Kallelse till extra bolagsstämma i Bioservo Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Bioservo Technologies AB (publ), org. nr 556650-7264 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 juli 2017 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39B, Kista.

Aktieägarna i Bioservo Technologies AB (publ), org. nr 556650-7264 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 juli 2017 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39B, Kista.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 juli 2017,
  2. dels senast måndagen den 3 juli 2017 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Bioservo Technologies AB (publ), Isafjordsgatan 39 B, 164 40 Kista eller per e-post till invest@bioservo.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 3 juli 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.bioservo.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordningen.
  4. Val av en justeringsperson.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om nyval av styrelseledamot
  7. Beslut om ändring av bolagsordning § 3 Verksamhet
  8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om nyval av styrelseledamot

Styrelsen föreslår att Karin Ruiz väljs till styrelseledamot. Karin Ruiz har en gedigen bakgrund från olika roller bl.a. inom produkt- och affärsutveckling samt VD i stora och små bolag både inom industri och sjuk- och hälsovård och stor erfarenhet från styrelsearbete.

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordning §3 Verksamhet

Styrelsen föreslår följande beskrivning av verksamheten:

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av bärbar robotik för tillämpning inom industri och medicinsk teknik, utföra teknisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 8 936 451 stycken varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Kista i juni 2017

Bioservo Technologies AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Prenumerera