Kallelse till ordinarie bolagsstämma

BioPhausia AB (publ) Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2000 Aktieägare i BioPhausia AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 4 maj 2000 kl 14.00 i bolagets lokaler på Rubanksgatan 3 i Knivsta. Anmälan Aktieägare som önskar delta skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 24 april 2000, - dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 26 april 2000 kl. 16.00 under adress: BioPhausia AB, 741 74 Uppsala eller per telefon 018-34 99 00 eller per fax 018-34 94 95. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. För aktieägare som företräds genom ombud skall skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste (på grund av helgdagar den 21 - 24 april) vara genomförd senast torsdagen den 20 april 2000 och förvaltaren bör således underrättas härom före detta datum. Ärenden 1.Val av ordförande vid stämman. 2.Upprättande och godkännande av röstlängd. 3.Godkännande av dagordning. 4.Val av en eller två justeringsmän. 5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7.Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 8.Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (se nedan). 9.Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10.Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (se nedan). 11.Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan). 13.Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (se nedan). 14.Stämmans avslutande. Utdelning Styrelsen föreslår att någon utdelning för verksamhetsåret 1999 inte lämnas. Bemyndigande Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier av serie A eller serie B, om högst 10.000.000 aktier à nominellt 2 kronor och 50 öre. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot såväl kontant betalning som betalning genom apport. Arvoden till styrelse och revisorer samt val av styrelse Arvode till styrelsen föreslås utgå med 250.000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter samt ingen ersättning till interna av bolaget anställda ledamöter. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning. Nomineringskommittéen föreslår till styrelsen omval av Bengt Gerdin, Klas Gustafsson, Ulf Holmström, Gösta Jonsson och Eugene Steiner, samt nyval av Claes Thulin. Claes Gyllenhammar och Torvard Laurent har undanbett sig omval. Aktieägare representerande ca 24 procent av aktier och röster har ställt sig bakom förslaget. Till nomineringskommittén avseende 2001 års ordinarie bolagsstämma föreslår styrelsen att Per-Johan Björnstedt, Erik Salén samt Leif Löwgren väljs. Knivsta i april 2000 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Prenumerera

Dokument & länkar