Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 28 april 2015

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 28 april 2015 fattades bland annat nedanstående beslut.

Resultatdisposition

Bolagsstämman beslutade om en utdelning av 75 öre per aktie, vilket sammantaget ger högst 48 535 835kronor i utdelning, samt att i ny räkning balansera 428 680 080 kronor.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli torsdagen den 30 april 2015.

Styrelse, revisorer m.m.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk, Anders Walldov och Peter Ehrenheim till styrelseledamöter. Bolagsstämman utsåg Ove Mattsson till styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade genom omval utse revisonsfirman Deloitte AB till bolagets revisor med Fredrik Walmeus som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2016.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode om 1.220.000 kronor skall utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2015 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 420.000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, 160.000 kronor vardera. Därutöver skall ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté skall utgå om sammanlagt högst 100.000 kronor, att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 50.000 kronor och övriga två medlemmar 25.000 kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 40 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 20 000 kronor och övriga två medlemmar 10 000 kronor vardera.

Valberedning

Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2015 röstmässigt tre största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2016 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att aktie och/eller konvertibel skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6.470.000 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i huvudsak följande:        

  1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2016.
  2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
  3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com                

Uppsala den 28 april 2015
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl. 08.30.
  

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels-och livsmedels­industrin. Huvud­kontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 490 MSEK under 2014. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar