mkr (-29,5), varav -28 Mkr är hänförligt till redovisad förlust och kostnader i samband med omstruktureringen. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 36,2 Mkr (25,5). En interimsanalys av de pågående kliniska studierna med Krillase® stödjer gjorda antaganden om kliniska effekter. -Avtal om rättigheterna till en ny princip för att underlätta cellgiftbehandling av solida tumörer, BP-O4, har tecknats under året. Ändrad inriktning och omstrukturering I syfte att fokusera på företagets forskningsportfölj och mot bakgrund av en svag försäljnings- och resultatutveckling för produkter baserade på kliniskt dextran har dextranverksamheten avyttrats. Bolagsstämman i maj beslutade att bolaget skulle byta namn till BioPhausia. Dextranverksamheten exklusive gynekologiprodukten Hyskon® har sålts till Pharmalink Basläkemedel för 20 Mkr med möjlighet till tilläggsköpeskilling på maximalt 18 Mkr under 1998 och 1999. Tillträdesdag för den nye ägaren var den 1 oktober. Hyskon® har sålts till Cooper Surgical, Inc. för 17 Mkr. Forskning och utveckling Satsningen på forskning och utveckling uppgick under 1997 till totalt 36,2 Mkr, en ökning jämfört med 1996 på 10,7 Mkr. Under året har två formella möten genomförts med FDA angående RescueFlow®. Det första gav inte något avgörande medan det andra ledde till ett erbjudande från FDA´s sida att aktivt samarbeta angående utformningen av en analys för att ytterligare belysa produktens risker och fördelar. Detta arbete pågår. Nästa steg är en kvalitetsvärdering av data från en brasiliansk studie. Vid en positiv värdering kan dessa adderas innan den nya analysen genomförs. Parallellt med ovanstående arbete har registreringsansökan för RescueFlow® i Europa förberetts. Den lämnades in till Läkemedelsverket den 12 januari 1998. Den procedur som följs är så kallat ömsesidigt godkännande. Detta innebär att vid ett svenskt godkännande den svenska utredningen används vid ansökan i övriga EU-länder. Fas III-studierna för Krillase® har under året fortskridit enligt plan på universitetsklinikerna i Freiburg, Amsterdam och Cardiff. Vid årsskiftet hade närmare två tredjedelar av patienterna inkluderats. Baserat på data från en tredjedel av planerat antal patienter genomfördes en interimsanalys. Denna stödjer de tidigare antagandena om skillnader i kliniska effekter mellan Krillase® och övriga i studien ingående produkter. Någon utökning av det kliniska programmet inför registrering behövs därför inte. Det slutliga resultatet beräknas kunna presenteras under tredje kvartalet 1998. Arbetet med hyaluronidasprojektet fortskrider enligt plan. Samarbetet med University of California San Francisco har fördjupats. Förhandlingar pågår om rättigheter till deras humana hyaluronidas både för traumatisk svullnad och andra indikationer. Under året har avtal tecknats vad gäller rättigheterna till en ny behandlingsprincip för att underlätta cellgiftbehandling. Projektet, BP-O4, baseras på en substans som sänker trycket i tumörer. Principen är patentsökt och baserar sig på ingående kunskap om bindvävens funktion och biologi. Principen är också bekräftad i en serie djurstudier. Förberedelsearbete för kliniska studier har startat. Avdelningen för klinisk forskning har under året förstärkts. Dextranverksamheten före avyttring Försäljningen i egen regi av produkter baserade på kliniskt dextran pågick fram till 970930. Omsättningen för dessa nio månader blev 63,6 Mkr. Jämfört med motsvarande period 1996 innebär detta en minskning med 4%. Bruttomarginalen de första nio månaderna var 30%, en ökning med 3% enheter jämfört med samma period 1996. För helår 1997 blev bruttovinsten 20,3 Mkr (28%). Resultat och ekonomisk ställning För företaget som helhet blev resultatet -65,1 Mkr. Av detta är -23 Mkr hänförligt till den redovisade förlusten i samband med avyttringarna samt -5 Mkr till kostnader i samband med omstruktueringen. Den ytterligare köpeskillingen om 18 Mkr som kan erhållas har inte till någon del beaktats. Då BioPhausiakoncernen under en övergångstid formellt kommer att ansvara för leveranser av dextranråvara till Pharmalink och Cooper Surgical ingår kundfordringar och leverantörsskulder för dextran i redovisningen per 31 december 1997. Industrifonden har efter uppföljning av sitt Villkorslån för Krillprojektet under 1997 utbetalat 8 Mkr. Det totala åtagandet på 20 Mkr har därmed fullföljts. Genom genomförda nyemissioner i januari 1997, samt tecknande av optionsrätter i december 1997, förstärktes det egna kapitalet med 70 Mkr. Vid årets utgång uppgick de räntebärande skulderna till 43,5 Mkr (63,5) och nettoskulden till 4,2 Mkr. Antalet anställda den 1 januari 1998 var 24 (24) varav 3 (3) i Medisan Pharmaceuticals Inc. i USA. Bolagsstämma, utdelning och förslag till nyemission Årets förlust täcks genom överföring från reservfonden. Mot bakgrund av de kommersiella möjligheter som finns i företagets projektportfölj, speciellt inom sår, tumör och traumabehandling, har styrelsen, som tidigare aviserats, under förutsättning av ordinarie bolagsstämmas godkännande den 12 mars 1998, beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna uppgående till 57 Mkr. Aktieägare i BioPhausia äger rätt att teckna en ny aktie för varje befintlig aktie till kurs 13 kronor per aktie. Prospektet beräknas offentliggöras den 20 mars 1998. Teckningsperioden beräknas löpa från 25 mars till 8 april 1998. Nyemissionens storlek skall bland annat ses mot bakgrund av den ökade säkerhet i Krillase® projektet som det nyligen rapporterade interimsresultatet innebär och de utlicensierings-möjligheter som följer därav. Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 12 mars 1998 kommer via annonsering i dagspressen, varefter anmälan måste ske till BioPhausia, enligt anvisningarna i kallelsen. Koncernens resultaträkning i sammandrag (Tkr) 1997 1996 Nettoomsättning 72 85 898 432 Kostnad för sålda varor -52 -58 587 163 Bruttovinst 20 27 311 269 Försäljningskostnader -18 -16 671 406 Administrationskostnader -9 -11 267 218 Forsknings- och utvecklingskostnader -36 -25 452 242 Jämförelsestörande poster* -27 - 990 Valutakursvinster 6 350 5 838 Valutakursförluster -2 -5 184 953 Rörelseresultat -68 -25 425 190 Räntenetto -2 -3 244 125 Resultat före skatter -70 -28 669 315 Skatter 5 174 -876 Minoritetens andel - 8 Redovisat resultat -65 -29 537 141 * Avser förlust vid avyttring av verksamhetsgren, 23 008 Tkr, samt kostnader i samband med omstruktureringen, 4 982 Tkr. Koncernens balansräkning i sammandrag (Tkr) 1997-12-31 1996-12-31 Anläggningstillgångar 49 232 91 084 Övriga omsättningstillgångar 3 432 5 072 Varulager 939 12 621 Kundfordringar 28 778 19 680 Likvida medel 39 281 6 062 Summa tillgångar 121 662 134 519 Eget kapital 42 527 37 833 Minoritetsandel - 98 Latent skatteskuld - 4 217 Räntebärande skulder 43 500 63 495 Rörelseskulder 35 635 28 876 Summa skulder och eget kapital 121 662 134 519 Nyckeltal Resultat per aktie efter full skatt neg. neg. Eget kapital per aktie, kr 9,6 18,0 Nettoskuld, Mkr 4,2 57,4 Soliditet, % 35,0 28,1 Uppsala den 23 februari 1998 Stellan Lind Verkst.dir

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Prenumerera

Dokument & länkar