Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 27 april 2017

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 27 april 2017 fattades bland annat nedanstående beslut.

Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman om en utdelning av en utdelning om 1.25 öre per aktie, vilket sammantaget kan ge högst 80.893.059 kronor i utdelning, samt att i ny räkning balanseras 392.506.938 kronor. Noterades att bolaget inte innehar några egna aktier.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli tisdagen den 2 maj 2017.

Styrelse, revisorer m.m.
Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk och Peter Ehrenheim till styrelseledamöter samt Yvonne Mårtensson till styrelseledamot genom nyval. Bolagsstämman utsåg Ove Mattsson till styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade genom omval utse revisonsfirman Deloitte AB till bolagets revisor som meddelat att de utser den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att ett fast styrelsearvode om 1 460 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2018 att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 460 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 200 000 kronor.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, att, därutöver, ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté ska utgå om sammanlagt högst 100 000 kronor, att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 50 000 kronor och övriga två medlemmar 25 000 kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 40 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 20 000 kronor och övriga två medlemmar 10 000 kronor vardera.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till bolagets revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömning av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största ägaren. Namnet på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att aktie och/eller konvertibel skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6.470.000 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i huvudsak följande:           

  1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2018.
  2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid styrelsens överlåtelsebeslut.
  3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Uppsala den 27 april 2017
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com                

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.30 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan och Sydkorea. Biotage har cirka 300 anställda och omsatte 667 MSEK under 2016. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Hemsida: www.biotage.com  

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar