Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten för 2012 samt nya finansiella mål

Formulerade som ett genomsnitt för treårsperioden 2013 – 2015 har nedanstående finansiella mål för Biotage fastställts:

  • Organisk tillväxt 8 %
    Biotages mål är att uppnå en genomsnittlig organisk tillväxt på 8 procent. Det är ett ambitiöst tillväxtmål med tanke på att tillväxttalen är betydligt lägre på många av de marknader där Biotage verkar för närvarande. För att nå målet måste Biotage bland annat lyckas med att bredda sortimentet och bearbeta en mer differentierad kundgrupp än tidigare. Det arbete som bedrivs inom produktområdena analytisk kemi och Industrial Resins syftar i stor utsträckning till detta.
  • Bruttomarginal 60 %
    Biotages mål är att uppnå en genomsnittlig bruttomarginal på 60 procent. Viktiga förutsättningar för att nå bruttomarginalmålet är att omsättningen från eftermarknadsförsäljningen är större än omsättningen från försäljning av instrument. Målet är därför starkt kopplat till strategin att 60 procent av försäljningen ska komma från eftermarknad, vilket också ger en jämnare fördelning av försäljningen över året. Det kombineras med ett löpande effektiviseringsarbete inom hela försörjningskedjan – från inköp och tillverkning till leverans.
  • Rörelsemarginal (EBIT) 10 %
    Biotages mål är att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på 10 procent. Möjligheterna att nå rörelsemarginalmålet påverkas i stor utsträckning av utfallet av tillväxtmålet och bruttomarginalmålet. Därutöver ska Biotage fortsätta arbetet för att effektivisera verksamheten och därigenom minska kostnaderna. Företaget har bland annat ambitionen att minska såväl försäljningskostnaderna som administrationskostnaderna i relation till försäljningen.

Biotages årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2012 finns från och med idag tillgängliga på www.biotage.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april kl. 09.00.

Om Biotage
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi samt separation och rening. Kunderna består bland annat av läkemedels- och bioteknikbolag, livsmedelsproducenter och ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 463 MSEK under 2012. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com