Biora kallar till extra bolagsstämma

Biora kallar till extra bolagsstämma Bioras styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 22 januari 2002 kl 10:00 i Medeon Science Park, Malmö för att komplettera bolagets styrelse med tre nya ledamöter. Kallelsen till stämman bifogas. Styrelseledamoten Tomas Hammargren har meddelat att han önskar lämna bolagets styrelse från och med årsskiftet på grund av andra uppdrag. Aktieägare representerande cirka 27% av kapital och röster i Biora föreslår att dels ersätta Tomas Hammargren, dels utöka och bredda styrelsens erfarenhet genom nyval av tre ledamöter. Förslaget innebär att Nils Bohlin, Jan Kvarnström och Lars Spongberg skall väljas till ordinarie styrelseledamöter intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma i April. Nils Bohlin är 49 år och Vice President inom Arthur D. Little, Inc (ADL) där han arbetar globalt inom Health Care med fokus på strategi och organisation. Nils Bohlin leder ADL´s globala bioteknikinitiativ som består av ett nätverk av konsulter inom Life Science. Jan Kvarnström är 53 år och styrelseordförande i Castellum AB. Han har även uppdrag som styrelsemedlem i bl.a. Swedecarrier AB, Nobel Biocare AB och Geveke B.V. Jan Kvarnström har tidigare varit VD för Securum och Esselte. Lars Spongberg är 55 år och partner i riskkapitalbolaget Nordic Capital. Lars Spongberg har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom svenskt näringsliv, bland annat inom Electrolux, Svenska Handelsbanken, Autoliv, Spectra Physics och Allgon. För mer information kontakta: - Tommie Johansson, Corporate Communication och Investor Relations, Biora, tel:+46 (0) 70 32 21 365 - Anders Agering, vVD och Ekonomidirektör tel. +46-40-32 12 17 - Rickard Söderberg, VD och Koncernchef, Biora, +46 (0) 40 32 13 59 - http://www.biora.com Biora AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter som är biologiskt baserade och som används vid behandling av tändernas sjukdomar. Huvudprodukten, Emdogain®, som är godkänd för försäljning i Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Nasdaq i USA och Stockholms Fondbörs O-lista. Kallelse till extra bolagsstämma i Biora AB (publ) Aktieägarna i Biora AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 januari 2002, klockan 10.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö. Registrering och anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska: - vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 11 januari 2002. De aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före angiven dag begära tillfällig ägarregistrering hos VPC AB; samt - anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 16 januari 2002, klockan 16.00. Anmälan kan göras: - per brev under adress Biora AB, Jessica Nyström, Medeon Science Park, 205 12 Malmö - per telefon 040 - 32 13 69 - per fax 040 - 32 13 55 - via internet på Bioras hemsida www.biora.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller registreringsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna sändas in före bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängden. 4. Val av två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Fastställande av arvode till styrelsen. 8. Val av ordinarie styrelseledamöter. 9. Stämman avslutas. Styrelse (punkt 6 och 7) Styrelseledamoten Tomas Hammargren har meddelat styrelsen att han önskar avgå från bolagets styrelse med verkan från och med årets slut 2001. Aktieägare, som tillsammans representerar ca 27% av kapital och röster i bolaget, har föreslagit att styrelsen intill nästa ordinarie bolagsstämma i april skall kompletteras med nyval av ytterligare tre ledamöter enligt följande: Nyval av följande ordinarie ledamöter: Nils Bohlin, Jan Kvarnström och Lars Spongberg. Ordinarie bolagsstämma har fastställt styrelsens arvode till 800 000 kr. I anledning av nyvalen föreslår aktieägare, som tillsammans representerar ca 27% av kapital och röster i bolaget, att arvodet istället skall vara 867 000 kr, att fördelas mellan styrelseledamöterna i enlighet med styrelsens beslut. Kallelsen finns också tillgänglig på www.biora.com. Malmö i december 2001 Styrelsen Biora AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00640/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00640/bit0002.pdf

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar