Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 25 april 2013

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 25 april 2013 fattades bland annat nedanstående beslut.

Resultatdisposition

Bolagsstämman beslutade om en utdelning om 50 öre per aktie, vilket sammantaget ger högst 34.930.665 kronor i utdelning.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli tisdagen den 30 april 2013.

Styrelse, revisorer m.m.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk och Anders Walldov till styrelseledamöter. Bolagsstämman beslutade att genom nyval utse Peter Ehrenheim till ny styrelseledamot. Bolagsstämman utsåg Ove Mattsson till styrelseordförande.
Bolagsstämman beslutade genom omval utse revisonsfirman Deloitte AB till bolagets revisor med Marcus Sörlander som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2014.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode om 1.220.000 kronor skall utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2014 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 420.000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, 160.000 kronor vardera. Därutöver skall ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté skall utgå om sammanlagt högst 100.000 kronor, att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 50.000 kronor och övriga två medlemmar 25.000 kronor vardera.

Valberedning

Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2013 röstmässigt tre största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2014 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och beslut om fondemission

Bolagsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital minskas med 4.141.137 kronor och 50 öre genom indragning utan återbetalning av 3.394.375 aktier.
Bolagsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital genom fondemission enligt följande. Aktiekapitalet ska genom fondemissionen tillföras 4.191.679 kronor och 80 öre, utan utgivning av nya aktier
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att aktie och/eller konvertibel skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6.900.000 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i huvudsak följande:                  

  1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2014.
  2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
  3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.


Uppsala den 25 april 2013
Biotage AB (publ)

Styrelsen


Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 17.30

Om Biotage
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi samt separation och rening. Kunderna består bland annat av läkemedels- och bioteknikbolag, livsmedelsproducenter och ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 463 MSEK under 2012. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Hemsida: www.biotage.com

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera