Rapport för de första nio månaderna 1999

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 Biora AB (publ) 1999-11-03 Inklusive engångs- intäkt De första nio månaderna 1999 1998 1998 Försäljning, MSEK 52,2 35,4 - 1) Rörelseresultat, MSEK - 64,8 - 80,9 - 41,5 1) Resultat efter skatt, - 60,7 - 71,6 - 32,2 MSEK 1) Under första kvartalet 1998 intäktsfördes en engångsintäkt på 39,4 MSEK från Bioras japanska partner, Seikagaku Corporation. * Försäljningen under de första nio månaderna 1999 ökade med 48 procent till 52,2 (35,4) MSEK och under det tredje kvartalet 1999 med 18 procent till 14,7 (12,5) MSEK. Ökningen har framför allt skett på den amerikanska marknaden. * Emdogain godkänt för ny applikation i USA, vilket flerdubblar marknadspotentialen. * Nytt dotterbolag bildat, Biora BioEx AB, för forskning och utveckling av produkter i första hand för behandling av sår och infektioner utanför munhålan. * Ansökan inlämnad om Europaregistrering av färdigblandad produkt, ® Emdogain Gel. * Biora Inc., utsett till "Årets svenska dotterbolag" i Nordamerika av Svenska Exportrådet. Biora AB utvecklar, tillverkar och säljer biologiskt baserade produkter för ® användning vid behandling av munhålans sjukdomar. Huvudprodukten, Emdogain , som är godkänd för försäljning i Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Nasdaq i USA och Stockholms Fondbörs O-lista. De första nio månaderna 1999 Bioras försäljning ökade under de första nio månaderna 1999 till 52,2 MSEK, vilket kan jämföras med 35,4 MSEK under motsvarande period 1998. Under det tredje kvartalet ökade försäljningen till 14,7 MSEK jämfört med 12,5 MSEK under samma period 1998. Försäljningsökningen har framför allt skett på den amerikanska marknaden. Framsteg på den amerikanska marknaden Nordamerika är Bioras största enskilda marknad med den snabbast växande försäljningen. Antalet tandlossningsspecialister (parodontologer) i USA är cirka 4 000 och av dem hade 2 400 köpt Bioras huvudprodukt Emdogain vid rapporttidens utgång. Drygt hälften av dessa hade köpt mer än en gång. Enligt Bioras bedömning ökar nu acceptansen av Emdogain i USA. Vid det årliga mötet för tand-lossningsspecialister i USA i slutet av september i år presenterade ett halvt dussin opinionsledare inom parodontologi positiva resultat från egen klinisk användning av produkten. Cirka 6 000 parodontologer och tandläkare från hela världen deltog vid mötet. Emdogain godkänt i USA för ny applikation Under rapportperioden godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) Emdogain för användning vid "minimally invasive surgical technique". Det innebär att Emdogain kan användas i samband med borttagning av tandsten, s k depuration. Godkännandet gäller tänder i framtandsområdet. Biora räknar med att målgruppen i USA för det nya användningsområdet är cirka 60 000 tandläkare. Totalt utförs det årligen cirka 17 miljoner ingrepp där depuration används och enligt Bioras beräkningar utförs hälften av dessa i framtandsområdet. Ökad användning i Europa och Japan Antalet parodontologer och allmäntandläkare som köpt produkten fortsatte att öka under rapport-perioden. I Tyskland hade cirka 6 500 köpt Emdogain vid rapportperiodens slut och mer än hälften av dem hade köpt mer än en gång. I Sverige var antalet kunder drygt 600, varav 430 hade köpt mer än en gång. I Japan marknadsförs Bioras produkter av bioteknikföretaget Seikagaku Corporation. Enligt Seikagaku var antalet kunder vid rapporttidens utgång drygt 1 000, varav närmare hälften hade köpt Emdogain mer än en gång. Från det tredje kvartalet 1999 utökade Seikagaku marknadsbearbetningen från 1 500 tandläkare och specialister till 4 000. Målet är att göra Emdogain till en standardbehandling Emdogain har nu godkänts och lanserats på de viktigaste marknaderna. Det långsiktiga målet är att Emdogain ska ingå i standardbehandlingen av tandlossning. ® Registreringsansökan inlämnad för färdigblandad produkt, Emdogain Gel Idag levereras Emdogain som två komponenter, som tandläkaren blandar. För att förenkla användningen förbereds lansering av en färdigblandad produkt, ® Emdogain Gel. Registreringsansökningar för Europa har lämnats in och ansökan för USA beräknas kunna lämnas in under det fjärde kvartalet 1999. Biora ® planerar att kunna lansera Emdogain Gel i Europa innan halvårsskiftet år 2000. Fokuserad satsning på Forskning och Utveckling Utvecklingsarbetet sker på två fronter: dels med att dokumentera nya indikationer för Emdogain, huvudsakligen i kliniska prövningar, dels med att utveckla nya produkter baserade på biologiska principer. Viktiga områden för nya dentala indikationer är: utökad behandling av tandlossning, behandling av blottade tandhalsar, utslagna tänder, parodontit i anslutning till ofullständigt frambrutna visdomständer samt sårläkning. Ny kunskap om Emdogains verkningsmekanism Under rapportperioden presenterade Biora nya rön om Emdogains verkningsmekanism. Enligt dessa rön gynnas bindvävsceller från området mellan tandrot och käkben (celler som är viktiga för en lyckad behandling) av att växa i närvaro av Emdogain medan celler från tandköttskanten (celler som kan äventyra behandlingen) hämmas. Dessa data är viktiga för förståelsen av produktens verkan och den fortsatta marknadsbearbetningen. Studier visar samband mellan Emdogain och sårläkning Vid cellodlingsstudier har Biora kunnat visa att ytor täckta med Emdogain hämmar växt av vissa bakterier, bland annat Staphylococcus aureus, som bland annat sätts i samband med "sjukhussjuka". Dessa studier visar att Emdogain förbättrar sårläkningen utan att lokal eller generell antibiotika behöver användas. En sådan bakteriemodulerande effekt i kombination med en positiv påverkan på vissa tillväxtfaktorer öppnar troligen möjligheten att använda Emdogain för behandling av sår och infektioner i och utanför munhålan. Nytt dotterbolag bildat För att markera Biora AB:s fokusering på munhålans sjukdomar men samtidigt förbereda för en utveckling av andra indikationer har dotterbolaget Biora BioEx AB bildats. Biora BioEx ska, eventuellt i samarbete med andra partners, fortsätta Bioras utveckling inom områden som kan generera produkter för indikationer utanför munhålan. Under det första halvåret har handlingar avseende tre nya patent lämnats in. Bioras amerikanska dotterbolag utsågs till "Årets svenska dotterbolag" av Sveriges Exportråd Biora Inc., utsågs till årets svenska dotterbolag på den nordamerikanska marknaden. Motiveringen lyder bland annat: "Företagets succéartade strategi har varit att fokusera på kliniska försök, utbildning och opinionsledare inom det parodontala yrket. Redan idag har Biora nått 50 % penetration av den amerikanska marknaden och är nu på väg att göra succé även i Kanada och Mexiko." År 2000-problemet Datorsystemen vid huvudkontoret i Malmö har kontrollerats och certifierats av Bioras dataleverantör. En genomgång av processutrustningen i Bioras produktion har genomförts. En översyn av dator-systemen vid dotterbolag och viktiga leverantörer är också genomförd. Det är Bioras bedömning att eventuella störningar hos kunder och leverantörer inte nämnvärt kommer att påverka försäljning eller råvaruförsörjning. Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning under perioden ökade till 52,2 MSEK (35,4 MSEK), vilket i första hand förklaras av en ökad försäljning på den amerikanska marknaden. Försäljningstillväxten på den tyska marknaden har varit otillfredsställande och åtgärder vidtas nu för att öka tillväxten. Resultat Bruttoresultatet uppgick till 40,6 (27,6) MSEK. Förbättringen förklaras av den ökade försäljningen. Rörelseresultatet uppgick till - 64,8 (- 41,5) MSEK. I resultatet för motsvarande period förra året ingår en engångsintäkt från Bioras japanska partner, Seikagaku Corporation, på 39,4 MSEK (Rörelseresultatet januari - september 1998 exklusive engångsintäkt var - 80,9 MSEK). Finansnettot var 4,2 (8,7) MSEK. Minskningen beror på mindre räntebärande tillgångar samt lägre marknadsräntor. Resultatet efter skatt under perioden uppgick till - 60,7 (- 32,2) MSEK, vilket motsvarar - 2,86 (- 1,52) SEK per aktie beräknat på genomsnittligt antal aktier. (Resultatet efter skatt för motsvarande period 1998 exklusive engångsintäkt var - 71,6 MSEK.) En fokusering på ökad effektivitet har lett till lägre administrationskostnader och bibehållna försäljnings-kostnader, samtidigt som försäljningen ökat med 48 procent. Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar och patent under perioden var 2,7 (4,5) MSEK. Finansiell ställning Nettoförändringen av likvida medel för perioden var - 59,5 (-73,4) MSEK. Vid rapportperiodens slut (jämförelse med 31 december 1998 anges nedan inom parentes), uppgick koncernens likvida medel till 127,6 (187,0) MSEK, soliditeten till 84,2 (86,6) % och koncernens egna kapital till 153,7 (214,0) MSEK. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick vid rapporttidens utgång till 88 (jämfört med 85 vid årsskiftet 1998/99). Kommande rapporttillfällen Biora kommer att lämna ekonomisk information vid följande tillfällen: Bokslutskommuniké för 1999 16 februari Årsredovisning för 1999 slutet av mars Rapport för de första tre månaderna år 2000 4 maj Bolagsstämma 4 maj Rapport för de första sex månaderna år 2000 18 augusti Rapport för de första nio månaderna år 2000 2 november Kapitalmarknadsdag 23 mars Malmö den 3 november 1999 Tomas Hammargren Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta gärna VD Tomas Hammargren, 040 - 32 13 36, vice VD Anders Agering, 040 - 32 12 17, eller informationschef Mikael Sjöblom, 040 - 32 13 65 eller 070 - 66 22 870. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00440/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00440/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Prenumerera

Dokument & länkar